Hjälp till att stoppa spridningen av vattenpest

Vattenpest är en vattenväxt som ställer till stora problem i våra svenska vatten och finns i bland annat i Boren, Norrbysjön, Ljungsjön och Roxen. Du kan själv bidra till att stoppa spridningen.

Vattenpest och smal vattenpest sprids genom att små bitar av växten förs till nya sjöar av människor och djur. Den är helt ofarlig för människor och husdjur men orsakar problem i våra vattendrag. 

Några problem med vattenpesten

 • Båttrafiken får svårt vid slussning i Göta Kanal.
 • Fiskeredskap fastnar i den täta växtmassan.
 • Bad- och friluftsliv påverkas när stora mängder döda växter flyter upp på stränderna.
 • Intagsgaller i vattenkraftstationer täpps igen.
 • Påverkan på vattenflöden i mindre vattendrag.
 • Den biologiska mångfalden påverkas när solljuset hindras från att tränga ner i vattnet.
 • Övergödning och syrebrist kan öka.

Så här kan du hjälpa till

 • Kontrollera och rensa din båt innan den flyttas mellan sjöar.
 • Torka utrustning som dykardräkter, badkläder och fiskeredskap innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
 • Töm aldrig ut akvarie- eller dammvatten i naturen.
 • Flytta inte växter och djur mellan sjöar.

Lämna till återvinningscentralerna

Var försiktig vid hantering av vattenpesten och lämna växtmaterial till förbränning på återvinningscentralerna på Gärstad, Ullstämma eller Malmen. Kompostera endast i undantagsfall.

Fakta om vattenpest

Vattenpest (Elodea canadensis)

Sötvattensväxt från Nordamerika. Finns etablerad i Sverige sedan 1870-talet. Idag är den mycket vanlig i sjöar och vattendrag i hela södra delen av Sverige. Vattenpest klassas i Sverige som främmande och potentiellt invasiv.

Smal vattenpest (Elodea nuttallii)

Sötvattensväxt från Nordamerika. Finns etablerad i förvildade bestånd sedan 1990-talet i de södra delarna av Sverige. Smal vattenpest finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Vad är en invasiv främmande art?

Det är växter, djur, svampar och mikroorganismer som med hjälp av oss människor transporterats till områden där de normalt inte lever. Områden där de sedan kan breda ut sig och påverka den befintliga naturen på ett negativt sätt.

Till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor. De arterna har ofta egenskaper som gör att de är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt.

Hjälpte denna information dig? Nej