Priser och avtalsvillkor 2024

Elnätsavgiften är den avgift du betalar till oss för att elen ska komma hem till dig. Bor du i Linköping eller Katrineholms kommun är det vi på Tekniska verken som äger och underhåller elnätsledningarna fram till din fastighet. Elnätsverksamheten är ett monopol, det innebär att vi är de enda som har hand om elnätet i din kommun. Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar oss för att till exempel se till att våra kostnader för elnätet är rimliga.

Förhandsreglering av elnätsavgifter

Riksdagen har beslutat att elnätsföretagens avgifter ska granskas i förväg. Alltså finns en begränsning av hur stora intäkter vi får ha. Målet är att skapa långsiktigt stabila och förutsägbara avgifter – samtidigt som elnätet kan förnyas, byggas ut och anpassas till målen om förnybar elproduktion.

Intäktsram fastställs fyra år framåt

Förhandsregleringen innebär att Energimarknadsinspektionen bestämmer en intäktsram för alla elnätsföretag för en fyraårsperiod. Intäktsramen ska täcka elnätsföretagens kostnader för verksamheten och ge en rimlig avkastning till ägarna.

Dina elkostnader består av tre delar 

 • Kostnad för elen du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen hem till dig, som du betalar till ditt elnätsföretag.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Vad dessa kostnader består i finns närmare beskrivet under varje abonnemang.

Linköpings nätområde

Abonnemangspriser 

Inom Linköpings nätområde har vi fyra olika elnätsabonnemang. Här kan du läsa mer om de olika abonnemangen och se aktuell prislista.

Prislistan gäller för Linköpings nätområde från 1 januari 2024. Priserna presenteras inklusive moms.

Abonnemanget elnät, 3-fas upphör och ersätts 

Säkringsabonnemang 16-63 A elnät 3-fas upphör att gälla 1 september 2024 och ersätts av konsumtionsabonnemang 16-63 A prislista standard. Du med abonnemanget lägenhet 16 - 25 A eller elnät 1-fas påverkas inte.

Produkt Huvudsäkring  Fast årsavgift, kr/år  Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
 Lägenhet  16 - 25 A  1 590 kr  30,00 öre
       
Elnät, 1-fas 16 A 1 870 kr  30,00 öre 
Elnät, 1-fas 20-25 A 1 920 kr 30,00 öre 
       
Elnät, 3-fas 16 A 2 230 kr 30,00 öre 
Elnät, 3-fas 20 A  2 870 kr  30,00 öre 
Elnät, 3-fas 25 A  3 590 kr  30,00 öre 
Elnät, 3-fas 35 A  4 950 kr  30,00 öre 
Elnät, 3-fas 50 A  6 440 kr  30,00 öre 
Elnät, 3-fas 63 A 7 760 kr 30,00 öre 

Alla priser är inklusive moms. Energiskatt tillkommer med 53,5 öre per kWh.

Prisdelar 

Med säkringsabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i två delar: en fast årsavgift (kr/år) och en rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh).

Fast årsavgift 

Din huvudsäkring avgör storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för. 

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:  

 • elsäkerhetsavgift: 13,88 kronor 

 • nätövervakningsavgift: 5,44 kronor 

 • elberedskapsavgift: 49 kronor. 

  Totalt 68,31 kronor per år inklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift 

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) är avgiften du betalar för att elen ska komma hem till dig och betalas i förbrukade kilowattimmar (kWh). Den rörliga elöverföringsavgiften faktureras månadsvis efter avläst förbrukning. 

Lägenhet 

Lägenhetsabonnemanget gäller för lägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter, med huvudsäkring 16–25 A som är ansluten till en gemensam servisledning. 

Elnät 1-Fas 

Anslutning sker endast till kolonistugor med 16 A huvudsäkring. 

 

Prislistan gäller för Linköpings nätområde från 1 januari 2024. Priserna presenteras inklusive moms. 

Abonnemanget upphör och ersätts

Från och med 22 maj 2024 kan inga nya kunder teckna valbart effektabonnemang 16-63 A. Valbart effektabonnemang 16-63 A upphör att gälla 1 september 2024 och ersätts av konsumtionsabonnemang 16-63 A prislista standard.

Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
16 - 25 A 2 150 kr 10,30 öre 35 kr 50 kr
35 - 63 A 6 200 kr 10,30 öre 35 kr 50 kr

Alla priser är inklusive moms.

Årsavgiften betalas för huvudsäkringens storlek i Ampere (A). Energiskatt tillkommer med 53,50 öre per kWh. 

Förutsättningar för effektabonnemang  

En förutsättning för att kunna ha effektbaserat pris är att du har rätt typ av elmätare. Om vi behöver byta din elmätare gör vi det utan kostnad. Då kan det ta några veckor extra innan vi kan ändra till effektbaserat pris. 

Prisdelar 

Med valbart effektabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift. 

Fast årsavgift 

Din huvudsäkring avgör den effekt du i normala fall maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för. Återkommande byten av abonnemang är inte möjligt. 

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:  

 • Elsäkerhetsavgift: 13,88 kronor 

 • Nätövervakningsavgift: 5,44 kronor 

 • Elberedskapsavgift: 49 kronor.  

Totalt 68,31 kronor per år inklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift 

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) är avgiften du betalar för att elen ska komma hem till dig och betalas i förbrukade kilowattimmar (kWh). Den rörliga elöverföringsavgiften faktureras per månad efter avläst förbrukning. 

Effektavgift 

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober. 

Effekt 

Effekt är den kapacitet av elnätet som du för tillfället behöver. Med effektbaserat pris ökar möjligheten att själv påverka din elnätskostnad. Om du använder många elapparater samtidigt blir effekten högre än om du använder samma elapparater vid olika tidpunkter under dagen. Effektbaserat pris passar vanligtvis dig som normalt har lågt effektbehov vintertid eller dig som har möjlighet att anpassa ditt behov genom att sprida ut din användning över tid. 

Fakturering 

Med effektbaserat pris betalar du månadsvis för din faktiska elförbrukning föregående månad. Kontakta vår kundservice om du vill veta mer om effektbaserat pris och om det kan vara aktuellt just för dig.

Prislistorna gäller för Linköpings nätområde från och med den 1 september 2024 tills vidare. Priserna presenteras inklusive moms. Konsumtionsabonnemang 16-63 A ersätter både säkringsabonnemang 16-63 A och valbart effektabonnemang 16 - 63 A från och med 1 september 2024.

Två olika prislistor - standard och alternativ

Konsumtionsabonnemanget 16 - 63 A har två prislistor, prislista standard och prislista alternativ. När den nya prismodellen startar den 1 september 2024 blir du automatiskt tilldelad prislista standard om du inte själv valt prislista alternativ.

Byte av prislista

Från att den nya prismodellen startar den 1 september 2024 fram till den 31 december 2025 kan du byta prislista två gånger, därefter en gång per år. Du byter prislista på Mina sidor eller genom att kontakta vår kundservice. Om du byter prislista börjar den nya att gälla vid nästa månadsskifte och syns på fakturan du får om två månader. 

Prislista standard

Priserna visas per månad och inklusive moms.

Huvudsäkring (A) Maximalt effektuttag (kW) Abonnemangs-
avgift (kr)
Överförings-
avgift (öre/kWh)
Effekt-
avgift, sommar (kr/kW)
Effekt-
avgift, vinter (kr/kW)
16 A 11 kW 155 kr 13,20 öre 20 kr 40 kr
20 A 14 kW 210 kr 13,20 öre 20 kr 40 kr
25 A 17 kW 285 kr 13,20 öre 20 kr 40 kr
35 A 24 kW 450 kr 13,20 öre 20 kr 40 kr
50 A 35 kW 610 kr 13,20 öre 20 kr 40 kr
63 A 43 kW 750 kr 13,20 öre 20 kr 40 kr

Energiskatt tillkommer med 53,50 öre per kWh.

Prislista alternativ

Priserna visas per månad och inklusive moms.

Huvud-säkring (A) Maximalt effekt-
uttag (kW)
Abonnemangs-
avgift (kr)
Överförings-
avgift, natt (öre/kWh)
Överförings-
avgift, dag (öre/kWh)
Effekt-
avgift, natt, sommar (kr/kW)
Effekt-
avgift, dag, sommar (kr/kW)
Effekt-
avgift, natt, vinter (kr/kW)
Effekt-
avgift, dag, vinter (kr/kW)
16 A 11 kW 155 kr 8 öre 16 öre 7 kr 20 kr 11 kr 40 kr
20 A 14 kW 210 kr 8 öre 16 öre 7 kr 20 kr 11 kr 40 kr
25 A 17 kW 285 kr 8 öre 16 öre 7 kr 20 kr 11 kr 40 kr
35 A 24 kW 450 kr 8 öre 16 öre 7 kr 20 kr 11 kr 40 kr
50 A 35 kW 610 kr 8 öre 16 öre 7 kr 20 kr 11 kr 40 kr
63 A 43 kW 750 kr 8 öre 16 öre 7 kr 20 kr 11 kr 40 kr

Energiskatt tillkommer med 53,50 öre per kWh.

Särskilda avtalsvillkor 

Beroende på val av prislista så är priserna för effektavgift årstids- och tidsanpassade. Sommarmånaderna är april till oktober och vintermånader är november till mars. Dag räknas från klockan 06.00 till 23.00 och natt räknas från klockan 23.00 till 06.00.

Elnätsavgiften är uppdelad i tre delar: en fast abonnemangsavgift, en rörlig överföringsavgift och en rörlig effektavgift.

Fast abonnemangsavgift

Avgiften (kr/mån) baseras på hur stor huvudsäkring du har och visar maximalt möjligt effektuttag. I abonnemangsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift: 1,16 kr/mån
 • Nätövervakningsavgift: 0,45 kr/mån
 • Elberedskapsavgift: 4,08 kr/mån
  Totalt: 5,69 kr/mån.

Rörlig överföringsavgift

Avgiften (öre/kWh) baseras på hur mycket el du använder. Den baseras på de kilowattimmar (kWh) du förbrukade föregående månad. Den rörliga överföringsavgiften faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Rörlig effektavgift

Avgiften (kr/kW/mån) baseras på månadens högsta effekttoppar. I prislista standard baseras effektavgiften på medelvärdet av månadens fem högsta effekttoppar med skilda datum. Medelvärdet multipliceras med aktuell effektavgift.

I prislista alternativ baseras effektavgiften på månadens högsta effekttopp dagtid respektive nattetid, alltså två effekttoppar. De två värdena multipliceras med aktuell effektavgift.

Effekttoppar mäts som timmedeleffekt, vilket är genomsnittet av den effekt som används under en timme.

Prislistan gäller för Linköpings nätområde från 1 januari 2024. Priserna presenteras exklusive moms.

Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
80 - 125 A 9 750 kr 7,90 öre 38 kr 58 kr
126 - 250 A 14 950 kr 7,90 öre 38 kr 58 kr
251 - 500 A 31 050 kr 7,90 öre 38 kr 58 kr
501 - 1 000 A 62 100 kr 7,90 öre 38 kr 58 kr
Större än 1 000 A 99 500 kr 7,90 öre 38 kr 58 kr

Alla priser är exklusive moms.

Energiskatt tillkommer med 42,80 öre per kWh. Priserna gäller anläggningar som är anslutna till 400V-nätet och med huvudsäkring från 80 A och uppåt. 

Prisdelar 

Med effektabonnemang lågspänning är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift. 

Fast årsavgift 

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad. Din huvudsäkring avgör den effekt du maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för. 

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:  

 • elsäkerhetsavgift, 11,10 kronor 

 • nätövervakningsavgift, 4,35 kronor 

 • elberedskapsavgift, 39,20 kronor.  

Totalt 54,65 kronor per år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift 

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift 

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober. 

Uttag av reaktiv effekt 

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 procent av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv). 

Vid överuttag av reaktiv effekt tillkommer en avgift på 24 kronor per kVAr och månad.

Prislistan gäller för Linköpings nätområde från 1 januari 2024. Priserna presenteras exklusive moms. 

Abonnemang effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
Under 2 000 kW 126 500 kr 5,40 öre 22 kr 33 kr
2 000 - 10 000 kW 557 750 kr 5,40 öre 22 kr 33 kr
Över 10 000 kW 995 000 kr 5,40 öre 22 kr 33 kr

Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer med 42,80 öre per kWh. 

Prisdelar 

Med effektabonnemang högspänning är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift.

Fast årsavgift 

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad. Återkommande byten av abonnemang är inte tillåtet. 

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:  

 • Elsäkerhetsavgift: 905 kronor 

 • Nätövervakningsavgift: 870 kronor 

 • Elberedskapsavgift: 2 129 kronor.  

Totalt 3 904 kronor per år exklusive moms. 

Rörlig elöverföringsavgift 

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift 

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober.

Uttag av reaktiv effekt 

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 procent av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv). 

Vid överuttag av reaktiv effekt tillkommer en avgift på 16 kronor per kVAr och månad. 

Ny anslutning och tillfällig anslutning

Här kan du läsa mer om och se prislista för ny anslutning och tillfällig anslutning i Linköpings kommun.

Prislistan gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare för ny anslutning eller ändrad anslutning till elnät inom Linköpings nätområde. 

Avgiften för en ny anslutning beror på din huvudsäkring och avståndet till närmaste befintliga anslutningspunkt. Avstånden är fågelvägen och anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp eller en nätstation.

Vi erbjuder nedanstående anslutningar enligt pris i respektive tabeller, plus eventuella avgiftstillägg enligt villkoren. 

Upp till 200 meter från närmaste anslutningspunkt  

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 25 A 44 375 kr 35 500 kr
35 A och uppåt Offert Offert

 

Över 200 meter från närmaste anslutningspunkt

 

16 A - 25 A

Avstånd närmast befintlig anslutningspunkt Grundbelopp, pris inklusive moms Avstånd, pris/meter inklusive moms
200 - 600 m 44 375 kr 381,25 kr
600 - 1 200 m 196 875 kr 908,75 kr
1 200 - 1 800 m 742 125 kr 526,25 kr
Längre än 1 800 m Offert  

 

35 A och uppåt

Avstånd från närmast befintlig anslutningspunkt Pris
Längre än 200 m Offert

 

Kolonistuga

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A, enfas 12 200 kr 9 760 kr

 

Vill du veta mer om ny anslutning?

Vill du beställa ny anslutning? Undrar du vad som kan vara bra att tänka på eller hur det går till steg för steg?

Prislistan gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare för tillfällig anslutning till elnät inom Linköpings nätområde.

Priserna gäller för inkoppling direkt i befintligt lågspänningsnät. I priset ingår även bortkoppling. En tillfällig anslutning gäller i högst ett år och kan inte omvandlas till en permanent anläggning.

Avgifter

Förutom avgiften för in- och urkoppling faktureras du även för den el du använder under den period som det tillfälliga abonnemanget är inkopplat. Du betalar alltid minst för en månad, även om du har behov av tillfällig anslutning under en kortare period. För de löpande avgifterna gäller samma priser som för ordinarie abonnemang. 

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 63 A 5 525 kr 4 420 kr
80 A - 250 A 8 925 kr 7 140 kr
Över 250 A Offert Offert

 

Vill du veta mer om tillfällig anslutning? 

Vill du beställa tillfällig anslutning? Undrar du vad som kan vara bra att tänka på eller hur det går till steg för steg?

Katrineholms nätområde

Abonnemangspriser 

Inom Katrineholms nätområde har vi fem olika elnätsabonnemang. Här kan du läsa mer om de olika abonnemangen och se aktuell prislista.

Prislistan gäller för Katrineholms nätområde från 1 januari 2024. Priserna presenteras inklusive moms.

Produkt Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh
Lägenhet 16 - 25 A 2 020 kr 30,90 öre

Alla priser är inklusive moms. Energiskatt tillkommer med 53,50 öre per kWh.

Prisdelar

Med säkringsabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i två delar: en fast årsavgift (kr/år) och en rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh).

Fast årsavgift

Din huvudsäkring avgör storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för.

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift: 13,88 kronor
 • Nätövervakningsavgift: 5,44 kronor
 • Elberedskapsavgift: 49 kronor.

Totalt 68,32 kronor per år inklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) är avgiften du betalar för att elen ska komma hem till dig och betalas i förbrukade kilowattimmar (kWh). Den rörliga elöverföringsavgiften faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Lägenhet

Lägenhetsprodukten gäller bostadslägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter, med huvudsäkring 16–25 A som är ansluten till en gemensam servisledning.

Prislistorna gäller för Katrineholms nätområde från och med den 1 april 2024 tills vidare. Priserna presenteras inklusive moms. Konsumtionsabonnemang 16-63 A ersätter både säkringsabonnemang 16-63 A och valbart effektabonnemang 16 - 63 A från och med 1 april 2024.

Två olika prislistor - standard och alternativ

Konsumtionsabonnemanget 16 - 63 A har två prislistor, prislista standard och prislista alternativ. När den nya prismodellen startar den 1 april 2024 blir du automatiskt tilldelad prislista standard om du inte själv valt prislista alternativ.

Byte av prislista

Från att den nya prismodellen startar den 1 april 2024 fram till den 31 december 2025 kan du byta prislista två gånger, därefter en gång per år. Du byter prislista på Mina sidor eller genom att kontakta vår kundservice. Om du byter prislista börjar den nya att gälla vid nästa månadsskifte och syns på fakturan du får om två månader. 

Prislista standard

Priserna visas per månad och inklusive moms.

Huvudsäkring (A) Maximalt effektuttag (kW) Abonnemangs-
avgift (kr)
Överförings-
avgift (öre/kWh)
Effekt-
avgift, sommar (kr/kW)
Effekt-
avgift, vinter (kr/kW)
16 A 11 kW 305 kr 16,10 öre 31 kr 62 kr
20 A 14 kW 390 kr 16,10 öre 31 kr  62 kr 
25 A 17 kW 525 kr  16,10 öre 31 kr  62 kr 
35 A 24 kW 700 kr  16,10 öre  31 kr  62 kr
50 A  35 kW 925 kr  16,10 öre  31 kr 62 kr 
63 A 43 kW 1 185 kr 16,10 öre 31 kr 62 kr

Energiskatt tillkommer med 53,50 öre per kWh.

Prislista alternativ

Priserna visas per månad och inklusive moms.

Huvud-säkring (A) Maximalt effekt-
uttag (kW)
Abonnemangs-
avgift. (kr)
Överförings-
avgift, natt (öre/kWh)
Överförings-
avgift, dag (öre/kWh)
Effekt-
avgift, natt, sommar (kr/kW)
Effekt-
avgift, dag, sommar (kr/kW)
Effekt-
avgift, natt, vinter (kr/kW)
Effekt-
avgift, dag, vinter (kr/kW)
16 A  11 kW 305 kr 10 öre  20 öre  10 kr  31 kr 15 kr 62 kr
20 A  14 kW 390 kr 10 öre 20 öre  10 kr  31 kr 15 kr  62 kr
25 A  17 kW 525 kr 10 öre 20 öre 10 kr  31 kr 15 kr 62 kr
35 A 24 kW 700 kr 10 öre  20 öre  10 kr  31 kr 15 kr 62 kr
50 A 35 kW 925 kr 10 öre 20 öre  10 kr  31 kr 15 kr 62 kr
63 A 43 kW 1 185 kr 10 öre 20 öre  10 kr 31 kr 15 kr 62 kr

Energiskatt tillkommer med 53,50 öre per kWh.

Särskilda avtalsvillkor 

Beroende på val av prislista så är priserna för effektavgift årstids- och tidsanpassade. Sommarmånaderna är april till oktober och vintermånader är november till mars. Dag räknas från klockan 06.00 till 23.00 och natt räknas från klockan 23.00 till 06.00.

Elnätsavgiften är uppdelad i tre delar: en fast abonnemangsavgift, en rörlig överföringsavgift och en rörlig effektavgift.

Fast abonnemangsavgift

Avgiften (kr/mån) baseras på hur stor huvudsäkring du har och visar maximalt möjligt effektuttag. I abonnemangsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift: 1,16 kr/mån
 • Nätövervakningsavgift: 0,45 kr/mån
 • Elberedskapsavgift: 4,08 kr/mån
  Totalt: 5,69 kr/mån.

Rörlig överföringsavgift

Avgiften (öre/kWh) baseras på hur mycket el du använder. Den baseras på de kilowattimmar (kWh) du förbrukade föregående månad. Den rörliga överföringsavgiften faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Rörlig effektavgift

Avgiften (kr/kW/mån) baseras på månadens högsta effekttoppar. I prislista standard baseras effektavgiften på medelvärdet av månadens fem högsta effekttoppar med skilda datum. Medelvärdet multipliceras med aktuell effektavgift.

I prislista alternativ baseras effektavgiften på månadens högsta effekttopp dagtid respektive nattetid, alltså två effekttoppar. De två värdena multipliceras med aktuell effektavgift.

Effekttoppar mäts som timmedeleffekt, vilket är genomsnittet av den effekt som används under en timme.

Prislistan gäller för Katrineholms nätområde från 1 januari 2024. Priserna presenteras exklusive moms.

Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år  Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
80 - 125 A 11 600 kr 8,80 öre 40 kr 58 kr
126 - 250 A 19 700 kr 8,80 öre 40 kr 58 kr
251 A - 500 A 43 500 kr 8,80 öre 40 kr 58 kr
510 A - 1 000 A 81 500 kr 8,80 öre 40 kr 58 kr
Större än 1 000 A 122 000 kr 8,80 öre 40 kr 58 kr

Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer med 42,80 öre per kWh. Priserna gäller för anläggningar som är anslutna till 400 V-nätet och med huvudsäkring från 80 Ampere (A) och uppåt.

Prisdelar

Med effektabonnemang lågspänning 80 A och mer är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift.

Fast årsavgift

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad. Din huvudsäkring avgör den effekt du i normala fall maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för.

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift: 11,10 kronor
 • Nätövervakningsavgift: 4,35 kronor
 • Elberedskapsavgift: 39,20 kronor.

Totalt 54,65 kronor per år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 procent av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv).

Vid överuttag av reaktiv effekt tillkommer en avgift på 30 kronor per kVAr och månad.

Prislistan gäller för Katrineholms nätområde från 1 januari 2024. Priserna presenteras exklusive moms.

Abonnemang effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
Under 2 000 kW 163 000 kr 7,50 öre 26 kr 35 kr
2 000 - 10 000 kW 815 000 kr 7,50 öre 26 kr 35 kr
Över 10 000 kW 1 220 000 kr 7,50 öre 26 kr 35 kr

Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer med 42,80 öre per kWh.

Prisdelar

Med effektabonnemang högspänning är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift.

Fast årsavgift

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad. Återkommande byten av abonnemang är inte tillåtet.

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift: 905 kronor
 • Nätövervakningsavgift: 870 kronor
 • Elberedskapsavgift: 2 129 kronor.

Totalt 3 904 kronor per år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 procent av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv).

Vid överuttag av reaktiv effekt tillkommer en avgift på 20 kronor per kVAr och månad.

Ny anslutning och tillfällig anslutning

Här kan du läsa mer om och se prislista för ny anslutning och tillfällig anslutning i Katrineholms kommun.

 

Prislistan gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare för en ny anslutning eller ändrad anslutning till elnät inom Katrineholms nätområde.

Avgiften för en ny anslutning beror på din huvudsäkring och avståndet till närmaste befintliga anslutningspunkt. Avstånden är fågelvägen och anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp eller en nätstation.

Vi erbjuder nedanstående anslutningar enligt pris i respektive tabeller, plus eventuella avgiftstillägg enligt villkoren.

Upp till 200 meter från närmaste anslutningspunkt 

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 25 A 44 375 kr 35 500 kr
35 A och större Offert Offert

 

Över 200 meter från närmaste anslutningspunkt

 

16 A - 25 A

Avstånd till närmaste befintliga anslutningspunkt Grundbelopp, pris inklusive moms Avståndstillägg, pris/meter, inklusive moms
200 - 600 m 44 375 kr 381,25 kr
600 - 1 200 m 196 875 kr 908,75 kr
1 200 - 1 800 m 742 125 kr 526,25 kr
Längre än 1 800 m Offert  

 

35 A och uppåt

Avstånd från närmast befintlig anslutningspunkt Pris
Längre än 200 m Offert

 

Vill du veta mer om ny anslutning?

Vill du beställa ny anslutning? Undrar du vad som kan vara bra att tänka på eller hur det går till steg för steg?

Prislistan gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare för anslutning till elnät inom Katrineholms nätområde.

Priserna gäller för inkoppling direkt i befintligt lågspänningsnät. I priset ingår även bortkoppling. En tillfällig anslutning gäller i högst ett år och kan inte omvandlas till en permanent anläggning.

Avgifter

Förutom avgiften för in- och urkoppling faktureras du även för den el du använder under den period som det tillfälliga abonnemanget är inkopplat. Du betalar alltid minst för en månad, även om du har behov av tillfällig anslutning under en kortare period. För de löpande avgifterna gäller samma priser som för ordinarie abonnemang.

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A-63 A 5 525 kr 4 420 kr
80 A-250 A 8 925 kr 7 140 kr
Över 250 A Offert Offert

 

Vill du veta mer om tillfällig anslutning? 

Vill du beställa tillfällig anslutning? Undrar du vad som kan vara bra att tänka på eller hur det går till steg för steg?

Avtalsvillkor och konsumenträtt

Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning och överföring av el.

Information och villkor elanslutningar:

Linköping: Anslutningar till elnät Linköping (pdf 570 kB)

Katrineholm: Anslutningar till elnät Katrineholm (pdf 571 kB)

Avtalsvillkor privatpersoner: 

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K (rev 2) (pdf 225 kB)

Avtalsvillkor verksamheter:

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (rev) (pdf 206 kB)

Avtalsvillkor högspänningsanläggningar:

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 H (rev) (pdf 749 kB)

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter och tjänster. Om vi inte har levt upp till dina förväntningar, eller har gjort något fel, är det viktigt att du hör av dig till oss så att vi får en chans att utreda vad som har hänt.