Prisinformation 2022

Från och med 1 januari 2022 kommer priset för sophämtning i Linköping att höjas med i snitt 9 procent på grund av ökade kostnader. Avgiften har legat under riksgenomsnittet och kommer fortsätta att göra det även efter prisjusteringen.

Insamlingen av hushållsavfall är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Under de senaste åren har inte ekonomisk balans uppnåtts inom det kommunala uppdraget och kostnaderna 2022 stiger ytterligare. En höjning är därför nödvändig för att på sikt nå självkostnad. 

Vilka prisjusteringar görs?

Priset höjs med cirka 9 procent från och med 1 januari 2022, vilket innebär 13,70 kronor per månad i genomsnitt för ett villahushåll. I prisjusteringarna för hushållsavfallstjänster ingår också bland annat slamtömning från enskilda avlopp och latrinhämtning. 

Bakgrunden till kostnadsökningen är bland annat:

  • Nytt kommunalt ansvar för returpapper (inklusive tidningar) som tidigare varit producentansvar.
  • Höjd skatt på avfall. 2021 höjdes skatten till 100 kronor per ton och 2022 höjs skatten ytterligare till 125 kronor per ton.
  • Indexregleringar i entreprenadavtal, samt ökade avfallsmängder på återvinningscentralerna. I detta ingår också ökad sortering på återvinningscentralerna av exempelvis plast, böcker och textil för att komma högre upp i avfallstrappan.
  • Höjda kostnader för utsläppsrätter för koldioxid.
  • Ökade informationsinsatser för att arbeta med målsättningarna i avfallsplanen.

Linköpings kommun har i samarbete med Tekniska verken tagit fram en ny avfallsplan där Tekniska verken har fått uppdraget att utföra stora delar av det arbete som behöver göras för att nå målen som satts upp. 

Fokusområden för det kommunala uppdraget 2022 kommer exempelvis vara att:

  • Öka tillgängligheten till återvinningscentralerna genom nytt inpasseringssystem och mer söndagsöppet.
  • Överta ansvaret för insamlingen av returpapper från producenterna.
  • Satsa på informationskampanjer i syfte att minska mat och restavfall med 25 procent till 2025.
  • Förbättra kundkommunikationen genom exempelvis avisering till slamkunder inför och efter tömning.
  • Flytta avfall högre i avfallstrappan genom att exempelvis fraktionen brännbart på återvinningscentralen får ökat fokus genom att införa ”töm säcken”.

Prisexempel för en villa med ett 190-literskärl:

En snittvilla kastar cirka 310 kg avfall per år. Alla priser är angivna inklusive moms. 
  Nya priser för 2022 Priser 2021
Fast avgift 942 kr/år 864 kr/år
Rörlig avgift 3,35 kr/kg 3,07 kr/kg
Snittpris rörlig avgift 1 038 kr/år 952 kr/år
Totalt 1 980 kr/år 1 816kr/år                

För en villaägare med ett kärl på 190 liter motsvarar höjningen 6,50 kronor per månad i fast avgift.
Den rörliga avgiften beror på hur mycket kunden slänger i soptunnan. En villakund slänger i genomsnitt 310 kilo avfall i soptunnan på ett år och det motsvarar en ökning av den rörliga avgiften med 7,20 kronor per månad i rörlig avgift.

Höjningen innebär att dina kostnader ökar med i genomsnitt 13,70 kronor/månad.

Hjälpte denna information dig? Nej