När du ska gräva

Innan du börja gräva behöver du att ta reda på om det finns några ledningar i marken. Eftersom ledningarna i marken förser samhället med värme, vatten, el och kommunikation är det viktigt att de inte skadas.

Så här gör du

Ta del av bestämmelserna kring markarbete på den här sidan. Gå sedan till webbtjänsten ledningskollen.se, registrera dig gratis och skicka en beställning av ledningsanvisning. Om det är vi på Tekniska verken som äger ledningarna i ditt grävområde kommer du att få ett kartunderlag från oss. I vissa fall kan vi även behöva träffa dig för att visa ledningarna på plats.

Beställ ledningsanvisningen i god tid. Vi behöver upp till 5 arbetsdagar för att besvara den och sedan ytterligare 5 arbetsdagar för utsättning på plats.

Ledningskollen finansieras av offentliga medel och är därför gratis att använda för privatpersoner. För företag gäller i normalfallet att vi tillhandahåller dokumentation samt inmätningsfiler (koordinater) på kablarnas läge.

Akut felanmälan


Skadade ledningar ska omedelbart anmälas till oss på 013-20 80 20 (dygnet runt). 
En skadad elkabel eller luftledning kan vara livsfarlig och får inte vidröras! Håll 6 meters säkerhetsavstånd från skadad elkabel eller luftledning. Vid särskilt allvarliga olyckor bör du alltid ringa SOS-alarm på 112.

Grävbestämmelser elledningar

De här bestämmelserna är ett komplement till gällande lagar. De gäller för alla som utför grävarbete nära Tekniska verkens kablar och elanläggningar.

Avgrävda ledningar orsakar många strömavbrott. Det är extra allvarligt när det drabbar mobilnät eller andra viktiga samhällsfunktioner. I många fall kan de undvikas.

Skadade kablar kan fortfarande vara spänningsförande och därmed utgöra en allvarlig fara för grävpersonal och allmänhet. Betrakta därför varje skadad ledning som livsfarlig att beröra.

Förläggningsdjup

Kablarnas förläggningsdjup varierar mellan 0,2 - 1,5 meter, men de kan ligga både grundare och djupare. Iaktta största varsamhet när du gräver i närheten av kablar.

Vid grävning

Vid grävning intill  kablar och luftledningar gäller nedanstående.

 1. Prioriterade kablar
  Vid allt markarbete närmare än 1 meter från prioriterade kablar (130 kV-kablar, vissa 10 kV-kablar med flera) ska en kontrollant från Tekniska verken ges möjlighet att närvara för att bevaka arbetet.
  Vår representant anger i samråd med gräventreprenören hur arbetet ska bedrivas, i vilken utsträckning handgrävning måste ske och om kabeln måste göras spänningslös. Aktuellt driftläge och andra planerade frånkopplingar i elnätet avgör om och när detta kan ske.
 2. Övriga kablar
  Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske (se punkt 8).
 3. Belysningsstolpar och master
  Vid grävning djupare än 0,5 m och närmare än 2 m från belysningsstolpar och master måste särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.
 4. Horisontell jordborrning
  För att undvika att kablar skadas vid borrning och tryckning i mark, till exempel genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på eventuellt förekommande kablar först kontrolleras. Detta kan ske exempelvis genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas eller på annat lämpligt sätt. Om djupet fastställts genom att kabeln frilagts kan borrning/tryckning utföras om skillnaden i djup överstiger 1 meter. I annat fall får skillnaden i djup mellan tänkt borrning/tryckning och kabeln inte understiga 2 meter.
 5. Vertikal jordborrning
  Vertikal jordborrning, neddrivning av rör och liknande får inte ske närmare än 2 m från en kabel utan att den friläggs före arbetet påbörjas.
 6. Friläggning
  Efter friläggande är det viktigt att föreskriftsenlig täckning och markering av kablarna görs vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av till exempel sättning i marken.
  Om det finns behov av att hänga upp kablar ska personal från Tekniska verken ges tillfälle att närvara. Detta beroende på att många kablar är gamla och inte tål att böjas.
 7. Rör för kablar
  Tekniska verken förlägger ofta rör och rörsträngar för framtida behov. Om ett rör eller en rörsträng skadas vid grävarbete ska Tekniska verken kontaktas för att ge anvisning om reparationsåtgärd. Om en anläggning byggs under mark, som gör det omöjligt att använda befintliga rör, ska Tekniska verken kontaktas för att kunna ändra rörsträckningen.
 8. Handgrävning
  Handgrävning måste ske under kablarnas skyddstäckning. Vid djupa schakt kan i vissa fall maskinschaktning tillåtas under kablarna. Med handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas.
 9. Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning
  Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under, eller i närheten av, luftledning, ska överenskommelse träffas med Tekniska verken om nödvändiga åtgärder.

  Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller:
 • 2 meter sid- och höjdled vid lågspänningsledningar (400 volt).
 • 4 meter i sid- och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 55 000 volt.
 • 6 meter i sidled och 4 meter i höjdled vid ledningar med spänning 55 000 – 130 000 volt.

Ansvar

Om Tekniska verkens kablar eller anläggningar skadas vid grävarbetet, är den som utför grävarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan. I allmänhet är även entreprenörens uppdragsgivare skyldig att ersätta uppkommen skada. Även kostnader som tredje part drabbats av på grund av strömavbrott kan bli aktuella.

Anmäl alltid skadade ledningar

Det är viktigt att vi alltid får information om en skadad kabel, även om det inte ”ser så allvarligt ut”. Skulle du skada någon kabel, rör den då inte eftersom det kan innebära livsfara.

Kontakta oss genast på vår felanmälan om du skadar en kablar eller ledning.

Fara

Farligt laserljus i bredbandskablarna!
Det går för ögat farligt laserljus i bredbandskablarna. Titta INTE in i kablarna.

Hetvatten i fjärrvärmeledningarna
Om det läcker vatten från en fjärrvärmeledning är det grönfärgat och har en temperatur mellan 80 och 120 grader.

Smittospridning
I vatten- och avloppsnät finns risk för smittospridning.

Hjälpte denna information dig? Nej