Vi bygger världens mest resurseffektiva region

I en värld full av utmaningar, där allt färre resurser behöver räcka till allt fler och klimatförändringarna är ett faktum, vill vi ta ett större ansvar. Därför har vi bestämt oss för att bygga världens mest resurseffektiva region.

För att göra det tar vi fram innovativa tjänster som förenklar våra kunders vardag. Med hjälp av ny teknik utvecklar vi samhället genom nya lösningar för det intelligenta hemmet och framtidens stad.

Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser bättre. Vi återvinner, återanvänder och skapar nytt värde av det vi förbrukar så att resurser används på ett smartare sätt och inget går till spillo. Vår resurseffektiva region bygger vi tillsammans med dig som bor och verkar här.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Arbetskraft, tid, pengar, naturtillgångar, råvaror, energi och kunskap – allt är resurser som vi behöver för att samhället ska fungera. Att vara resurseffektiv innebär att vi använder tillgångarna på ett bra sätt.

När jordbrukssamhället övergick till industrisamhälle började utnyttjandet av jordens naturtillgångar öka allt snabbare. Det gjorde även utsläppen av växthusgaser, främst från användningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. I dag styrs världen till stor del av kraven på tillväxt och ökad tillväxttakt.

Det finns dock ett problem – vi har bara en jord och tillgångarna kan ta slut. Det enda resurstillskottet kommer från solen, som med sin energi ger oss förnybara energiformer som vattenkraft, vindkraft, biobränsle och direkt solenergi. 

Vi befinner oss i en tuff situation med klimatproblem. Det är hög tid att återupprätta det resurseffektiva samhället – med gemensamma krafter och med alla tillgängliga medel.

Med visionen att bygga världens mest resurseffektiva region vill vi ta vår del av ansvaret. Det är en utmaning som ytterligare sätter vår innovativa förmåga på prov. Med visionen vill vi också väcka nyfikenhet, skapa engagemang och hitta former för bra samarbeten med andra.

Ägardirektiv

Tekniska verken är ett kommunägt företag och ägardirektivet är en viktig grund i vår vision. Nedan punkter är hämtade från ägardirektivet som beslutats i kommunfullmäktige (2019). 

Tekniska verken ska:

 • inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Linköping till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor.
 • genom produktion och förvärv samt aktiv utveckling av kommunala tekniska nyttigheter tillgodose att kommuninvånarna och verksamheter i Linköping har tillgång till el, vatten, avlopp, värme, renhållning, bredband m fl tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet.
 • minimera klimatpåverkande utsläpp i enlighet med kommunens mål om koldioxidneutralitet år 2025, bland annat genom att:
  • aktivt arbeta med minskad energianvändning i synnerhet från fossila källor (till exempel fasa ut fossil olja och kol från fjärrvärmeanläggningar samt minska transportsektorns fossilberoende)
  • främja produktionen av fjärrvärme från kraftvärmeverk, el och biogas från förnybara källor och återvunnet material
  • aktivt arbeta för att öka materialåtervinning i enlighet med avfallstrappan
  • aktivt driva frågan om koldioxidlagring, främst från biomassa
  • genomföra test av minusutsläpp
 • bidra till tillväxt av företag och ett ökat företagande inom miljösektorn i regionen
 • genom egen utveckling och i nära samverkan med akademin och högskolor bidra till miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster
 • bidra till att medborgare och verksamheter får ökad kunskap om energi- och resurseffektivitet
 • för monopol eller monopolliknande varor och tjänster eftersträva priser som ligger under genomsnittet i Sverige.
 • understödja utveckling av infrastruktur för elfordon
Hjälpte denna information dig? Nej