Krav på sortering av förpackat avfall och matavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya lagkrav för sortering av matavfall samt nya krav kring hantering av förpackat avfall. Låt oss gå igenom det tillsammans!  

Sortering av matavfall  

De nya kraven är ett EU-initiativ och nu en del av svensk lagstiftning. Det innebär att alla verksamheter som hanterar mat måste sortera ut sitt matavfall och slänga det separat från övrigt avfall. Det här är något många verksamheter redan gör eftersom kraven gällt i Linköpings kommun sedan 2012. Skillnaden är att det nu är ett nationellt lagkrav. Om du inte redan idag använder vår tjänst Gröna linjen för insamling av matavfall kan du enkelt beställa det från oss. Gröna linjen är en billigare lösning jämfört med vanlig insamling av restavfall. Utöver kraven på sortering av matavfall tillkommer även nya regler kring förpackat avfall.  

Hantering av förpackat avfall  

De nya kraven kring förpackat avfall innebär att allt avfall måste skiljas från sina förpackningar innan det slängs – både när det gäller större pallemballage, kartonger och mindre produktförpackningar. De nya reglerna gäller både matavfall och annat förpackat avfall, såsom exempelvis tvål eller diskmedel. Med hjälp av de nya reglerna kan vi tillsammans öka möjligheten till återvinning.  

Läs mer om de nya reglerna hos Naturvårdsverket

Det här innebär kraven:

 • Regeln om att tömma förpackningen gäller inte bara matavfall utan allt avfall.
 • Separera förpackningen från innehållet och släng det var för sig.
 • Sortera innehållet i förpackningen enligt anvisningar (återbruk, matavfall och så vidare).
 • Lämna förpackningar till materialåtervinning.
 • Farligt avfall och läkemedelsavfall är ett undantag från de nya kraven.
 • Sortera farligt avfall separat, det får inte blandas med annat avfall.

Tips för att undvika svinn:

 • Se över inköpsrutiner – ju mindre volymer som blir över och måste slängas, desto färre förpackningar att separera från sitt innehåll.
 • Sänk priset på varor som närmar sig bäst-före-datum.
 • Sänk priset på ”svinnpåsar”, exempelvis via appen Karma.
 • Skänk överblivna varor till hjälporganisationer och föreningar.
 • Viktigast av allt – töm dina förpackningar, lämna dem till återvinning och lägg matavfallet i Gröna Linjen-tunnan. 

Vanliga frågor

Från och med årsskiftet ändrades avfallsreglerna i hela Sverige. Detta som en följd av att vi nu enligt våra egna lagar följer EU:s krav kring sortering av avfall.

Du kan ansöka om dispens hos tillsynsmyndigheten.

Sortera ut förpackningar som används i storkök och lämna dem till förpackningsinsamlingen tillsammans med övrigt förpackningsavfall från verksamheten. 

Du sorterar och samlar in förpackningsavfall från anställda på samma sätt som du gör med övriga förpackningar i verksamheten.

Om en förpackning, som en syltburk av glas, har gått sönder och krossats, hanterar du den inte längre som förpackat avfall. Hantera den i stället som vanligt restavfall.

Engångsmaterial och förpackningar omfattas av de nya kraven. Du som serverar mat eller dryck i engångsförpackningar ansvarar för att ge dina kunder möjlighet att sortera sitt avfall på plats. Om gästerna sorterar sitt avfall fel, ligger ansvaret fortfarande på dig som verksamhetsägare att se till att avfallet sorteras korrekt i slutändan. 

Animaliska biprodukter (ABP) delas upp i tre olika kategorier beroende på vad för typ av biprodukt det handlar om. Du kan läsa mer om de olika kategorierna hos Jordbruksverket. De nya kraven för hantering av förpackat avfall gäller om förpackningens innehåll är av typen ABP kategori 3, eller bearbetade material från kategori 1 eller 2. I dessa fall ska alltså innehåll och förpackning skiljas från varandra och slängas var för sig. Men om förpackningens innehåll är ABP kategori 1 eller 2 ska både förpackning och innehåll i stället gå till förbränning.  

Har du några frågor?