Gips

Gipsskivor är idag mycket vanligt material vid husbyggen. Vid rivningar och ombyggnader finns därför stora mängder gips i avfallet. På grund av sina egenskaper ska gips ALDRIG läggas tillsammans med brännbart avfall.

Behandling

Återvinning

Mottagningsanläggning

Gärstad avfallsanläggning

Leveranskrav

För att kunna återvinnas ska gips levereras utsorterat, fritt från reglar, kablage etc. Ytbeläggning accepteras.

Gips som inte kan separeras från annat material, t ex om det sitter fast på en regel, kan tas emot separat till en högre kostnad.

Gips brinner inte - varför?

Gips är ett obrännbart material. Den är en kemisk förening där bl.a. kalcium och svavel ingår. Bundet i gipsen gör svavlet ingen skada, men vid upphettning frigörs svaveldioxider som bidrar till försurning och urlakning av metaller i mark och vatten. Miljömässigt är återvinning det bästa alternativet framför förbränning eller deponering.

Hjälpte denna information dig? Nej