Ett hus som det lyser i på kvällen. Foto.

Vår syn på energieffektivisering

Här förklarar vi varför vi tycker att energieffektivisering ska göras utifrån hur mycket energi som har gått åt i hela processen och inte endast utifrån den köpta energin. Också om vikten att ta hand om energi som blir över i samhället och att olika energislag har olika kvalitet och därför ska användas olika.

  • Energieffektiviseringsåtgärder måste inriktas mot att använda primärenergi så effektivt som möjligt.
  • Genom att flytta energi från överskottsområden till underskottsområden ökar energieffektiviteten i hela samhället.
  • Vi måste använda rätt energi på rätt plats.
  • Energiföretag har en naturlig roll på energieffektiviseringsmarknaden.
  • Tekniska verken bygger världens mest resurseffektiva region. Därför är energieffektivisering en viktig del av vår verksamhet. Vi vill att den energi vi producerar ska göra största möjliga nytta och inte slösas bort i onödan. Varje sparad kilowattimme ger minskade utsläpp av växthusgaser. Även en minskad användning av förnybar energi är positivt för klimatet då det skapar ytterligare utrymme för att ersätta fossila bränslen. 82 procent av den globala energianvändningen är fortfarande av fossilt ursprung. Även om vi kommit ganska långt i Sverige på detta område finns det fortfarande mycket kvar att göra.

Spara primärenergi

Ur ett resurseffektivitetsperspektiv är det viktigt att energieffektivisering i första hand sker där det ger mest klimat-och miljönytta med bibehållen standard.

När vi värderar energibesparingar är det viktigt att vi gör det utifrån sparad primärenergi. Primärenergi är den energi som gått åt ”från ax till limpa” för en viss aktivitet, exempelvis att värma upp ett hus till en viss temperatur. Här ingår bland annat utvinning, transporter, omvandling med mera. Om vi inte räknar med alla dessa faktorer är risken stor att vi suboptimerar vår energianvändning och våra  energieffektiviseringssatsningar. Det är exempelvis fallet om vi bara räknar på hur mycket köpt energi det går åt för att värma upp ett hus, utan att ta hänsyn till hur mycket energi som går åt i hela processen från produktion till användning.

Aktiviteter som minskar primärenergianvändningen kan exempelvis handla om att byta energislag, exempelvis genom att ersätta ett eldrivet torkskåp med ett fjärrvärmedrivet dito. Det kan handla om att ersätta fossila bränslen med biogas. De åtgärder som sparar mest primärenergi måste vara prioriterade. Den bästa kilowattimman är den som aldrig används. Styrmedel på energieffektiseringsområdet måste självklart också vara inriktade på att ge så stora primärenergibesparingar som möjligt.

Delningsekonomi

Energieffektivitet handlar också om att ta hand om energi som blivit över i samhället, exempelvis restvärme från industrier och använda den så effektivt som möjligt. Genom att flytta energi från överskottsområden till underskottsområden ökar energieffektiviteten i hela samhället. Här spelar även det ökande antalet prosumers en viktig roll. Prosumers är marknadsaktörer som både köper och säljer energi, till exempel el, värme och kyla, och delar med sig av överskottet via våra nät. Vi måste redan idag bli bättre på att hitta affärslösningar för denna typ av delningsekonomi.

Energikvalité

Olika energislag har olika energikvalité. Elenergi är exempelvis ett mycket högkvalitativt energislag som kan användas till en mängd olika uppgifter, från att driva en dator till att producera värme i ett elelement. Andra energislag är av lägre kvalité, exempelvis fjärrvärme som i princip enbart kan användas för uppvärmning. Tekniska verken anser att vi i första hand ska använda energi av låg kvalité om sådan finns tillgänglig för de ändamål den fungerar för. På så viss kan vi spara högkvalitativ och därmed värdefullare energi till mer komplicerade användningsområden. Exempelvis kan elenergi exporteras till andra länder och minska deras användning av kol och olja.

Energibolagens roll i energieffektiviseringen

Vi är övertygade om att energibolag har en roll att spela när det gäller energieffektivisering. Vi kan energi, har tillgång till data om våra kunders förbrukning och ett intresse av att den energi vi producerar används effektivt. Tekniska verken bygger världens mest resurseffektiva region. Energieffektivisering är en självklar del för oss och en naturlig del av vår verksamhet som också passar väl in i vår affärsverksamhet.

Hjälpte denna information dig? Nej