Så räknas fjärrvärmepriset ut för företag

Se vad din fjärrvärmekostnad består av, pris för serviceavhjälpning och hur du kan minska din uppvärmningskostnader. 

Fjärrvärmekostnaden består av tre delar

Du som kund kan påverka alla tre delarna genom ditt sätt att använda energin.

Energipriset

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under året (3 nivåer), billigast är det på sommaren och dyrast på vintern. Det beror på att vi producerar fjärrvärme av olika sorters bränsle. Ju kallare det är, desto dyrare bränslen måste vi använda.

Flödespris

Varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom värmeväxlaren kostar pengar. Först värms vattnet upp för att sedan distribueras ut i nätet. Genom att så effektivt som möjligt ta tillvara på värmen från fjärrvärmevattnet minskar du mängden vatten som du behöver och då sjunker kostnaden.

Flödespris gäller endast i Linköping.

Effektpriset

Effektpriset bestäms av hur mycket fjärrvärme som vi som mest behöver leverera till din fastighet (vilket vi har antagit är när utetemperaturen är ca - 18°C). Ju större behov fastigheten har, desto mer kräver den av fjärrvärmesystemet. Jämför med säkringsstorlek för el. Ju mer el som behövs på en och samma gång desto större säkring behövs, vilket också medför en högre kostnad. Din fastighets maxbehov räknas om en gång om året utifrån värden för just din fastighet. Det innebär att du minskar din effektkostnad om du minskar behovet. Så det som kan se ut som en fast kostnad på fakturan är alltså fullt möjlig att påverka.

Så här beräknas effektsignaturen (Ps)

Fastighetens effektpris baseras på dess effektbehov när det är kallt ute, effektsignatur (Ps). För att räkna fram en fastighets effektsignatur mäts fastighetens energianvändning varje dygn. Detta ger en dygnsmedeleffekt som jämförs med motsvarande dygnsmedelutetemperatur under perioden 1 november till 31 mars. Varje dygns värden bildar punkter i ett diagram. Genom punkterna i diagrammet dras en rak linje som beskriver fastighetens effektbehov vid olika utomhustemperaturer. Avläst effekt vid - 17,6°C på denna linje är det värde som kallas fastighetens effektsignatur. 

Från och med 2015 baseras effektsignaturen på ett medelvärde av två års effektsignaturer. Effektsignaturen uppdateras den 1 januari varje år utifrån föregående två vintrars värden.

Energi mäts för fjärrvärme i kilowattimmar (kWh). Det är mängden värme som fastigheten använder under t ex ett år eller ett dygn.

Effekt kallas P och är energi per tidsenhet. En fastighets effektbehov uppges oftast i kilowatt (kW).

Dygnsmedeleffekt är medeleffekten per timme under ett dygn. Den tas fram genom att energibehovet under ett dygn delas med 24 timmar, anges i kilowatt. (kWh/h=kW)

Dygnsmedeltemperatur, °C. Statistik för varje dygn, erhålls från SMHI. 
Effektsignatur, Ps anges i kilowatt (kW). Avläst effekt vid - 17,6°C, DVUT, på linjen som beskrivs i texten är det värde som vi kallar fastighetens effektsignatur. 

Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT. -17,6° C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur för Linköping. Denna temperatur används för alla Tekniska verkens fjärrvärmeorter utom Katrineholm, där motsvarande temperatur är -17,7° C.

Priser för service och felavhjälpning

Om någonting skulle hända med din fjärrvärmecentral så kan du kontakta oss 24 timmar om dygnet, året runt så hjälper vi dig. 

Pris vardagar klockan 07:00-16:00: 440 kronor per timme samt framkörningsavgift på 440 kronor (exklusive moms)

Pris övrig tid: 880 kronor per timme samt framkörningsavgift 880 kronor (exklusive moms)

Under kontorstid ringer du Kundservice på telefonnummer 0771-25 26 27 som tar emot felanmälan och hjälper dig att få kontakt med servicepersonal. Vid felanmälan efter kontorstid (dygnet runt) ringer du 013-20 80 20 i Linköping eller 0150-579 00 i Katrineholm. 

Minska dina uppvärmningskostnader

Vi kan hjälpa dig med råd om hur du kan minska dina uppvärmningskostnader. Om vi tillsammans kan jobba för att minska energi- och effektbehovet de kallaste dygnen på året så finns det pengar att spara både för oss och för dig som kund. Du kan själv följa upp din fastighets fjärrvärmeanvändning och maxbehov på Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se.

Boka gärna ett personligt besök så presenterar vi vår prismodell och diskuterar utifrån den vilka åtgärder som kan vara aktuella för att minska kostnaden för uppvärmning.

Prisdialogen

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka din ställning som kund och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. 

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige har tillsammans tagit fram Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Förhoppningen är att detta ska bidra till fördjupade kundrelationer och ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Prisdialogen ska stärka kundens ställning genom att åstadkomma

  • rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid
  • transparens i prissättning och prisutveckling
  • tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete
  • dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar
  • skydd för kunden från kraftiga prisökningar
  • utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner
  • priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv.

I Linköping sker under året en dialog mellan Tekniska verken, Stångåstaden, Riksbyggen, HSB och Fastighetsägarna under ett antal samrådsmöten, vilket leder fram till en lokal prisändringsmodell. En färdig prisändringsmodell ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren. Där ska också vår prispolicy framgå, och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Vi skickar in protokoll från samrådsmöten och prisändringsmodellen till Prisdialogens kansli senast den 15 september. Prisdialogens kansli bereder ärendet, som sedan går vidare till Prisdialogens styrelse. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar under perioden 1 april till 31 oktober.

Om styrelsen godtar prisändringsmodellen ska vi avisera eventuellt nytt pris till våra kunder senast 1 november.

Det nya priset kan, om aviserat till dig senast 1 november, börja gälla från den 1 januari kommande år.

Kontakta oss för mer information

Emil Berggren
Produktspecialist BBE
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej