Förnybar vattenkraft

Vattenkraften är en förnybara energikälla och utgör nästan hälften av Sveriges elproduktion.

Vattenkraften är fri från direkta utsläpp och avfall men kan däremot påverka djur och natur runt kraftstationerna på grund av hur vattennivån regleras och att det är svårt för fiskar att ta sig förbi kraftverken. Vi är därför engagerade i en rad projekt för att stötta fisk och fauna runt våra vattenkraftsstationer.

Vattenkraften går att lagra

El går inte att spara utan behöver användas med en gång. Men det går att lagra vatten i magasin och välja att släppa vattnet genom turbinen när elen bäst behövs i samhället.

Att kunna lagra vatten är viktigt i en framtid där vi har en stor andel vindkraft och solenergi. Samhället kommer behöva energi även när det är vindstilla och mulet.

Vattendomar styr mängden vatten som måste och får tappas

Alla vattenkraftverk och dammar måste ha ett miljötillstånd, en så kallad vattendom. Det är Mark- och Miljödomstolen som beslutar om vattendomen. Vattendomen anger både vilka rättigheter och skyldigheter ägaren till vattenkraftverket eller dammen har. Det kan exempelvis handla om vattenhushållningsbestämmelser, det vill säga hur mycket eller lite vatten man ska tappa, vilka vattennivåer som är tillåtet att ha vid olika tider på året med mera. En vattendom är Mark- och Miljödomstolens tolkning av gällande lagstiftning och är alltså att jämställa med en lag.

I vattendrag där flera aktörer drar nytta av vattnet finns det så kallade regleringsföretag. Regleringsföretagets uppgift är att se till att vattnet används på ett så fördelaktigt sätt som möjligt totalt för alla delägare.

I samband med att vattendomen slås fast görs också en så kallad skadereglering. Där kan bland annat markägare få ersättning och beslut om eventuella kompensationsåtgärder för att skydda fisket.

Miljön runt vattenkraftverken

Vattenkraften är fri från direkta utsläpp men kan däremot påverka djur och natur runt kraftstationerna. Det på grund av hur vattennivån regleras och att det är svårt för fiskar att ta sig förbi kraftverken. Sedan länge engagerar vi oss därför i den lokala miljön runt våra vattenkraftverk och genomför ett antal frivilliga aktiviteter.

Aktiviteter vid våra vattenkraftstationer

  • Vattenkraftens Miljöfond – Åtta vattenkraftsföretag, där Tekniska verken är ett, kommer satsa 10 miljarder kronor under en 20-årsperiod för att förbättra vattenmiljön i de svenska vattenkraftverken. Vattenkraftens Miljöfond AB, som företagen gemensamt bildar, kommer att finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor.
  • Prioriteringslista få bort vandringshinder – Vi har nyligen genomfört en kartläggning av våra vandringshinder som i sin tur har gett oss en prioriteringslista över vilka objekt som ger mest miljövärde per satsad krona.
  • Projekt Brokind och Hovetorp – Vi har påbörjat detaljstudier utifrån ovan prioriteringslista, av två högt värderade projekt i Brokind och Hovetorp.
  • Nytt inlöp Sommen – Genom att riva ut den befintliga laxtrappan vid Sommens regleringsdamm i Laxberg och ersätta den med ett inlöp så underlättar vi för den rödlistade Sommenöringen. I oktober 2016 fick vi tillstånd från Mark och Miljödomstolen att bygga inlöpet och tillsammans med tidigare åtgärder i Lillån kommer det att förbättra villkoren för öringen avsevärt. Samarbete med Länsstyrelsen, Boxholms kommun, Fiskevårdsområdesföreningen (FVOF) och Boxholms Skogar.
  • Krafttag Ål – Projektet bidrar till EU:s åldirektiv. Exempelvis transporterar vi lekfärdig ål från Motala Ström ut till Östersjön och bidrar också med pengar till forskning. Samarbete med flera kraftbolag samt Havs- och Vattenmyndigheten.
  • Underlättar lekperiod Roxen – Genom att undvika nolltappning underlättar vi lekperioden för fiskar i Svartåns respektive Motala Ströms mynningar i Roxen. Nors och asp är de som gynnas främst. Frivillig överenskommelse med Länsstyrelsen.
  • Skyddar målarmussla Nyköpingsån – Genom att kontinuerligt släppa vatten så skyddar vi tjockskalig målarmussla vid Forsa kraftverk. Frivillig överenskommelse med Länsstyrelsen.
  • Säkerställer syrehalt Stångång – Vi mäter och säkerställer kontinuerligt syrehalten för att motverka fiskdöd som uppstod under 90-talet.
  • Faunapassage Stångån – Vid Nykvarns kraftverk i samarbete med Linköpings kommun.

Stöttar turismen

  • Vi har en överenskommelse med Kanalbolaget om att inte ha för låga vattennivåer under sommarsäsongen för att kanalbåten Kind lätt ska kunna trafikera Kinda kanal.
Hjälpte denna information dig? Nej