Information och villkor gällande småskalig elproduktion

Allmänna förutsättningar

Produktionsanläggningen ska vara fast installerad och installationen ska vara utförd enligt gällande föreskrifter för elinstallationer, följa Tekniska verkens anvisningar samt anmälas av behörig elinstallatör.

Nättariff för inmatning

Om abonnemanget för uttag av el är högst 100 A och inmatningens effekt (högsta årliga timvärde) är högst 67 kW debiteras ingen avgift alls för inmatningsabonnemanget. I ordinarie säkringsabonnemang för uttag ska således betalas abonnemangsavgift för minst den kapacitet som inmatningen kräver.

Mätavgift

Avgift för mätning, beräkning och rapportering av mätvärden tillkommer enligt prislista. Dock inte för abonnemang 16 - 63 A såvida inte produktionsvolymen (inmatningen till elnätet) överstiger konsumtionsvolymen (uttag från nät) under kalenderåret.

Mätning

Både inmatad och utmatad el mäts och avräknas timvis. Tekniska verken ansvarar för att rapportering av mätvärden sker till av kunden utsedd elhandlare.

Mätarbyte

Krävs byte av elmätaren görs detta kostnadsfritt av Tekniska verken efter föranmälan om inmatning till Tekniska verkens elnät.

Tillgång till mätvärden

Via Mina sidor ges tillgång till timvärden för både konsumtion och produktion.

Val av elköpare

Kunden ansvarar själv för att teckna avtal med en elhandlare för köp av den inmatade elen. För kunder med max 100 A abonnemang har elhandlaren s.k. mottagningsplikt, vilket innebär att om du som kund inte aktivt väljer elhandlare registrerar vi den elhandlare kunden har för leverans av köpt el som mottagare för inmatad el. Anmälan av vald elhandlare till Tekniska verken sköts av elhandlaren.

Fakturering

Utbetalningen av produktionsersättning för nätnytta sker i efterskott utifrån uppmätt inmatad el. Utbetalningen sker som en kreditering på ordinarie elnätsfaktura. Ersättning utgår enligt prislista.

Övrigt

Tekniska verken tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet. Olika avtal tillämpas för konsumenter NÄT 2012 K (rev) och näringsidkare NÄT 2012 N (rev). 

Hjälpte denna information dig? Nej