Priser och avtalsvillkor för elnät 2020

Innehållsförteckning

Förklaring till prissättning av elkostnaderna
Förhandsreglering av pris - Elmarknadsinspektionen

Linköpings nätområde

- Säkringsabonnemang 16-63 A
Effektabonnemang lågspänning, 80 A och uppåt (gäller från 2020-10-01)
- Effektabonnemang högspänning (gäller från 2020-10-01)
- Valbart effektabonnemang, 16-63 A
- Lågspänning, effekt från 50 kW och högspänning (gäller endast för de kunder tecknat avtal innan 2020-09-30, kan ej nytecknas, gäller till och med 2021-12-31)

Nyanslutning av elanläggningar
Tillfälliga elanläggningar
Egen småskalig elproduktion

Katrineholms nätområde

Säkringsabonnemang 16-63 A
Effektabonnemang lågspänning, 80 A och uppåt
Effektabonnemnag högspänning
Valbart effektabonnemang, 16-63 A

Nyanslutning av elanläggningar
Tillfälliga elanläggningar
Egen småskalig elproduktion

Avtalssvillkor

Dina elkostnader består av tre delar:

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 35,3 öre per kilowattimme (kWh). Moms 25 procent läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. 

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift på totalt 53,75 kronor exkl moms per år. Alla högspänningskunder, exempelvis industrier och större fastighetsbolag betalar 3 809 kronor exkl. moms. (källa: Elsäkerhetsverket). Avgiften ingår i den fast årsavgiften.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. 

Förhandsreglering av elnätsavgifter

Du betalar en avgift till oss som elnätsföretag för att elen ska komma hem till dig. Elnätsverksamheten är ett monopol. Det innebär bland annat att Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar oss för att exempelvis se till att kostnaderna för elnäten är skäliga.

Riksdagen har beslutat att elnätsföretagens avgifter ska granskas i förväg. Målsättningen är att skapa långsiktigt stabila och förutsägbara avgifter samtidigt som elnätet kan förnyas, byggas ut och anpassas till målen om förnybar elproduktion.

Intäktsram fastställs fyra år framåt

Förhandsregleringen innebär att Ei ska fastställa en intäktsram för vart och ett av elnätsföretagen för en fyraårsperiod. Intäktsramen ska täcka elnätsföretagens kostnader för verksamheten och ge en rimlig avkastning till ägarna.

Linköpings nätområde

Prislistan gäller från och med 2020-01-01 och tills vidare för löpande eldistributionstjänster från Tekniska verken Linköping Nät AB. Tekniska verken Linköping Nät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning och överföring av el, NÄT2012 K (rev2) (konsument) samt NÄT2012 N (rev) (näringsidkare).

Säkringsabonnemang, 16-63 A

Produkt Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Lägenhet  16-25 A 1 245 kr 24,50 öre
       
Elnät, 1-fas 16 A 1 485 kr 24,50 öre
Elnät, 1-fas 20 A 1 585 kr  24,50 öre
Elnät, 1-fas 25 A 1 585 kr 24,50 öre
       
Elnät, 3-fas 16 A 1 745 kr 24,50 öre
Elnät, 3-fas 20 A 2 225 kr 24,50 öre
Elnät, 3-fas 25 A 2 730 kr 24,50 öre
Elnät, 3-fas 35 A 3 765 kr 24,50 öre
Elnät, 3-fas 50 A 4 945 kr 24,50 öre
Elnät, 3-fas 63 A 6 005 kr 24,50 öre
Elnät, 3-fas 80 A* 9 345 kr  24,50 öre
Elnät, 3-fas 100 A* 11 945 kr 24,50 öre

Samtliga priser är inklusive moms. Energiskatt tillkommer med 44,13 öre/kWh, inklusive moms.

*Den 1 oktober 2020 införde vi ny prismodell för 80 A och 100 A.

Allmänt

Säkringsabonnemanget består av en fast årsavgift (kr/år) och en rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh). Årsavgiften betalas för huvudsäkringens storlek i Ampere (A). Elöverföringsavgiften betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh).

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år + moms. Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms. Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms. Totalt 53,75 kr/år exklusive moms och 67,19 kr/år inklusive moms.

Lägenhet

Lägenhetsprodukten gäller bostadslägenhet i flerbostadshus med huvudsäkring 16, 20 eller 25 A som är ansluten till en gemensam servisledning med minst tre bostadslägenheter inom samma byggnad.

Elnät 1-Fas

Nyanslutning sker endast till kolonistugor med 16 A huvudsäkring.


 Effektabonnemang lågspänning, 80 A och uppåt

Prislistan gäller från och med 2020-10-01 och tills vidare, för Linköpings nätområde. För effektabonnemang tecknas skriftliga avtal och allmänna avtalsvillkor vad gäller anslutning och överföring av el, NÄT 2012 N (rev) (näringsidkare) tillämpas.

 Huvudsäkring Effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh Effektavgift sommar kr/kW/mån Effektavgift vinter kr/kW/mån
80 till 125 A 50-80 6 000 kr 6,80 öre 39 kr 58 kr
126 till 250 A 81-170  8 600 kr  6,80 öre  39 kr  58 kr
251 till 500 A 171-350  21 000 kr  5,20 öre  35 kr  51 kr
501 till 1000 A 351-700 40 000 kr 5,20 öre 35 kr 51 kr
Större än 1000 A Över 700 57 000 kr 5,20 öre 35 kr 51 kr

Överuttag av reaktiv effekt medför en avgift på 24 kr per kVAr och månad. Samtliga priser är exklusive moms.

Energiskatt tillkommer med 35,30 öre/kWh exkl. moms.

Priserna gäller anläggningar som är anslutna till 400V-nätet och med huvudsäkringsstorlek från och med 80 Ampere (A).

Fast årsavgift

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad.

Det är din huvudsäkring som avgör den effekt du i normala fall maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss. Kostnaden står du själv för. Periodiskt återkommande ändring av abonnemang är inte tillåtet.

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år + moms. Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms. Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms. Totalt 53,75 kr/år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW, månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften är olika under året, vinterperioden är november–mars och sommarperioden april-oktober.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 % av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv).


 

Effektabonnemang högspänning

Prislistan gäller från och med 2020-10-01 och tills vidare, för Linköpings nätområde. För effektabonnemang tecknas skriftliga avtal och allmänna avtalsvillkor vad gäller anslutning och överföring av el, NÄT 2012 H (rev) (högspänning) tillämpas.

 Abonnemang effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh Effektavgift sommar kr/kW/mån Effektavgift vinter kr/kW/mån
Under 2 000 85 000 kr 4,20 öre 30 kr 38 kr
2 000 - 10 000 344 000 kr 3,40 öre 24 kr 34 kr
Över 10 000 634 000 kr 3,00 öre 23 kr 29 kr

Överuttag av reaktiv effekt medför en avgift på 16 kr per kVAr och månad. Samtliga priser är exklusive moms.

Energiskatt tillkommer med 35,30 öre/kWh inkl. moms.

Produktinformation

Priserna gäller anläggningar som är anslutna till högspänningsnätet.

Fast årsavgift

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad. Det finns tre olika nättariffer och du kan välja valfri nättariff. Tekniska verken Katrineholm Nät AB kan hjälpa dig med val av nättariff. Periodiskt återkommande ändring av abonnemang är inte tillåtet.

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 810 kr/år + moms. Nätövervakningsavgift 870 kr/år + moms. Elberedskapsavgift 2 129 kr/år + moms. Totalt 3 809 kr/år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW, månad) betalas för varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften är olika under året, vinterperioden är november–mars och sommarperioden april-oktober.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 % av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv). 


Valbart effektabonnemang, 16-63 A

Prislistan gäller från och med 2020-01-01 och tills vidare, för Linköpings nätområde. Avtalet hänvisar till allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av el NÄT 2012 K (rev2) (konsument) och NÄT 2012 N (rev) (näringsidkare).

Huvudsäkring Effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh Effektavgift sommar kr/kW/mån Effektavgift vinter kr/kW/mån
16 till 25 A 1-17 1 250 kr 10,00 öre 35 kr 50 kr
35 till 63 A 18-49 3 750 kr  10,00 öre  35 kr  50 kr 

Samtliga priser är inklusive moms.  

Energiskatt tillkommer med 44,13 öre/kWh inkl. moms. Denna prislista kommer årligen utvärderas och justeras.

Årsavgiften betalas för huvudsäkringens storlek i Ampere (A).

Prisdelar

Med vårt valbara effektabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i tre delar. En fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift.

Fast årsavgift

Det är din huvudsäkring som avgör den effekt du i normala fall maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för. Återkommande byten av abonnemang är inte möjligt.

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år + moms. Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms. Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms. Totalt 53,75 kr/år exklusive moms och 67,19 kr/år inklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW, månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften är olika under året, vinterperioden är november-mars och sommarperioden april-oktober.

Effekt

Effekt är den kapacitet av elnätet som du för tillfället behöver. Med effektbaserat pris ökar möjligheten att själv påverka din elnätskostnad. Om du använder många elapparater samtidigt blir effekten högre än om du använder samma elapparater vid olika tidpunkter under dagen. Effektbaserat pris passar vanligtvis dig som normalt har lågt effektbehov vintertid eller du som har möjlighet att anpassa ditt behov genom att sprida ut din användning över tid.

Mätning

En förutsättning för att kunna ha effektbaserat pris är att det sitter rätt typ av elmätare hos dig. Om byte av elmätare behövs, gör vi det utan extra kostnad, men då kan det ta några veckor extra innan vi kan ändra till effektbaserat pris. Om du har behov av att stänga av strömmen till din anläggning, till exempel om den inte ska användas under en viss period, måste avstängningen göras med hjälp av den inbyggda brytaren i elmätaren.

Fakturering

Med effektbaserat pris blir du fakturerad månadsvis och betalar för din faktiska användning föregående månad. Om du är intresserad och vill veta mer om effektbaserat pris kan vara aktuellt för just dig, kontakta vår kundservice.


 

Lågspänning, effekt från 50 kW och högspänning

Gäller endast för de kunder tecknat avtal innan 2020-09-30, kan ej nytecknas, gäller till och med 2021-12-31. För effektabonnemang tecknas skriftliga avtal. Avtalet hänvisar till allmänna avtalsvillkor vad gäller anslutning och överföring av el, NÄT2012 N (rev) (näringsidkare) och NÄT2012 H (rev) (högspänning).

Abonnemang effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Abonnerad effekt, kr/kW/år Rörlig elöverföringsavgift, lågpristid, öre/kWh Rörlig elöverföringsavgift högpristid, öre/kWh Högbelastnings-
avgift, kr/kW/mån
Överuttag, aktiv effekt, Kr/kW/mån Överuttag, reaktiv effekt, kr/kVAr/mån
Lågspänning, större än 50 kW 12 495 kr 160 kr 4,50 öre 25,00 öre 38 kr 60 kr 50 kr
Högspänning under 2 700 kW 78 010 kr  160 kr  3,10 öre  6,80 öre  38 kr 40 kr  40 kr 
Högspänning, 2 700 kW  295 010 kr  110 kr  3,00 öre  6,50 öre  38 kr  40 kr  40 kr 

Samtliga priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer med 35,30 öre/kWh exkl. moms.

Abonnemang och abonnerad effekt

Minsta tillåtna abonnerade effekten är 50 kW. Fast årsavgift och abonnerad effekt faktureras med en tolftedel varje månad. Periodiskt (fler än 1 ggr/kalenderår) återkommande ändringar av abonnemanget medges ej. Vid höjning av den abonnerade effekten för högspänningsabonnemang faktureras en avgift på 274 kr/kW. 

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter. För lågspänningsabonnemang ingår Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år + moms, Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms och Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms. Totalt 53,75 kr/år exklusive moms. För högspänningsabonnemang ingår Elsäkerhetsavgift 810 kr/år + moms, Nätövervakningsavgift 870 kr/år + moms och Elberedskapsavgift 2 129 kr/år + moms. Totalt 3 809 kr/år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Under perioden november-mars; måndag-fredag mellan klockan 6.00-22.00 faktureras högpris. För övrig tid gäller lågpris. För högspänningsabonnemang över 2 700 kW faktureras lågpris även när helgdagar och helgdagsaftnar infaller under måndag-fredag.

Högbelastningsavgift

Högbelastningsavgift faktureras för uttagen effekt (månadens högsta timvärde*) under november till mars. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott. För högspänningsabonnemang från och med 2 700 kW används medelvärdet av de tre högsta timvärdena* från skilda dagar i samma månad.

Överuttag

Effektuttag över den abonnerade effekten, överuttag, faktureras månadsvis i efterskott. Vid överuttag bestäms antalet (kW eller kVAr) utifrån skillnaden mellan månadens högsta timvärde* och den abonnerade effekten, för reaktiv effekt se nedan.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom nedanstående gränsvärden:

 • För abonnerad effekt under 2 700 kW får uttaget av reaktiv effekt uppgå till max 50 procent av den abonnerade effekten.
 • För abonnemang med abonnerad effekt fr.o.m. 2 700 kW tillåts uttag på max 50 procent på 2 700 kW (1 350 kVAr), plus max 25 procent på den abonnerade effekten som överstiger 2 700 kW.

Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr.

*Timvärde = medel av uttagen effekt under en timme.


Nyanslutning av elanläggningar

Prislistan gäller fr.o.m. 2018-01-01 för nyanslutning eller ändrad anslutning av anläggning till
elnät tillhörande Tekniska verken Linköping Nät AB.

Avgiften för en nyanslutning beror på din huvudsäkring och avståndet till närmaste befintliga
anslutningspunkt. Anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp eller en nätstation. Anslutningsavgiften fastställs i offert. För offerten använder Tekniska verken följande regelsystem. Avstånden är fågelvägsavstånd.

Nyanslutning som ligger högst 199 meter från närmaste befintliga anslutningspunkt

Ovanstående anslutningar offereras enligt pris i följande tabell plus eventuella avgiftstilllägg enligt villkoren.

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 25 A 27 625 kr 22 100 kr
35 A -  Offert Offert

Nyanslutning för 16 A - 25 A servisledning och avstånd över 200 meter från närmaste befintliga anslutningspunkt

Ovanstående anslutningar offereras enligt pris i följande tabell plus eventuella avgiftstilllägg enligt villkoren.

Avstånd till närmast befintliga anslutningspunkt Grundbelopp, pris inklusive moms Avståndstillägg, pris/meter inklusive moms
200-599 m 27 625 kr 236,25 (avstånd > 200 m)
600-1 199 m 122 125 kr 505 (avstånd > 600 m)
1 200-1 799 m 425 125 kr 300 (avstånd > 1200 m)
Längre än 1 800 m Offert  

Nyanslutning med en servissäkring större än 25 A och avstånd över 200 meter från närmaste befintliga anslutningspunkt 

Anslutningsavgift offereras motsvarande Tekniska verkens kalkylerade kostnader för nyanslutningen.

Nyanslutning kolonistuga

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A enfas 10 000 kr 8 000 kr

Tillfälliga elanslutningar

Prislistan gäller fr.o.m. 2020-01-01 för anslutning av tillfälliga anläggningar till elnät tillhörande Tekniska verken Linköping Nät AB.

Priserna avser tillfälliga anläggningar och leveranser på byggplatser eller liknande när inkoppling sker direkt i befintligt lågspänningsnät. I priset ingår även bortkoppling av tillfälliga anläggningar. En tillfällig anläggning gäller i maximalt ett år och kan inte omvandlas till en permanent anläggning.

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 63 A 4 500 kr 3 600 kr
80 A - 250 A 7 300 kr 5 840 kr
Över 250 A Offert Offert

Löpande abonnemanget faktureras enligt gällande ordinarie prislista, dock alltid minst för en månad även om elanvändningen uttagits under kortare tid

Allmänna förutsättningar

 • Elnätet är frambyggt och det finns tillräcklig kapacitet.
 • Arbetet ska kunna utföras vid ett tillfälle och under ordinarie arbetstid, vardagar kl. 7.00–16.00.
 • Kunden tillhandahåller skåp som placeras på av oss hänvisad plats, samt 8 m kabel av rätt dimension.
 • Alla avgifter kan inkrävas i förskott.

Leveranstid

Normal leveranstid för tillfällig servis (max 100 A) är fyra arbetsdagar efter beställning. För snabbare leverans, om så är möjligt, utgår dubbelt ordinarie pris. I de fall tillfällig anslutning till befintligt lågspänningsnät inte kan ske, eller att större driftomläggningar krävs, är leveranstiden beroende på arbetets omfattning.

Tidsbegränsning

Anslutningstiden för en tillfällig anläggning begränsas normalt till maximalt ett år. Vid längre anslutningstid än ett år ska tidsperioden vara överenskommen med Tekniska verken före anslutningen av anläggningen. Om ingen sådan överenskommelse finns debiteras dubbel fast avgift från och med när anslutningstiden överskridit ett år.

Avgifter

Förutom in- och urkoppling faktureras även fast årsavgift för anslutningstiden, dock minst en månad, samt den effekt och energi som använts. Fast årsavgift, effekt och använd energi faktureras separat. För dessa löpande avgifter tillämpas samma priser som för ordinarie permanenta abonnemang, inklusive energiskatt.

Allmänna avtalsvillkor

Tekniska verken tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet. Olika avtal tillämpas för konsumenter NÄT 2012 K (rev 2) och näringsidkare NÄT 2012 N (rev).


Egen småskalig elproduktion, max 1 500 kW, Linköpings nätområde

Prislistan gäller fr.o.m. 2020-01-01 och tills vidare för småskalig elproduktion ansluten till
elnät tillhörande Tekniska verken Linköping Nät AB.

Denna prislista gäller då ett abonnemang anslutet till lågspänning 400/230 Volt (V) tillämpas
för användning av el och då produktion av el sker via samma huvudsäkring som
användningen.

Produktionsersättningen avser den nätnytta, det vill säga de kostnadsminskningar som Tekniska verken Linköping Nät får inom elnätsområdet tack vare inmatningen. 

 • Produktionsersättningen högpris gäller: Måndagar till fredagar, klockan 6.00–22.00, under januari-mars, november och december.
 • Produktionsersättningen lågpris gäller: Övrig tid. Lördagar-söndagar, samt hela april-oktober.
Huvudsäkring Mätavgift Produktionsersättning lågpristid öre/kWh Produktionsersättning högpristid öre/kWh
16 - 63 A 0 2,20 öre 9,60 öre
80 - 100 A 2 300 kr 2,20 öre 9,60 öre
Över 100 A 2 300 kr 2,20 öre 9,60 öre

Samtliga priser är exklusive moms. Moms på produktionsersättning utbetalas bara till kund som är momsregistrerad.

Avgift för mätning för anläggning med huvudsäkring 16 - 63 A kan tillkomma om inmatningen av el i kilowattimmar under kalenderåret är större än användningen (mottagen el).

Katrineholms nätområde

Säkringsabonnemang, 16-63 A

Prislistan gäller från och med 2020-01-01 och tills vidare för löpande eldistributionstjänster från Tekniska verken Katrineholm Nät AB. Tekniska verken Katrineholm Nät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning och överföring av el, NÄT 2012 K (rev2) (konsument) samt NÄT 2012 N (rev) (näringsidkare).

Produkt Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Lägenhet  16-25 A 1 685 kr 23,00 öre
Elnät, 3-Fas 16 A 3 825 kr 23,00 öre
  20 A 4 785 kr 23,00 öre
  25 A 6 005 kr 23,00 öre
  35 A 8 495 kr 23,00 öre
  50 A 12 145 kr 23,00 öre
  63 A 15 235 kr 23,00 öre

Samtliga priser är inklusive moms.

Energiskatt tillkommer med 44,13 öre/kWh inkl. moms. 

Allmänt

Säkringsabonnemanget består av en fast årsavgift (kr/år) och en rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh). Årsavgiften betalas för huvudsäkringens storlek i Ampere (A). Elöverföringsavgiften betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh).

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år + moms. Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms. Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms. Totalt 53,75 kr/år exklusive moms och 67,19 kr/år inklusive moms.

Lägenhet

Lägenhetsprodukten gäller bostadslägenhet i flerbostadshus med huvudsäkring 16, 20 eller 25 A som är ansluten till en gemensam servisledning med minst tre bostadslägenheter inom samma byggnad.


 Effektabonnemang lågspänning, 80 A och uppåt

Prislistan gäller från och med 2020-01-01 och tills vidare, för Katrineholms nätområde. För effektabonnemang tecknas skriftliga avtal och allmänna avtalsvillkor vad gäller anslutning och överföring av el, NÄT 2012 N (rev) (näringsidkare) tillämpas.

 Huvudsäkring Effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh Effektavgift sommar kr/kW/mån Effektavgift vinter kr/kW/mån
80 till 125 A 50-80 6 402 kr 7,20 öre 48 kr 72 kr
126 till 250 A 81-170  10 002 kr  7,20 öre  48 kr  72 kr
251 till 500 A 171-350  22 002 kr  5,60 öre  45 kr  67 kr
501 till 1000 A 351-700 46 002 kr 5,60 öre 45 kr 67 kr
Större än 1000 A Över 700 68 002kr 5,60 öre 45 kr 67 kr

Överuttag av reaktiv effekt medför en avgift på 30 kr per kVAr och månad. Samtliga priser är exklusive moms.

Energiskatt tillkommer med 35,30 öre/kWh exkl. moms.

Priserna gäller anläggningar som är anslutna till 400V-nätet och med huvudsäkringsstorlek från och med 80 Ampere (A).

Fast årsavgift

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad.

Det är din huvudsäkring som avgör den effekt du i normala fall maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss. Kostnaden står du själv för. Periodiskt återkommande ändring av abonnemang är inte tillåtet.

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år + moms. Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms. Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms. Totalt 53,75 kr/år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW, månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften är olika under året, vinterperioden är november–mars och sommarperioden april-oktober.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 % av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv).


Effektabonnemang högspänning

Prislistan gäller från och med 2020-01-01 och tills vidare, för Katrineholms nätområde. För effektabonnemang tecknas skriftliga avtal och allmänna avtalsvillkor vad gäller anslutning och överföring av el, NÄT 2012 H (rev) (högspänning) tillämpas.

 Abonnemang effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh Effektavgift sommar kr/kW/mån Effektavgift vinter kr/kW/mån
Under 2 000 100 330 kr 4,40 öre 38 kr 48 kr
2 000 - 10 000 400 330 kr 3,80 öre 33 kr 41 kr
Över 10 000 736 330 kr 3,20 öre 28 kr 35 kr

Överuttag av reaktiv effekt medför en avgift på 20 kr per kVAr och månad. Samtliga priser är exklusive moms.

Energiskatt tillkommer med 35,30 öre/kWh inkl. moms.

Produktinformation

Priserna gäller anläggningar som är anslutna till högspänningsnätet.

Fast årsavgift

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad. Det finns tre olika nättariffer och du kan välja valfri nättariff. Tekniska verken Katrineholm Nät AB kan hjälpa dig med val av nättariff. Periodiskt återkommande ändring av abonnemang är inte tillåtet.

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 810 kr/år + moms. Nätövervakningsavgift 870 kr/år + moms. Elberedskapsavgift 2 129 kr/år + moms. Totalt 3 809 kr/år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW, månad) betalas för varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften är olika under året, vinterperioden är november–mars och sommarperioden april-oktober.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 % av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv). 


Valbart effektabonnemang, 16-63 A

Prislistan gäller från och med 2020-01-01 och tills vidare, för Katrineholms nätområde. Avtalet hänvisar till allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av el NÄT 2012 K (rev2) (konsument) och NÄT 2012 N (rev) (näringsidkare).

Huvudsäkring Effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh Effektavgift sommar kr/kW/mån Effektavgift vinter kr/kW/mån
16 till 25 A 1-17 1 600 kr 15,00 öre  50 kr 75 kr
35 till 63 A 18-49 4 800 kr  15,00 öre   50 kr  75 kr 

Samtliga priser är inklusive moms.  

Energiskatt tillkommer med 44,13 öre/kWh inklusive moms. Denna prislista kommer årligen utvärderas och justeras.

Prisdelar

Med vårt valbara effektabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i tre delar. En fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift.

Fast årsavgift

Det är din huvudsäkring som avgör den effekt du i normala fall maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för. Återkommande byten av abonnemang är inte möjligt.

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år + moms. Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms. Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms. Totalt 53,75 kr/år exklusive moms och 67,19 kr/år inklusive moms. Årsavgiften betalas för huvudsäkringens storlek i Ampere (A).

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW, månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften är olika under året, vinterperioden är november-mars och sommarperioden april-oktober.

Effekt

Effekt är den kapacitet av elnätet som du för tillfället behöver. Med effektbaserat pris ökar möjligheten att själv påverka din elnätskostnad. Om du använder många elapparater samtidigt blir effekten högre än om du använder samma elapparater vid olika tidpunkter under dagen. Effektbaserat pris passar vanligtvis dig som normalt har lågt effektbehov vintertid eller du som har möjlighet att anpassa ditt behov genom att sprida ut din användning över tid.

Mätning

En förutsättning för att kunna ha effektbaserat pris är att det sitter rätt typ av elmätare hos dig. Om byte av elmätare behövs, gör vi det utan extra kostnad, men då kan det ta några veckor extra innan vi kan ändra till effektbaserat pris. Om du har behov av att stänga av strömmen till din anläggning, till exempel om den inte ska användas under en viss period, måste avstängningen göras med hjälp av den inbyggda brytaren i elmätaren.

Fakturering

Med effektbaserat pris blir du fakturerad månadsvis och betalar för din faktiska användning föregående månad. Om du är intresserad och vill veta mer om effektbaserat pris kan vara aktuellt för just dig, kontakta vår kundservice.


Nyanslutning av elanläggningar

Prislistan gäller från och med 2018-01-01 för nyanslutning eller ändrad anslutning av anläggning till
elnät tillhörande Tekniska verken Katrineholm Nät AB.

Avgiften för en nyanslutning beror på din huvudsäkring och avståndet till närmaste befintliga
anslutningspunkt. Anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp eller en nätstation. Anslutningsavgiften fastställs i offert. För offerten använder Tekniska verken följande regelsystem. Avstånden är fågelvägsavstånd.

Nyanslutning som ligger högst 199 meter från närmaste befintliga anslutningspunkt

Ovanstående anslutningar offereras enligt pris i följande tabell plus eventuella avgiftstilllägg enligt villkoren nedan.

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 25 A 27 625 kr 22 100 kr
35 A -  Offert Offert

Nyanslutning för 16 A - 25 A servisledning och avstånd över 200 meter från närmaste befintliga anslutningspunkt

Ovanstående anslutningar offereras enligt pris i följande tabell plus eventuella avgiftstilllägg enligt villkoren.

Avstånd till närmast befintliga anslutningspunkt Grundbelopp, pris inkusive moms Avståndstillägg, pris/meter inklusive moms
200-599 m 27 625 kr 236,25 (avstånd > 200 m)
600-1 199 m 122 125 kr 505 (avstånd > 600 m)
1 200-1 799 m 425 125 kr 300 (avstånd > 1200 m)
Längre än 1 800 m Offert  

Nyanslutning med en servissäkring större än 25 A och avstånd över 200 meter från närmaste befintliga anslutningspunkt 

Anslutningsavgift offereras motsvarande Tekniska verkens kalkylerade kostnader för nyanslutningen.


Tillfälliga elanläggningar

Prislistan gäller från och med 2020-01-0för anslutning av tillfälliga anläggningar till elnät tillhörande Tekniska verken Katrineholm Nät AB.   

Priserna avser tillfälliga anläggningar och leveranser på byggplatser eller liknande när inkoppling sker direkt i befintligt lågspänningsnät. I priset ingår även bortkoppling av tillfälliga anläggningar. En tillfällig anläggning gäller i maximalt ett år och kan inte omvandlas till en permanent anläggning.

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 63 A 4 500 kr 3 600 kr
80 A - 250 A 7 300 kr 5 840 kr
Över 250 A Offert Offert

Löpande abonnemanget faktureras alltid för minst en månad även om förbrukningen uttagits under kortare tid.  

Allmänna förutsättningar

 • Elnätet är frambyggt och det finns tillräcklig kapacitet.
 • Arbetet ska kunna utföras vid ett tillfälle och under ordinarie arbetstid, vardagar klockan 7.00–16.00.
 • Kunden tillhandahåller skåp som placeras på av oss hänvisad plats, samt 8 meter kabel av rätt dimension.
 • Alla avgifter kan inkrävas i förskott.

Leveranstid

Normal leveranstid för tillfällig servis (max 100 A) är fyra arbetsdagar efter beställning. För snabbare leverans, om så är möjligt, utgår dubbelt ordinarie pris. I de fall tillfällig anslutning till befintligt lågspänningsnät inte kan ske, eller att större driftomläggningar krävs, är leveranstiden beroende på arbetets omfattning.

Tidsbegränsning

Anslutningstiden för en tillfällig anläggning begränsas normalt till maximalt ett år. Vid längre anslutningstid än ett år ska tidsperioden vara överenskommen med Tekniska verken före anslutningen av anläggningen. Om ingen sådan överenskommelse finns debiteras dubbel fast avgift från och med när anslutningstiden överskridit ett år.

Avgifter

För in- och urkoppling av en tillfällig anläggning tas ett fast pris ut. Förutom in- och urkoppling faktureras även nätavgift för anslutningstiden, dock minst en månad, samt den energi som använts. Nätavgift och använd energi faktureras separat. För dessa löpande avgifter tillämpas samma priser som för ordinarie permanenta abonnemang, inklusive energiskatt.

Allmänna avtalsvillkor

Tekniska verken tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet. Olika avtal tillämpas för konsumenter NÄT 2012 K (rev 2) och näringsidkare NÄT 2012 N (rev). Avtalen finns längst ner på sidan.


Egen småskalig elproduktion, max 1 500 kW, Katrineholms nätområde

Prislistan gäller fr.o.m. 2020-01-01 och tills vidare för småskalig elproduktion ansluten till
elnät tillhörande Tekniska verken Katrineholm Nät AB.

Denna prislista gäller då ett abonnemang anslutet till lågspänning 400/230 Volt (V) tillämpas
för användning av el och då produktion av el sker via samma huvudsäkring som
användningen.

Produktionsersättningen avser den nätnytta, det vill säga de kostnadsminskningar som Tekniska verken Katrineholm Nät får inom elnätsområdet tack vare inmatningen.

 • Produktionsersättningen högpris gäller: Måndagar till fredagar, klockan 6.00–22.00, under januari-mars, november och december.
 • Produktionsersättningen lågpris gäller: Övrig tid. Lördagar-söndagar, samt hela april-oktober.
Huvudsäkring Mätavgift Produktionsersättning lågpristid öre/kWh Produktionsersättning högpristid öre/kWh
16 - 63 A 0 2,60 öre 10,00 öre
80 - 100 A 2 300 kr 2,60 öre 10,00 öre
Över 100 A 2 300 kr 2,60 öre 10,00 öre

Samtliga priser är exklusive moms. 

Moms på produktionsersättning utbetalas bara till kund som är momsregistrerad. 

Avgift för mätning för anläggning med huvudsäkring 16 - 63 A kan tillkomma om inmatningen av el i kilowattimmar under kalenderåret är större än användningen (mottagen el).

 

gäller endast för de kunder tecknat avtal innan 2020-09-30, kan ej nytecknas, gäller till och med 2021-12-31

Hjälpte denna information dig? Nej