Förnybar vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla och är i stort sett fri från direkta utsläpp och avfall. Nästan hälften av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft.

En fördel med vattenkraft är att det går att lagra vatten i dammar och på så sätt styra när elen ska produceras i kraftverken. Detta är något som blir allt viktigare när det byggs mer väderberoende vind- och solkraft.
Nackdelen är att vattenkraften påverkar djur och natur i sin närmiljö genom att vattennivåer och flöden ändras och att det är svårt för fiskar att passera vattenkraftverken.

Moderna miljövillkor

Vattenkraftverk styrs av vattendomar, som i en del fall kan vara mer än hundra år gamla. För att moderna miljövillkor ska gälla tog regeringen beslut 2020 om en Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP). De genomförde också ändringar i Förordningen om vattenverksamheter, som ska genomföras fram till 2037. Vattenkraftverkens olika vattendomar kommer därför bli förnyade för att leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och samtidigt se till att Sverige har en effektiv tillgång till förnybar el från vattenkraft. Enligt Tidöavtalet är NAP pausad till 2024.

Vattenkraftens miljöfond

Ett antal vattenkraftsägare, där Tekniska verken är en, har också gått samman och satsat 10 miljarder kronor i Vattenkraftens Miljöfond. Fonden ska finansiera större delen av insatserna i NAP:en.

Förbättra miljön vid våra vattenkraftverk

Sedan länge arbetar vi med en rad olika åtgärder för att förbättra miljön runt våra vattenkraftverk.

  • Laxberg, Svartåns utlopp ur Sommen i Boxholm

Under drygt tio år har vi arbetat för att kunna bygga en modern fiskväg vid Laxberg. En fiskväg som är tänkt att fungera för alla arter och ska ersätta den gamla. Den 1 september påbörjades arbetet med den nya fiskvägen och förväntas pågå till och med november/december 2024. Förhoppningen är att den nya fiskvägen ska kunna öppnas redan sommaren 2024. Projektet är uppdelat i två etapper, där den första delen bland annat omfattar uppbyggnad av fångdamm och passage genom den befintliga dammen. Etapp två omfattar sedan färdigställande av fiskvägen med luckor och gångbanor.

Vi arbetar tillsammans med Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS), som är ägare till dammen, och Länsstyrelsen, Boxholms Kommun, Sommens fiskevårdsområdesförening och Boxholms Skogar. I MSS ingår de bolag som använder dammen för att producera förnybar el från vattenkraft – Tekniska verken, Mjölby-Svartådalen Energi och Holmen Energi.

I april 2023 tog föreningen ett beslut om att bygga den nya fiskvägen, ett så kallat inlöp. Inlöpet är en anlagd åfåra som leder vatten runt dammen så att fiskar kan simma förbi vattenkraftverket.

Inlöpet är den viktigaste pusselbiten i ett större arbete i Sommen för att återskapa en bättre livsmiljö för en rad olika arter. Den biologiskt viktigaste är den, för området, unika nedströmslekande Sommenöringen. Projektet är en frivillig miljöinvestering av bolagen som ingår i Motala Ströms Samfällighetsförening. Bolagen står fördeb större delen av kostnaden och resten kommer från statliga medel samt bidrag från olika organisationer som ingår i projektet. Vi planerar bygget av inlöpet 2023-24 och arbetet kommer kosta cirka 30 miljoner kronor.

Sedan den 30 augusti har tappningen ökats från 10m3/sek till 24 m3/sek för att påbörja sänkningen av Sommen. Om allt går som planerat ska nivån i november vara 200,27 vilket också är den lägsta planerade nivån under projektets gång. I mars ska påfyllning av Sommen inledas igen.

  1. Sänkningen av Sommen medför högre nivåer i Svartån än vad som är brukligt vid den här tiden på året. Det kommer att vara vinter/vår-flöden/nivåer i ån hela hösten.
  2. Vi kommer under de närmsta veckorna planera en minskning av flödet periodvis (och nivån i Svartån) för att därefter åter öka flödet/nivån på grund av arbeten vid dammen.

Fakta vattennivåer, Sommen

Nuvarande vattennivå (31 aug 2023): 200,95
Långsam sänkning påbörjades kvällen den 30 augusti
Planerad vattennivå slutet av september: cirka 200,6
Planerad vattennivå november 2023 – feb 2024: 200,27 meter
Långsam höjning inleds i mars 2024
Planerad vattennivå sommaren 2024: 200,8 (inom normalt sommarvattenstånd)

Ovanstående anger planerade vattennivåer. Kraftiga skyfall, torrperioder eller mycket snö kan påverka planen. Vattennivån kommer aldrig att ligga lägre än vad som är tillåtet enligt befintlig vattendom.

  • Drillaån (Stångån) i Rimforsa

Ett pågående projekt som pausats under pandemin. Där vi arbetar tillsammans med både den nya ägaren (Småkraft i Östra Götaland AB) av vattenkraftverken samt med många lokala aktörer. Målet är att på sikt öppna upp vattendraget genom att sänka vattennivån i dammar och ta bort vandringshinder för fisk och fauna. Här jobbar vi med att ta fram underlag före kraven i den nationella planen då Stångån ska omprövas för moderna miljövillkor 2030.

  • Stångåns naturfåra, Säbybro-Bjärka Säby i Linköping

Ett projekt där vi har arbetat mycket med att visa på möjligheterna med naturfåran som en bitvis fin strömsträcka. Projektet har pausats i väntan på en omprövning av miljövillkoren enligt den nationella planen 2029.

  • Stångån, Nykvarn i Linköping

Ett arbete för att bidra till den biologiska mångfalden och skapa fria vandringsvägar för vattenlevande arter från Roxen upp till Tannefors, bland annat för den ovanliga fiskarten asp. Tillsammans med Linköping kommun har vi byggt en faunapassage på Nykvarnsholmen och en fiskränna vid Tannefors slussar.

Tack vare faunapassagen kan aspen och andra vattenlevande djur för första gången ta sig förbi de vandringshinder som dammen har varit i 150 år. Ett arbete som blev klart 2021.

Det finns en kamera monterad i inloppet till faunapassagen som registrerar allt som passerar. Här kan du ta dig en titt!

  • Svartåfors, Svartån i Linköping

Vid Svartåfors vattenkraftverk släpper vi kontinuerligt på mer vatten under våren för att underlätta för aspen att leka. En insats som har visat sig fungera bra och det finns återigen ett lekande bestånd med asp nedströms Svartåfors vattenkraftverk.

  • Söderköpingsån i Söderköping

Här har vi arbetat intensivt med att få fram underlag för vattenkraftverken som kommer att omprövas för moderna miljövillkor enligt den nya nationella planen. Vi sålde alla de fyra vattenkraftverken samt tre dammarna som finns i Söderköpingsån 2022 till Småkraft i Östra Götaland AB.

  • Krafttag ål

Sedan 2010 deltar vi i programmet Krafttag ål. Anledningen till programmet är att det europeiska ålbeståndet minskar, bland annat på grund av vandringshinder vid vattenkraftverk och dammar. Tekniska verken är med i Krafttag ål tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och flera andra vattenkraftbolag.

Att sätta ut ålyngel är en viktig del i arbetet för att bevara ålbeståndet och en av åtgärderna som vi på Tekniska verken gör för att minska påverkan från våra vattenkraftverk. Arbetet gör vi utifrån våra fastställda vattendomar och totalt sätter vi ut cirka 125 000 ålyngel på nio olika platser varje år.

En annan åtgärd är att vi fångar in lekmogen ål och transporterar ut dem till havet och förbi vattenkraftverken, så kallat ”trap and transport”. I Östergötland fångar vi den lekmogna ålen i Sommen, Roxen och Glan. Varje år fångar vi totalt in och transporterar nästan 6000 ålar, cirka 7 500 kilo, förbi vattenkraftverken och släpper ut dem i havet.

  • Stångån i Linköping

Vi mäter och ser kontinuerligt till att syrehalten i vattnet är på en bra nivå genom en aktiv vattenreglering. Arbetet gör vi för att motverka fiskdöd som förekom i perioder under 1990-talet.

Vattendomar styr hur hög vattennivån är vid ett vattenkraftverk

Liksom alla verksamheter som påverkar miljön så måste man ansöka om ett miljötillstånd för att få bedriva sin verksamhet. När det gäller vattenkraft så kallas det miljötillståndet för en vattendom.

I vattendomen står både vilka rättigheter och skyldigheter som ägaren till vattenkraftverket eller dammen har. Det handlar till exempel om hur mycket eller lite vatten ägaren ska och får tappa ut och vilka vattennivåer som är tillåtet att ha vid olika tider på året.

Det är Mark- och Miljödomstolen som beslutar om innehållet i en vattendom, utifrån de lagar som gäller. Skulle verksamheten inte följa det som står i vattendomen så riskerar företaget att begå ett miljöbrott.

Många vattendomar är idag gamla och inte anpassade till moderna miljökrav. Men fram tills att en ny vattendom finns på plats så är det den gamla som gäller. Att få fram en ny vattendom är en process som ofta tar flera år att få klar.

Hjälpte denna information dig? Nej