Avfall och återvinning

Innehållsförteckning

En- och tvåfamiljshus

Hushållsavfall
Trädgårdavfall
Grovavfall
Enskilda avloppsanläggningar
Vid akut hämtning

Flerbostadshus

Hushållsavfall
Grovavfall

Fritidshus

Hushållsavfall
Latrin

Verksamheter

Hushållsavfall från verksamhet
Matavfall, Gröna linjen
Tömning av fettavskiljare

En- och tvåfamiljshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter.

Kärl, volym 190 l 370 l
Fast avgift, kr/år 712 994
Rörlig avgift, kr/kg 2,55 2,55

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång varannan vecka.

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, kr/år 0 235 488 713 950 1194

Extrahämtning hushållsavfall i kärl

Avgift, kr/gång 265

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 233

Hushållsavfall i stationär sopsug i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 175
Rörlig avgift, kr/kg 1,99        

Dispens 

Avgifter i samband med dispens från hämtning av hushållsavfall från permanentbostad. 

Grundavgift vid dispens permanentbostad*, kr/år 400
Hemtagning av kärl vid dispens, kr 895

*För att täcka kostnader för till exempel nyttjande av återvinningscentraler, omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall och batterier. 

 

Trädgårdsavfall

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall kan beställas för boende i Linköpings tätort, samt tätorterna Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen, Linghem och Sturefors. Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka under trädgårdssäsongen, vecka 15-48. För att se vilka veckor du har hämtning besök Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se. Trädgårdsavfallshämtningen förlängs automatiskt från år till år, om du inte meddelar annat. Start och uppsägning kan ske när som helst, även mitt under pågående säsong.

Komposterbart trädgårdsavfall i kärl, tömning en gång varannan vecka.

Kärl, volym 190 l
Fast avgift, kr/säsong 615

Grovavfall

Till återvinningscentralerna Ullstämma, Malmen och Gärstad är privatpersoner i Linköpings kommun välkomna att lämna sitt sorterade grovavfall utan extra kostnad. Kostnaden för dessa täcks av avgiften för det ordinarie abonnemanget för hämtning av hushållsavfall.

Har du inte möjlighet att själv kunna besöka en återvinningscentral finns det möjlighet att beställa hämtning.

Grovavfall, hämtning efter beställning

Avgift för volym upp till 2 m3 kr/hämtning 265
Tilläggsavgift för volym överstigande 2 m3, kr/m3 118

Max 4 m³ per hämtning.

Grovavfallet ska vara framställt vid tomtgräns/körbar väg och hanterbart för en person.

Enskilda avloppsanläggningar

Alla avloppsanläggningar ska enligt kommunens renhållningsordning tömmas minst en gång per år, med undantag för bad-, disk- och tvättbrunnar (BDT-brunnar) som töms vartannat år.

Vid schemalagd tömning ingår transport och avfallsbehandling vid Nykvarns reningsverk i avgiften. Avgiften bestäms av anläggningens volym och inte av den mängd som hämtas.

Körvägen för slamsugningsfordon ska vara tillräckligt bred och ha en bärighet som motsvarar 10 tons axeltryck. Vägen ska också vara fri från buskage och hängande grenar, brunnen måste vara åtkomlig och synlig. Brunnslocket får inte vara tyngre än att det lätt kan hanteras av en person.

Schemalagd tömning

Anläggningsvolym, 0-4 m3, kr/tömning 938
Anläggningsvolym överstigande 4 m3, kr/m3 275
Slangutläggning över 30 m, kr/påbörjad tiometerslängd 273

Tömning utöver ordinarie hämtningschema, inom 5 arbetsdagar

Framkörningsavgift 520
Tömningskostnad Se schemalagd tömning

Akut tömning inom 24 timmar

Vid akut tömning inom 24 timmar utgår en extra framkörningsavgift, samt avgifter i enlighet med kostnad för schemalagd tömning. För mer information samt beställning av akut tömning ring 013-209240.

Framkörningsavgift, kr 1 040
Tömningskostnad Se schemalagd tömning

 

Flerbostadshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 885 1111 1805
Rörlig avgift, kr/kg 2,55 2,55 2,55

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 41-50 m
Avgift, kr/år 0 470 973 1427 1897 2386

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 233

Hushållsavfall i mobil sopsug, hämtning en gång i veckan. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Tank, volym 1,0 m3 1,5 m3 2,0 m3 2,5 m3 3,5 m3 5,4 m3
Fast avgift, kr/år 5425 8000 9733 11568 16012 22735

Hushållsavfall i container, hämtning en gång i veckan.

Containrar, volym 7-8 m3
Containerhyra, kr/år 4583
Fast avgift, kr/år 7607
Rörlig avgift, kr/kg 2,55

Hushållsavfall i djupbehållare, hämtning en gång i veckan

Fast avgift, kr/år 10335
Rörlig avgift, kr/kg 2,55

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extrahämtning 

Avgift, kr/gång 265


Hushållsavfall i stationär sopsug i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 175
Rörlig avgift, kr/kg 1,99        

Hushållsavfall i stationär sopsug i Övre Vasastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 610         

Grovavfall

Hämtning av grovavfall i container

Container, volym 7-8 m3
Containerhyra, kr/år 5441
Rörlig avgift, kr/kg 1,99
Hämtningsintervall  
Hämtning en gång i veckan, kr/år 5098
Hämtning varannan vecka, kr/år 2549
Avrop, kr/tömning 185

Grovavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 634 797
Rörlig avgift, kr/kg 1,99 1,99

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, kr/år 0 470 973 1427 1897 2386

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning grovavfall

Avgift, kr/gång 265

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång

233

Fritidshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från fritidsbostäder hämtas varannan vecka under perioden 1 maj till 30 september. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter

Kärl, volym 190 l 370 l
Fast avgift, kr/säsong 1079 1509

Vid hämtning ska kärlet vara utställt vid tomtgräns/körbar väg. 

Dispens 

Avgifter i samband med dispens från hämtning av hushållsavfall från fritidshus. 

Grundavgift vid dispens fritidshus*, kr/år 250
Hemtagning av kärl vid dispens, kr 895

*För att täcka kostnader för till exempel nyttjande av återvinningscentraler, omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall och batterier. 

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 233

Latrin

Latrinhämtning från fritidshus

Hämtning enligt beställning

Avgift, kr/kärl & kupong 403

Latrinkärl och kuponger säljs tillsammans och finns att köpa på våra bemannade återvinningscentraler se information här.

Vid hämtning ska kärlet vara märkt med ifylld kupong och vara framställt vid tomtgräns/körbar väg.

Verksamheter

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall från verksamhet 

Hushållsavfall från verksamhet i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 392 634 797
Rörlig avgift, kr/kg 1,99 1,99 1,99

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd0-1 m2-10 m11-20 m21-30 m31-40 m41-50 m
Avgift, kr/år 0 470 973 1427 1897 2386

Hushållsavfall från verksamhet i djupbehållare, hämtning en gång i veckan

Fast avgift, kr/år 10 335
Rörlig avgift, kr/kg 1,99

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning 

Avgift, kr/gång 265

Byte av kärl/abonnemang

Avgift, kr/gång 233

Hushållsavfall i stationär sopsug från verksamhet i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 175             
Rörlig avgift, kr/kg 1,99        


Matavfall - Gröna linjen

Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m.

Kärl, volym 190 l 660 l
Fast avgift, kr/år 392 392
Rörlig avgift, kr/kg 1,59 1,59

 

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning 

Avgift, kr/gång 265

Byte av kärl/abonnemang

Avgift, kr/gång 233

Tömning av fettavskiljare

Schemalagd tömning  
Ordinarie tömning, kr/tömning 938
Slangutläggning över 10 m, kr/m 20
Behandlingsavgift, kr/m3 1 083
Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3 863
Tömning utöver ordinarie hämtningsschema  
Framkörningsavgift, kr/tömning 1 800
Slangutläggning över 10 m, kr/m Enligt schemalagd tömning
Behandlingsavgift Enligt schemalagd tömning
Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3 Enligt schemalagd tömning
Hjälpte denna information dig? Nej
Välkommen till

Mina Sidor

På Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se, kan du som kund på ett enkelt sätt få en bild över dina tjänster hos oss, följa din användning och få statistik över den, se fakturor och avtal samt hantera kundärenden.