Avfall och återvinning

Innehållsförteckning

En- och tvåfamiljshus

Hushållsavfall
Trädgårdavfall
Grovavfall
Enskilda avloppsanläggningar
Vid akut hämtning

Flerbostadshus

Hushållsavfall
Grovavfall

Fritidshus

Hushållsavfall
Latrin

Verksamheter

Hushållsavfall från verksamhet
Matavfall, Gröna linjen
Tömning av fettavskiljare

En- och tvåfamiljshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter.

Kärl, volym 190 l 370 l
Fast avgift, kr/år 748 1 044
Rörlig avgift, kr/kg 2,68 2,68

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång varannan vecka.

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, kr/år 0 247 512 749 998 1 254

Extrahämtning hushållsavfall i kärl

Avgift, kr/kärl 292

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 245

Hushållsavfall i stationär sopsug i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 184
Rörlig avgift, kr/kg 2,09        

Dispens 

Avgifter i samband med dispens från hämtning av hushållsavfall från permanentbostad. 

Grundavgift vid dispens permanentbostad*, kr/år 420
Hemtagning av kärl vid dispens, kr 940

*För att täcka kostnader för till exempel nyttjande av återvinningscentraler, omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall och batterier. 

 

Trädgårdsavfall

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall kan beställas för boende i Linköpings tätort, samt tätorterna Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen, Linghem och Sturefors. Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka under trädgårdssäsongen, vecka 15-48. För att se vilka veckor du har hämtning besök Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se. Trädgårdsavfallshämtningen förlängs automatiskt från år till år, om du inte meddelar annat. Start och uppsägning kan ske när som helst, även mitt under pågående säsong.

Komposterbart trädgårdsavfall i kärl, tömning en gång varannan vecka.

Kärl, volym 190 l
Fast avgift, kr/säsong 646

Grovavfall

Till återvinningscentralerna Ullstämma, Malmen och Gärstad är privatpersoner i Linköpings kommun välkomna att lämna sitt sorterade grovavfall utan extra kostnad. Kostnaden för dessa täcks av avgiften för det ordinarie abonnemanget för hämtning av hushållsavfall.

Har du inte möjlighet att själv kunna besöka en återvinningscentral finns det möjlighet att beställa hämtning.

Grovavfall, hämtning efter beställning

Avgift för volym upp till 2 m3, kr/hämtning 300

Grovavfallet ska vara framställt vid tomtgräns/körbar väg och hanterbart för en person.
Max 2 m3 per hämtning.

Enskilda avloppsanläggningar

Alla avloppsanläggningar ska enligt kommunens renhållningsordning tömmas minst en gång per år, med undantag för bad-, disk- och tvättbrunnar (BDT-brunnar) som töms vartannat år.

Vid schemalagd tömning ingår transport och avfallsbehandling vid Nykvarns reningsverk i avgiften. Avgiften bestäms av anläggningens volym och inte av den mängd som hämtas.

Körvägen för slamsugningsfordon ska vara tillräckligt bred och ha en bärighet som motsvarar 10 tons axeltryck. Vägen ska också vara fri från buskage och hängande grenar, brunnen måste vara åtkomlig och synlig. Brunnslocket får inte vara tyngre än att det lätt kan hanteras av en person.

Schemalagd tömning

Anläggningsvolym, 0-4 m3, kr/tömning 985
Anläggningsvolym överstigande 4 m3, kr/m3 289
Slangutläggning över 30 m, kr/påbörjad tiometerslängd 287
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle 346

Tömning utöver ordinarie hämtningschema, inom 5 arbetsdagar

Framkörningsavgift 546
Tömningskostnad Se schemalagd tömning

Akut tömning inom 24 timmar, måndag - fredag kl 07-16

Vid akut tömning inom 24 timmar utgår en extra framkörningsavgift, samt avgifter i enlighet med kostnad för schemalagd tömning. För mer information samt beställning av akut tömning ring 013-20 92 40.

Framkörningsavgift, kr 1 092
Tömningskostnad Se schemalagd tömning

Vid beställning på fredagar kan tömning komma att ske nästkommande måndag. Är behovet mer akut, se taxa för "Akut tömning inom 24 timmar, övrig tid". 

Akut tömning inom 24 timmar, övrig tid

Vid akut tömning inom 24 timmar utgår en extra framkörningsavgift, samt avgifter i enlighet med kostnad för schemalagd tömning. För mer information samt beställning av akut tömning ring 013-20 92 40.

Framkörningsavgift, kr 3 100
Tömningskostnad Se schemalagd tömning

 

Flerbostadshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 929 1 167 1 895
Rörlig avgift, kr/kg 2,68 2,68 2,68

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 41-50 m
Avgift, kr/år 0 494 1 022 1 498 1 992 2 505

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 245

Hushållsavfall i mobil sopsug, hämtning en gång i veckan. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Tank, volym 1,0 m3 1,5 m3 2,0 m3 2,5 m3 3,5 m3 5,4 m3
Fast avgift, kr/år 5 696 8 400 10 220 12 146 16 813 23 872

Hushållsavfall i container, hämtning en gång i veckan.

Containrar, volym 7-8 m3
Containerhyra, kr/år 4 812
Fast avgift, kr/år 7 987
Rörlig avgift, kr/kg 2,68

Hushållsavfall i djupbehållare, hämtning en gång i veckan

Fast avgift, kr/år 10 852
Rörlig avgift, kr/kg 2,68

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extrahämtning 

Avgift, kr/kärl 292


Hushållsavfall i stationär sopsug i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 184
Rörlig avgift, kr/kg 2,09        

Hushållsavfall i stationär sopsug i Övre Vasastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 641         

Grovavfall

Hämtning av grovavfall i container

Container, volym 7-8 m3
Containerhyra, kr/år 5 713
Rörlig avgift, kr/kg 2,09
Hämtningsintervall  
Hämtning en gång i veckan, kr/år 5 353
Hämtning varannan vecka, kr/år 2 676
Avrop, kr/tömning 294

Grovavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 666 837
Rörlig avgift, kr/kg 2,09 2,09

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, kr/år 0 494 1 022 1 498 1 992 2 505

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning grovavfall

Avgift, kr/kärl 292

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 245

Fritidshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från fritidsbostäder hämtas varannan vecka under perioden 1 maj till 30 september. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter

Kärl, volym 190 l 370 l
Fast avgift, kr/säsong 1 133 1 584

Vid hämtning ska kärlet vara utställt vid tomtgräns/körbar väg. 

Dispens 

Avgifter i samband med dispens från hämtning av hushållsavfall från fritidshus. 

Grundavgift vid dispens fritidshus*, kr/år 263
Tilläggsavgift vid försent inlämnad dispens, hemtagning av kärl, kr 940

*För att täcka kostnader för till exempel nyttjande av återvinningscentraler, omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall och batterier (miljöavgift). 

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 245

Latrin

Latrinhämtning från fritidshus

Hämtning enligt beställning

Avgift, kr/kärl & kupong 423
Tillkommande framkörningsavgift, hämtning utöver schema, kr/hämtning 940

Latrinkärl och kuponger säljs tillsammans och finns att hämta/köpa på våra bemannade återvinningscentraler se information här

Vid hämtning ska kärlet vara märkt med ifylld kupong och vara framställt vid tomtgräns/körbar väg.

Verksamheter

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall från verksamhet 

Hushållsavfall från verksamhet i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 412 666 837
Rörlig avgift, kr/kg 2,09 2,09 2,09

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd0-1 m2-10 m11-20 m21-30 m31-40 m41-50 m
Avgift, kr/år 0 494 1 022 1 498 1 992 2 505

Hushållsavfall från verksamhet i djupbehållare, hämtning en gång i veckan

Fast avgift, kr/år 10 852
Rörlig avgift, kr/kg 2,09

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning 

Avgift, kr/kärl 292

Byte av kärl/abonnemang

Avgift, kr/gång 245

Hushållsavfall i stationär sopsug från verksamhet i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 184             
Rörlig avgift, kr/kg 2,09        


Matavfall - Gröna linjen

Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m.

Kärl, volym 190 l 660 l
Fast avgift, kr/år 412 412
Rörlig avgift, kr/kg 1,67 1,67

 

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning 

Avgift, kr/kärl 292

Byte av kärl/abonnemang

Avgift, kr/gång 245

Tömning av fettavskiljare

Schemalagd tömning  
Ordinarie tömning, kr/tömning 985
Slangutläggning över 10 m, kr/m 21
Behandlingsavgift, kr/m3 1 137
Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3 863
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle 346
Tömning utöver ordinarie hämtningsschema  
Framkörningsavgift, kr/tömning 1 890
Slangutläggning över 10 m, kr/m Enligt schemalagd tömning
Behandlingsavgift Enligt schemalagd tömning
Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3 Enligt schemalagd tömning
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle Enligt schemalagd tömning
Hjälpte denna information dig? Nej
Välkommen till

Mina Sidor

På Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se, kan du som kund på ett enkelt sätt få en bild över dina tjänster hos oss, följa din användning och få statistik över den, se fakturor och avtal samt hantera kundärenden.