Farligt avfall

Avfall som har farliga egenskaper eller som innehåller ämnen med farliga egenskaper klassas som farligt avfall. Detta regleras enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Farliga egenskaper innebär exempelvis att avfallet är; brandfarligt, explosivt, frätande, giftigt, oxiderande, hälsoskadligt, irriterande eller miljöfarligt. Exempel på farligt avfall är spillolja, oljeabsorbenter, bilbatterier, lysrör, elektronikskrot, färg, lim, småbatterier, laboratoriekemikalier, avfettningsbad och metallhaltigt slam.

Farligt avfall kan även vara klassat som farligt gods, ett samlat begrepp för ämnen och föremål som kan ge skador på människor, miljö eller egendom om de hanteras på ett felaktigt sätt under transport.

Behandling

Beroende på avfallstyp kan det tas omhand med exempelvis termisk eller biologisk behandling. Andra exempel på omhändertagande av farligt avfall är återvinning och deponering. Behandlingsanläggningar som tar hand om farligt avfall måste ha särskilt tillstånd.

Mottagningsanläggning

Gärstad avfallsanläggning i Linköping och Vika avfallsanläggning i Katrineholm för eventuell vidare transport till extern mottagningsanläggning.

Leveranskrav

Avfallet ska vara sorterat, rätt klassat, korrekt märkt och emballerat på ett säkert och godkänt sätt. Godset ska dessutom dokumenteras och transporteras på godkänt vis.

Avfallet får ej innehålla:

  • Explosiver
  • Radioaktivt avfall

Vi på Tekniska verken kan hjälpa till med klassning, märkning och val av emballage samt hämtning och behandling. Information om klassning av farligt avfall, godkända emballage och regler kring farligt gods finner du nedan.

Läs mer

Farligt avfall
Avfallsförordningen - Sveriges Riksdag
Transport av farligt goods - MSB

Hjälpte denna information dig? Nej