Vi bygger världens mest resurseffektiva region

Vi bygger världens mest resurseffektiva region. Det vill vi göra tillsammans med dig, såväl i små vardagshandlingar, där varje liten insats räknas, som i de stora energi- och miljöinnovationerna. Vi är på rätt väg, att tillsammans med dig, göra skillnad på riktigt.

Arbetskraft, tid, pengar, lokaler, naturtillgångar, råvaror, energi och kunskap – allt är resurser som behövs för att vårt moderna samhälle ska fungera. Att vara resurseffektiv betyder att använda dessa tillgångar på ett bra sätt.

När jordbrukssamhället gick till industrisamhälle började utnyttjandet av jordens naturtillgångar öka allt snabbare, liksom utsläppen av växthusgaser i atmosfären, främst från användningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. I dag styrs världen till stor del av kraven på tillväxt och ökad tillväxttakt.

Det finns dock en hake – vi har bara vår enda jord och tillgångarna är ändliga.
Det enda resurstillskottet kommer från solen, som med sin energi ger oss förnybara energiformer som vattenkraft, vindkraft, biobränsle och direkt solenergi. 

Vi befinner oss nu i en tuff situation med svåröverskådliga klimatproblem och en svajande världsekonomi. Det är hög tid att återupprätta det resurseffektiva samhället – med gemensamma krafter och med alla tillgängliga medel.

Med visionen att bygga världens mest resurseffektiva region vill vi på Tekniska verken ta vår del av ansvaret. Det är en utmaning som ytterligare sätter vår innovativa förmåga på prov. Med visionen vill vi också väcka nyfikenhet, skapa engagemang och hitta former för bra samarbeten med alla i vår omvärld.

Att skapa nytta för kunderna, tillsammans med kunderna, är viktigast menar Klas Gustafsson, Tekniska verkens vice vd:

– För att vi ska kunna bli centrum i världens mest resurseffektiva region behöver vi arbeta ännu närmre våra kunder. När vi erbjuder de produkter som våra kunder efterfrågar med rätt kvalitet till bra priser och när våra kunder vet hur det går till och tycker det bra, då kan vi också bli ännu bättre tillsammans. När både privatpersoner och företag förstår hur Tekniska verken kan ta vara på alla resurser så att inget hamnar på soptippen blir det lättare att själv göra rätt och hjälpa till att spara på resurserna.

Ägardirektiv

Tekniska verken är ett kommunägt företag och ägardirektivet är en viktig grund i vår vision. Nedan punkter är hämtade från ägardirektivet som beslutats i kommunfullmäktige (2019). 

Tekniska verken ska:

 • inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Linköping till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor.
 • genom produktion och förvärv samt aktiv utveckling av kommunala tekniska nyttigheter tillgodose att kommuninvånarna och verksamheter i Linköping har tillgång till el, vatten, avlopp, värme, renhållning, bredband m fl tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet.
 • minimera klimatpåverkande utsläpp i enlighet med kommunens mål om koldioxidneutralitet år 2025, bland annat genom att:
  • aktivt arbeta med minskad energianvändning i synnerhet från fossila källor (till exempel fasa ut fossil olja och kol från fjärrvärmeanläggningar samt minska transportsektorns fossilberoende)
  • främja produktion av fjärrvärme från kraftvärmeverk, el och biogas från frönybarakällor och återvunnet material
  • aktivt arbeta för att öka materialåtervinning i enlighet med avfallstrappan
  • aktivt driva frågan om koldioxidlagring, främst från biomassa
  • genomföra test av minusutsläpp
 • bidra till tillväxt av företag och ett ökat företagande inom miljösektorn i regionen
 • genom egen utveckling och i nära samverkan med akademin och högskolor bidra till miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster
 • bidra till att medborgare och verksamheter får ökad kunskap om energi- och resurseffektivitet
 • för monopol eller monopolliknande varor och tjänster eftersträva priser som ligger under genomsnittet i Sverige.
 • understödja utveckling av infrastruktur för elfordon
Hjälpte denna information dig? Nej