Avfall och återvinning

Innehållsförteckning

En- och tvåfamiljshus

Hushållsavfall
Trädgårdavfall
Grovavfall
Enskilda avloppsanläggningar
Vid akut hämtning

Flerbostadshus

Hushållsavfall
Grovavfall

Fritidshus

Hushållsavfall
Latrin

Verksamheter

Hushållsavfall från verksamhet
Matavfall, Gröna linjen
Tömning av fettavskiljare

En- och tvåfamiljshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter.

Kärl, volym 190 l 370 l
Fast avgift, kr/år 785 1 096
Rörlig avgift, kr/kg 2,95 2,95

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång varannan vecka.

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, kr/år 0 259 563 861 1 198 1 568

Extrahämtning hushållsavfall i kärl

Avgift, kr/kärl 307

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 257

Hushållsavfall i stationär sopsug i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 193
Rörlig avgift, kr/kg 2,30       

Dispens 

Avgifter i samband med dispens från hämtning av hushållsavfall från permanentbostad. 

Grundavgift vid dispens permanentbostad*, kr/år 441
Hemtagning av kärl vid dispens, kr 987

*För att täcka kostnader för till exempel nyttjande av återvinningscentraler, omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall och batterier. 

 

Trädgårdsavfall

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall kan beställas för boende i Linköpings tätort, samt tätorterna Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen, Linghem, Malmslätt och Sturefors. Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka under trädgårdssäsongen, vecka 15-48. För att se vilka veckor du har hämtning logga in på Mina Sidor. Trädgårdsavfallshämtningen förlängs automatiskt från år till år, om du inte meddelar annat. Start och uppsägning kan ske när som helst, även mitt under pågående säsong.

Komposterbart trädgårdsavfall i kärl, tömning en gång varannan vecka.

Kärl, volym 190 l
Fast avgift, kr/säsong 678

Grovavfall

Till återvinningscentralerna Ullstämma, Malmen och Gärstad är privatpersoner i Linköpings kommun välkomna att lämna sitt sorterade grovavfall utan extra kostnad. Kostnaden för dessa täcks av avgiften för det ordinarie abonnemanget för hämtning av hushållsavfall.

Har du inte möjlighet att själv kunna besöka en återvinningscentral finns det möjlighet att beställa hämtning.

Grovavfall, hämtning efter beställning

Avgift för volym upp till 2 m3, kr/hämtning 315

Grovavfallet ska vara framställt vid tomtgräns/körbar väg och hanterbart för en person.
Max 2 m3 per hämtning.

Enskilda avloppsanläggningar

Alla avloppsanläggningar ska enligt kommunens renhållningsordning tömmas minst en gång per år, med undantag för bad-, disk- och tvättbrunnar (BDT-brunnar) som töms vartannat år.

Vid schemalagd tömning ingår transport och avfallsbehandling vid Nykvarns reningsverk i avgiften. Avgiften bestäms av anläggningens volym och inte av den mängd som hämtas.

Körvägen för slamsugningsfordon ska vara tillräckligt bred och ha en bärighet som motsvarar 10 tons axeltryck. Vägen ska också vara fri från buskage och hängande grenar, brunnen måste vara åtkomlig och synlig. Brunnslocket får inte vara tyngre än att det lätt kan hanteras av en person.

Schemalagd tömning

Anläggningsvolym, 0-4 m3, kr/tömning 1 034
Anläggningsvolym överstigande 4 m3, kr/m3 303
Slangutläggning över 30 m, kr/påbörjad tiometerslängd 301
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle 363

Tömning utöver ordinarie hämtningschema, inom 5 arbetsdagar

Framkörningsavgift 573
Tömningskostnad Se schemalagd tömning

Akut tömning, måndag-fredag, klockan 07-16

Vid akut tömning, måndag-fredag utgår en extra framkörningsavgift, samt avgifter i enlighet med kostnad för schemalagd tömning. För mer information samt beställning av akut tömning ring 013-20 92 40. 

Framkörningsavgift, kr 1 147
Tömningskostnad Se schemalagd tömning

Tömningen sker senast nästkommande arbetsdag från att vi har tagit emot beställningen.Vid beställning på fredagar kan tömning komma att ske nästkommande måndag. Är behovet mer akut, se taxa för "Akut tömning, övrig tid". 

Akut tömning, övrig tid

Vid akut tömning övrig tid, utgår en extra framkörningsavgift, samt avgifter i enlighet med kostnad för schemalagd tömning. För mer information samt beställning av akut tömning ring 013-20 92 40.

Framkörningsavgift, kr 3 255
Tömningskostnad Se schemalagd tömning

 

Flerbostadshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 976 1 225 1 990
Rörlig avgift, kr/kg 2,95 2,95 2,95

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 41-50 m
Avgift, kr/år 0 519 1 124 1 723 2 390 3 131

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 257

Hushållsavfall i mobil sopsug, hämtning en gång i veckan. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Tank, volym 1,0 m3 1,5 m3 2,0 m3 2,5 m3 3,5 m3 5,4 m3
Fast avgift, kr/år 6 266 9 240 11 242 13 361 18 494 26 259

Hushållsavfall i container, hämtning en gång i veckan.

Containrar, volym 7-8 m3
Containerhyra, kr/år 5 053
Fast avgift, kr/år 8 386
Rörlig avgift, kr/kg 2,95

Hushållsavfall i djupbehållare, hämtning en gång i veckan

Fast avgift, kr/år 11 395
Rörlig avgift, kr/kg 2,95

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extrahämtning 

Avgift, kr/kärl 307


Hushållsavfall i stationär sopsug i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 193
Rörlig avgift, kr/kg 2,30        

Hushållsavfall i stationär sopsug i Övre Vasastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 673       

Grovavfall

Hämtning av grovavfall i container

Container, volym 7-8 m3
Containerhyra, kr/år 5 999
Rörlig avgift, kr/kg 2,30
Hämtningsintervall  
Hämtning en gång i veckan, kr/år 5 621
Hämtning varannan vecka, kr/år 2 810
Avrop, kr/tömning 307

Grovavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 699 879
Rörlig avgift, kr/kg 2,30 2,30

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, kr/år 0 519 1 124 1 723 2 390 3 131

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning grovavfall

Avgift, kr/kärl 307

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 257

Fritidshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från fritidsbostäder hämtas varannan vecka under perioden 1 maj till 30 september. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter

Kärl, volym 190 l 370 l
Fast avgift, kr/säsong 1 190 1 663

Vid hämtning ska kärlet vara utställt vid tomtgräns/körbar väg. 

Dispens 

Avgifter i samband med dispens från hämtning av hushållsavfall från fritidshus. 

Grundavgift vid dispens fritidshus*, kr/år 276
Tilläggsavgift vid försent inlämnad dispens, hemtagning av kärl, kr 987

*För att täcka kostnader för till exempel nyttjande av återvinningscentraler, omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall och batterier (miljöavgift). 

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 257

Latrin

Latrinhämtning från fritidshus

Hämtning enligt beställning

Avgift, kr/kärl & kupong 444
Tillkommande framkörningsavgift, hämtning utöver schema, kr/hämtning 987

Latrinkärl och kuponger säljs tillsammans och finns att hämta/köpa på våra bemannade återvinningscentraler se information här

Vid hämtning ska kärlet vara märkt med ifylld kupong och vara framställt vid tomtgräns/körbar väg.

Verksamheter

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall från verksamhet 

Hushållsavfall från verksamhet i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 433 699 879
Rörlig avgift, kr/kg 2,30 2,30 2,30

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd0-1 m2-10 m11-20 m21-30 m31-40 m41-50 m
Avgift, kr/år 0 519 1 124 1 723 2 390 3 131

 

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning 

Avgift, kr/kärl 307

Byte av kärl/abonnemang

Avgift, kr/gång 257

Hushållsavfall i stationär sopsug från verksamhet i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år 193             
Rörlig avgift, kr/kg 2,30       


Matavfall - Gröna linjen

Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m.

Kärl, volym 190 l 660 l
Fast avgift, kr/år 433 433
Rörlig avgift, kr/kg 1,84 1,84

 

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning 

Avgift, kr/kärl 307

Byte av kärl/abonnemang

Avgift, kr/gång 257

Tömning av fettavskiljare

Schemalagd tömning  
Ordinarie tömning, kr/tömning 1 034
Slangutläggning över 10 m, kr/m 22
Behandlingsavgift, kr/m3 1 194
Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3 906
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle 363
Tömning utöver ordinarie hämtningsschema  
Framkörningsavgift, kr/tömning 1 985
Slangutläggning över 10 m, kr/m Enligt schemalagd tömning
Behandlingsavgift Enligt schemalagd tömning
Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3 Enligt schemalagd tömning
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle Enligt schemalagd tömning
Hjälpte denna information dig? Nej