Policy för inköp och upphandling

Hållbarhet och socialt ansvarstagande

Tekniska verken ska bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi bygga hållbart. Vi vill även att de produkter vi använder har tillverkats på ett hållbart sätt. Med hållbart menar vi att hänsyn tas till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter i de företag som levererar produkter till oss. Detta ställer krav på oss och på våra leverantörer.

 • Vi och våra leverantörer ska följa Förenta nationernas tio grundläggande principer för bättre arbetsförhållanden och miljö.
 • Leverantörer till Tekniska verken ska arbeta enligt den lagstiftning som gäller i det land där de är verksamma och den utgör en miniminivå.
 • Om leverantörer använder underleverantörer så är det leverantörernas ansvar att säkerställa att underleverantörerna efterlever kraven i denna policy.
 • Leverantören ska på begäran kunna informera om vilka underleverantörer företaget anlitar.
 • Produkterna som vi efterfrågar ska ha tillverkats i en säker arbetsmiljö och diskriminering får inte förekomma.
 • Produkterna ska under hela logistikkedjan ha producerats och hanterats på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Vid inköp och upphandling ska vi ställa relevanta miljö- och arbetsmiljökrav anpassade till den produkt som ska inhandlas.

God affärsetik

 • Tekniska verkens kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, likabehandling, proportionalitet, transparens och ömsesidigt erkännande.
 • Redovisning av beslut i upphandlingsfrågor ska, efter avtalstecknandet, präglas av öppenhet.
 • De som deltar i upphandlingar ska inte vara i beroendeställning eller ha en nära förbindelse till förekommande anbudsgivare. Om jävsituation kan befaras ska aktuell person ofördröjligen ersättas.
 • Den som genomför inköp och upphandling ska alltid främja företagets intressen.
 • Resor som inte syftar till att ge information om en vara eller tjänst som är eller ska upphandlas, och som bekostas av leverantören får inte förekomma. Ej heller resor där en övervägande del av innehållet kan betraktas som nöjen.
 • Hotell- och resekostnader i samband med leverantörsaktiviteter betalas av Tekniska verken.
 • I samband med representation ska gott omdöme beträffande alkohol visas. Förhandling får inte ske under alkoholpåverkan.

Affärsmässighet

Alla inköp ska genomföras affärsmässigt, med nyttjande av de konkurrensmöjligheter som erbjuds, och präglas av hög effektivitet, god planering samt helhetssyn. Upphandlingar ska utföras av den som har erforderlig kompetens och som är särskilt utsedd för detta. Tekniska verken ska eftersträva ett enhetligt agerande gentemot våra leverantörer. Inköp och avrop ska göras hos avtalade leverantörer.

Kostnadsreduktion

Alla upphandlingar ska utifrån ett livscykelperspektiv bidra till kostnadsreduktion genom att fokusera på rätt pris, rätt funktion, rätt kvalitet, hög säkerhet och liten miljöpåverkan.

Samverkan

Upphandling ska ske i nära samverkan mellan upphandlare, berörda funktioner och den slutliga användaren. För att nyttja Tekniska verkens storlek som beställare ska upphandling samordnas, där så är möjligt. Upphandling ska genomföras av den som har bäst förutsättningar att nå det bästa resultatet. Respektive affärsområdeschef eller motsvarande ansvarar för att fastställd inköpsprocess följs.

Förenta nationernas tio principer

Principerna grundar sig i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Mänskliga rättigheter

 • Princip 1. Företagen ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.
 • Princip 2. Företag ska försäkra att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

 • Princip 3. Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna av rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Princip 4. Företag ska eliminera alla former av tvångsarbete.
 • Princip 5. Företag ska avskaffa barnarbete.
 • Princip 6. Företag ska avskaffa diskriminering vid rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

 • Princip 7. Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 • Princip 8. Företag ska ta initiativ för att stärka ett större miljömässigt ansvarstagande.
 • Princip 9. Företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

 • Princip 10. Företag ska arbeta mot alla former av korruption, utpressning och mutor.
Hjälpte denna information dig? Nej