Information och villkor för småskalig elproduktion

Allmänna förutsättningar:

  • Produktionsanläggningen ska vara fast installerad.
  • Installationen ska vara utförd enligt gällande föreskrifter för elinstallationer.
  • Installationen ska följa våra anvisningar och anmälas av behörig elinstallatör.

Förändringar i nätavgiften för småskaliga producenter

Energimarknadsinspektionen har beslutat att ta bort den subventionerade nätavgiften för småskaliga producenter. Till småskalig produktion räknas installerad effekt mellan 0 och 1500 kW. Beslutet följer EU:s elmarknadsförordning som säger att varje producent ska betala sina egna kostnader. Syftet är att fördela kostnaderna mer rättvist på elmarknaden.

Energimarknadsinspektionens beslut tyder på att det främst är producenter med mätarsäkring över 63 A som kommer att påverkas. För mindre anläggningar med max 63 A mätarsäkring och samma säkringsnivå för produktion och konsumtion, är vår tolkning att det inte kommer ske några större förändringar.

Vi arbetar nu med att se över priserna och kommer informera dig i god tid innan det blir aktuellt med förändringar. Mer information om Energimarknadsinspektionens beslut

Avgift för inmatning

I ordinarie säkringsabonnemang för uttag ska abonnemangsavgift betalas för minst den kapacitet som inmatningen kräver.  

Mätavgift 

Avgift för mätning, beräkning och rapportering av mätvärden tillkommer för anläggningar från och med 80 A enligt prislistan. 

Mätning 

Både inmatad och uttagen el mäts per kvart och avräknas och rapporteras dygnsvis. Vi ansvarar för att rapportering av mätvärden sker till ditt valda elhandelsbolag. 

Mätarbyte 

Alla våra elmätare är förberedda för att mäta både inmatad och uttagen el.

Tillgång till mätvärden 

På Mina sidor kan du se kvartsvärden för både uttagen (köpt) och inmatad (såld) el. 

Val av elhandelsföretag 

Du som elnätskund ansvarar alltid för att teckna avtal med ett elhandelsföretag för köp av den inmatade elen.  

För dig med abonnemang på max 100 ampere (mottagningsplikt) 

Mottagningsplikten innebär att vi rapporterar din inmatade el till det elhandelsföretag som levererar din el om du inte aktivt valt en annan elhandlare.  Gör du ett aktivt val anmäler elhandelsföretaget det till oss. 

För dig med abonnemang över 100 ampere (ingen mottagningsplikt) 

Du behöver kontakta din elhandlare och anmäla att du vill ha ett avtal för inmatad el. Elhandelsföretaget meddelar det till oss och därefter rapporterar vi mätvärden för din inmatning till dem.  

Fakturering 

Utbetalning av produktionsersättning för nätnytta sker i efterskott utifrån uppmätt inmatad el. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion. Ersättning utgår enligt prislista. 

Avtalsvillkor

Tekniska verken tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet. 

Avtalsvillkor konsument: Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K (rev 2) (pdf 294 kB)

Avtalsvillkor näringsidkare: Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (rev) (pdf 743 kB)