Asbestavfall

Asbesthaltigt avfall som till exempel eternit från rivning och sanering.

Detta gäller för privatpersoner

  • Privatpersoner kan lämna asbest och eternit på våra återvinningscentraler i Linköping. På återvinningscentralen finns en särskild container för asbest och eternit. 
  • Du får lämna högst fem kiloAsbestskivorna ska vara förpackade med plast som sluter tätt om skivan. 
  • Har du större mängder ska du kontakta en saneringsfirma.

Detta gäller för företag

Behandling

Deponering

Mottagningsanläggning

Gärstad avfallsanläggning.

Leveranskrav

Allt avfall som deponeras ska vara karaktäriserat av avfallslämnaren. Hanteringen ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS: 2006:1.

Grunden för hanteringen är att så långt som möjligt undvika dammbildning vid lossning. Mindre föremål, uppsamlat damm mm ska alltid förpackas i säck eller annat lämpligt emballage. Därefter övertäcks de asbesthaltiga materialen. 

När asbestmaterialet förpackas eller lagts i container ska dessa märkas tydligt! Om avfallet inte är behandlat eller förpackat på föreskrivet sätt kan personalen inte ta emot avfallet. 

OBS! Avfallet ska endast innehålla asbesthaltigt avfall.

Avfallslämnaren ska vid ankomst till Gärstad anmäla att leveransen innehåller asbesthaltiga material. Uppgifter om avfallets mängd och ursprung dokumenteras. 

Länk till guider och blanketter för karaktärisering av icke farligt och farligt avfall till deponi. 

Hjälpte denna information dig? Nej