Om sjöarna deras vattennivåer och reglering

Vättern

Vättern är en naturligt reglerad sjö. Det betyder att den verkliga nivån får ändras beroende av hur den ”naturliga nivån” rör sig. Den naturliga nivån beräknas veckovis och beror på den oreglerade tillrinningen, det vill säga nederbörd och avdunstning i sjön och inom avrinningsområdet.

Roxen

Roxen är en naturligt reglerad sjö. Det betyder att den verkliga nivån som hålls i sjön hela tiden ligger mycket nära den nivå som sjön skulle haft om den varit oreglerad, den så kallade ”naturliga nivån”. Den naturliga nivån beräknas veckovis och beror på den oreglerade tillrinningen, det vill säga nederbörd och avdunstning i sjön och inom sjöns avrinningsområde.

Den högsta och lägsta tillåtna verkliga nivån i Roxen beror hela tiden på hur hög den naturliga nivån är för tillfället.

Glan

Glan är en naturligt reglerad. Det betyder att den verkliga nivån som hålls i sjön hela tiden ligger mycket nära den nivå som sjön skulle haft om den varit oreglerad, den så kallade ”naturliga nivån”. Den naturliga nivån beräknas veckovis och beror på den oreglerade tillrinningen, det vill säga nederbörd och avdunstning i sjön och inom sjöns avrinningsområde.

Den högsta och lägsta tillåtna verkliga nivån i Glan beror hela tiden på hur hög den naturliga nivån är för tillfället.

Järnlunden

Vattenståndet i Järnlunden justeras med hjälp av åtta stycken reglerluckor vid Brokind. Om vattenståndet skulle överstiga 86 meter så måste alla luckor hållas öppna tills vattenståndet återigen underskrider 86 meter. Vid denna nivå så ger varje öppen lucka ett flöde av ungefär två kubikmeter per sekund.

Järnlunden saknar sänkningsgräns, men det finns en överenskommelse om att sjön inte skall sänkas lägre än till 85,51 m under den period då kanalbåten är i drift.

Sommen

Sommens dämningsgräns är satt till 201,50 meter och dess sänkningsgräns till 200 meter. Därutöver gäller en minimitappning av 3,5 kubikmeter per sekund under månaderna juni till och med augusti och 4,0 kubikmeter per sekund under månaderna september till maj.

Ordlista

Dämningsgräns: Högsta tillåtna nivå/vattenstånd.

Naturlig avbördning: Den mängd vatten som hade runnit ur en sjö om denna hade varit oreglerad, det vill säga inte haft någon fördämning.

Naturlig nivå/naturligt vattenstånd: Det vattenstånd som en sjö hade haft under oreglerade förhållanden, det vill säga utan någon fördämning.

Sänkningsgräns: Lägsta tillåtna nivå/vattenstånd.

Verklig nivå/verkligt vattenstånd: Det vattenstånd som en sjö har i verkligheten.

Mer om sänkningsgränser och dämningsgränser

Den sänkningsgräns (lägsta vattennivå) och den dämningsgräns (högsta vattennivå) som gäller för en viss sjö finns inskriven i den gällande vattendomen för sjön. Dessa gränser är ofta bestämda genom att det har noterats lägsta respektive högsta naturliga vattennivå för sjön och tänkt att det bör vara lämpligt att tillåta reglering mellan dessa vattennivåer. Samtidigt har det tagits hänsyn till allmänna och enskilda intressen, såsom exempelvis fiske och båttrafik.

Vattendomar beslutas av Mark- och miljödomstolen och de är även den myndighet som kan ändra en befintlig vattendom permanent. Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att granska så att vattendomarna följs och under vissa speciella omständigheter kan de medge tillfälliga avsteg från en vattendom. Ett undantag är Motala Ström, där SMHI har tagit på sig ansvaret som tillsynsmyndighet.

Hjälpte denna information dig? Nej