Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät på samma enkla sätt som fjärrvärme. Tekniken är enkel - vatten kyls på ett ställe och distribueras via ledningar till kundens fastighet.

Så här fungerar fjärrkylesystemet i din fastighet:

  • Vi installerar en fjärrkylecentral fastigheten.
  • I fjärrkylecentralen överförs kylan till fastighetens system via en värmeväxlare.
  • Från värmeväxlaren pumpas det kalla vattnet ut och fördelas i din fastighets kylutrustning. Temperaturen på det utgående vattnet styrs helt efter fastighetens behov.
  • Temperaturen på vattnet som produceras och leds ut i fjärrkylenätet håller 7-10°C. När vattnet kommer tillbaka från din fastighet till produktionsanläggningen är temperaturen cirka 18°C.

Kylsystem kan se ut på olika sätt

I nyare system kan det till exempel bestå av kylbafflar eller liknande. I äldre system är det vanligare att lokalerna enbart kyls med luft från ventilationsaggregat, det vill säga genom kylbatterier. När systemet anpassas till fjärrkyla ersätts dessa med batterier avsedda för kylvatten. Du slipper då köldmedier som till exempel R22, R134 a i din anläggning.

Små kylförluster i nätet

Det är små kylförluster i nätet. Rören är väl isolerade och grävs ned i marken på 0,6 till 1 meters djup. Skillnaden i temperaturen på vattnet i rören och temperaturen i den omgivande marken är inte så stor, därför blir övergången av kyla från rör till mark liten. Fjärrkylan levereras i ett separat ledningsnät, alltså inte i samma nät som fjärrvärmen eftersom vi alltid har behov av varmvatten.

Vår fjärrkyleproduktion

I Linköping produceras den största delen av fjärrkylan med fjärrvärmedriven absorptionskyla, en väl beprövad teknik med vatten som köldmedium och litiumbromid som absorbent. Absorptionsprocessen baseras på samma princip som alla kylprocesser, det vill säga att köldmediet förångas under lågt tryck och vid låg temperatur. Kylan produceras i centrala anläggningar och distribueras med kallt vatten via ledningsnät till kundens fastighet.

Vintertid när uteluften är kall används även frikyla. Man utnyttjar helt enkelt den kyla som finns i uteluften för att kyla vattnet i kyltorn. Kylan förs sedan över till fjärrkylenätet via värmeväxlare. När behovet av kyla är som allra störst (varma dagar sommartid) går eldrivna kylmaskiner in och stöttar absorptionskylmaskinerna.

 

Hjälpte denna information dig? Nej