Grävmaskin gräver i gräsmatta. Foto.

Få koll på ledningarna innan du börjar gräva

Innan du börja gräva behöver du att ta reda på om det finns några ledningar i marken. Eftersom ledningarna i marken förser samhället med värme, vatten, el och kommunikation är det viktigt att de inte skadas.

Så här gör du

 • Läs grävbestämmelserna för elledningarfjärrvärmeledningar eller bredbandsledningar på denna sida.
 • Gå sedan till ledningskollen.se, registrera dig gratis och skapa ett ledningsanvisningsärende. Om det är vi på Tekniska verken som äger ledningarna i ditt grävområde, kommer du att få ett kartunderlag från oss. I vissa fall kan vi även behöva träffa dig för att visa ledningarna på plats.
 • Beställ ledningsanvisningen i god tid. Vi behöver upp till 5 arbetsdagar för att besvara den och sedan ytterligare 5 arbetsdagar för utsättning på plats.

Ditt ansvar

Den som orsakar skada på ledning i samband med markarbeten, utan att ha begärt eller följt ledningsanvisning och dess villkor, är ersättningsskyldig för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan. I samband med skada på anläggning gäller Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §: ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan”.

Felanmäl skadad ledning direkt

Skadade ledningar ska anmälas omedelbart till oss på telefon 013-20 80 20 (dygnet runt). 

Även om det inte verkar vara någon fara för blotta ögat, kan en skadad elkabel eller luftledning kan vara livsfarlig och får inte vidröras! Håll 6 meters säkerhetsavstånd från skadad elkabel eller luftledning. 

Vid särskilt allvarliga olyckor bör du alltid ringa SOS-alarm på 112.

Om du gräver nära elledningar

De här bestämmelserna är ett komplement till gällande lagar. De gäller för alla som utför grävarbete nära Tekniska verkens kablar och elanläggningar.

Avgrävda ledningar orsakar många strömavbrott. Det är extra allvarligt när det drabbar mobilnät eller andra viktiga samhällsfunktioner och i många fall kan de undvikas. Skadade kablar kan fortfarande vara spänningsförande och därmed utgöra en allvarlig fara för grävpersonal och allmänhet. Betrakta därför varje skadad ledning som livsfarlig att beröra.

Förläggningsdjup

Kablarnas förläggningsdjup varierar mellan 0,2 - 1,5 meter, men de kan ligga både grundare och djupare. Iaktta största varsamhet när du gräver i närheten av kablar.

Vid grävning

Vid grävning intill  kablar och luftledningar gäller nedanstående.

 1. Prioriterade kablar
  Vid allt markarbete närmare än 3 meter från prioriterade kablar (130 kV-kablar samt stråk med flera parallella 12/24 kV kablar) ska en utredning göras om särskilda ledningsskyddande åtgärder behövs för att skydda kabeln. En kontrollant från Tekniska verken ska alltid ges möjlighet att närvara för att bevaka arbetet.
  Vår representant anger i samråd med gräventreprenören hur arbetet ska bedrivas, i vilken utsträckning handgrävning måste ske och om kabeln måste göras spänningslös. Aktuellt driftläge och andra planerade frånkopplingar i elnätet avgör om och när detta kan ske.
 2. Övriga kablar och kanalisation
  Handgrävning gäller inom 1 meter åt vartdera hållet från ledningsanvisningen. Med handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas.
 3. Belysningsstolpar och master
  Vid grävning djupare än 0,5 meter och närmare än 2 meter från belysningsstolpar och master måste särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.
 4. Horisontell jordborrning
  För att undvika att kablar skadas vid borrning och tryckning i mark, till exempel genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på eventuellt förekommande kablar först kontrolleras. Detta kan ske exempelvis genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas eller på annat lämpligt sätt. Om djupet fastställts genom att kabeln frilagts kan borrning/tryckning utföras om skillnaden i djup överstiger 1 meter. I annat fall får skillnaden i djup mellan tänkt borrning/tryckning och kabeln inte understiga 2 meter.
 5. Vertikal jordborrning
  Vertikal jordborrning, neddrivning av rör och liknande får inte ske närmare än 2 meter från en kabel utan att den friläggs före arbetet påbörjas.
 6. Friläggning
  Efter friläggande är det viktigt att föreskriftsenlig täckning och markering av kablarna görs vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av till exempel sättning i marken.
  Om det finns behov av att hänga upp kablar ska personal från Tekniska verken ges tillfälle att närvara. Detta beroende på att många kablar är gamla och inte tål att böjas.
 7. Rör för kablar
  Tekniska verken förlägger ofta rör och rörsträngar för framtida behov. Om ett rör eller en rörsträng skadas vid grävarbete ska Tekniska verken kontaktas för att ge anvisning om reparationsåtgärd. Om en anläggning byggs under mark, som gör det omöjligt att använda befintliga rör, ska Tekniska verken kontaktas för att kunna ändra rörsträckningen.
 8. Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning
  Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under, eller i närheten av, luftledning, ska överenskommelse träffas med Tekniska verken om nödvändiga åtgärder.

  Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller:
  - 2 meter sid- och höjdled vid lågspänningsledningar (400 V).
   4 meter i sid- och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 55 000 V.
  - 6 meter i sidled och 4 meter i höjdled vid ledningar med spänning 55 000 – 130 000 V.
 9. Grävning intill elstation 

  Området inom 5 meter från en elstation är att betrakta som fullt med kablar och dessa är där mycket svåra att göra utsättning av. Därför måste grävning i detta område alltid ske för hand eller med försiktig maskingrävning. Informera också Tekniska verkens Driftcentral, tele: 013-20 80 20 så att en kontrollant från Tekniska verken kan närvara för att bevaka arbetet.

Om du gräver nära fjärrvärmeledningar

Skadade ledningar utgör en allvarlig risk för personskada eftersom fjärrvärmevattnet kan ha temperaturer över 100°C. Om en fjärrvärmeledning skadas, håll dig på avstånd från ledningen och kontakta Tekniska verken direkt.

Vid grävning

 1.  Beställ ledningsanvisning från Ledningskollen 
  Skapa ett konto på Ledningskollen och lägg upp ett ärende. Observera att utsättning ej utförs på fjärrvärmeledningar. När du har fått svar från ledningsägare och bekräftat svaren kan du börja gräva.
 2. Förläggningsdjup
  Fjärrvärmeledningar har vanligtvis mellan 0,2 – 1 meter täckning. Vid grävning inom detta djup ska handschakt utföras för att lokalisera ledningarna. Tänk på att återfylla med likvärdigt finkornigt material. I underlaget från Ledningskollen framgår vilken höjd ledningen ligger på, höjd anger underkant på ledning.
 3. Säkerhetsavstånd
  Generellt får ingen schaktning eller bebyggelse ske närmare än 2,5 meter från en fjärrvärmeledning utan att kontakta Tekniska verken på 013-20 80 00.

  Vid pålning eller spontning krävs ett större säkerhetsavstånd. Kontakta därför alltid Tekniska verken om ledningar finns närmare än 10 meter.
 4. Kontakt vid skada
  Om ledning skadas ska du kontakta Tekniska verken på telefon 013-20 80 00.
 5.  Ansvar och ersättning
  Om Tekniska verkens ledningar eller anläggningar skadas vid grävarbetet, är den som utför grävarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan. Även kostnader som tredje part drabbats av på grund av driftavbrott kan bli aktuella.

  Om ledningen behöver flyttas på grund av byggnation står fastighetsägare för kostnaden.

Bestämmelser för om du gräver nära bredbandsledningar

De här bestämmelserna gäller för alla som utför grävarbete nära Utsikts Bredbands anläggningar.

Förläggningsdjup 

Kablarnas och rörens förläggningsdjup varierar, men ligger vanligtvis på 0,2 - 1,5 meters djup. Iaktta största varsamhet när du gräver. 

Vid grävning

 1. Kablar och rör
  Handgrävning gäller inom 1 meter åt vartdera hållet från ledningsanvisningen. Med handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas.
 2. Stolpar och master
  Vid grävning djupare än 0,5 meter och närmare än 2 meter från belysningsstolpar, wifi-stolpar och master måste särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.
 3. Horisontell jordborrning
  För att undvika att kablar och rör skadas vid borrning och tryckning i mark, till exempel genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på förekommande kablar först kontrolleras. Detta kan ske exempelvis genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas.
 4. Vertikal jordborrning
  Vertikal jordborrning, neddrivning av rör och liknande får inte ske närmare än 2 meter från en kabel eller rör utan att de friläggs före arbetet påbörjas. 
 5. Friläggning
  Efter friläggande är det viktigt att föreskriftsenlig täckning och markering av kablarna görs vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av till exempel sättning i marken. 
  Om det finns behov av att hänga upp rör eller kablar ska personal från Utsikt Bredband ges tillfälle att närvara. 
 6. Flytt av rör och kablar
  Om en anläggning byggs under mark, som gör det omöjligt att använda befintliga rör, ska Utsikt Bredband kontaktas för att kunna ändra rörsträckningen. 
 7. Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning
  Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under, eller i närheten av, luftledning, ska överenskommelse träffas med Tekniska verken om nödvändiga åtgärder. 
  Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller: 
  - 2 meter i sid- och höjdled vid lågspänningsledningar (400 V). 
  - 4 meter i sid- och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 55 000 V. 
  - 6 meter i sidled och 4 meter i höjdled vid ledningar med spänning 55 000 – 130 000 V. 
 8. Grävning intill teknikbod/elstation
  Området inom 5 meter från en station är att betrakta som fullt med kablar och dessa är där mycket svåra att göra utsättning av. Grävning i detta område måste alltid ske för hand eller med försiktig maskingrävning.  
  Informera också Tekniska verkens Driftcentral, tel: 013-20 80 20 så att personal från Tekniska verken kan närvara för att bevaka arbetet. 

Faror förknippade med avgrävda ledningar och kablar

 • Fiberkablar: Från bredbandskablarna strålar ett farligt laserljus som inte går att se med blotta ögat. Titta inte in i kablarna.
 • Elledningar: Skadade kablar kan fortfarande vara spänningsförande och därmed utgöra en allvarlig fara för grävpersonal och allmänhet. Betrakta därför varje skadad ledning som livsfarlig att beröra.
 • Fjärrvärmeledningar: Vatten från en fjärrvärmeledning är grönfärgat för att lättare kunna upptäcka läckor, och har en temperatur mellan 80–120 grader.
 • Vatten- och avlopp: I vatten- och avloppsnät finns risk för smittospridning.
 1.  

Hjälpte denna information dig? Nej