Allmänna villkor stolprenovering

Garantier

Tekniska verken lämnar fem (5) års garanti på utförda gjutningar. Garantin omfattar metod, material och hantverk och är tänkt att i huvudsak skydda mot kritiska sprickbildningar.

Tekniska verkens uppfattning är att en korrekt utförd stolpgjutning, under gynnsamma förhållanden, förlänger en stolpes livslängd med cirka 25 år. Detta gäller även stolpar med en begynnande korrosion vid rotbandet och där minst 2,5 mm av godset är intakt runt om hela stolproten. Denna uppfattning baseras på tio (10) års erfarenhet av storskalig gjutning i egen anläggning.

Allmänna förutsättningar

Tider med mera

Gjutsäsongen infaller normalt under perioden april-september månad. Dygnsmedeltemperaturen bör överstiga +7 grader och nattemperaturen får inte understiga +5 grader.

Gjuttakt vid normala förhållanden är cirka 80 st per arbetsvecka.

En gjutning kräver normalt tre (3) besök per stolpe; ett vid blästring/gjutning, ett vid borttagning av gjutform och ett vid målning. Tid från första till sista besök är normalt minst en (1) månad.

Etableringar längre än 10 mil utanför Linköping kan medföra att kostnader för logi och traktamenten tillkommer.

Teknik

  • Stolpar och fundament som inte anses gjutbara i normalfallet: -
  • Stolpar yngre än fem (5) år
  • Stolpar som är eftergivliga
  • Stolpar av aluminium eller komposit
  • Stolpar med en diameter större än 133 mm
  • Stolpar med en allt för stor påverkan av korrosion vid rotbandet
  • Vissa fundamentstyper med icke borttagbar kil (ex. äldre Cetongfundament)

Bästa metod för att bedöma om en stolpe är gjutbar eller inte, är alltid att genomföra en strukturerad inventering/besiktning, vilket är något som Tekniska verken kan erbjuda.

Samtliga stolpar skall vara åtkomliga för arbetenas utförande. Eventuell röjning, grävning eller avlägsnande av hinder vid stolparna debiteras separat enligt tilläggsprislista.

En stolpgjutning förstärker inte en sönderkorroderad stolpes mekaniska konstruktion eller motståndskraft. En svårt korrosionsskadad stolpe rekommenderas alltid att bytas ut. Vid konstaterande av detta efter att blästring utförts avgår 1 000 kr/stolpe.

För entreprenaden gäller ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).

Hjälpte denna information dig? Nej