Så bygger du ett avfallsrum

För att vi på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna ta hand om avfall i och i anslutning till flerbostadshus och verksamheter är det viktigt att avfallsrummet är byggt på ett korrekt sätt. Här kan du som företagare ta del av några samlade tips och råd inför ny- eller ombyggnation av avfallsrum. 

Ett bra utformat avfallsutrymme ger besökare en positiv upplevelse och hämtningspersonalen en bra arbetsmiljö. Ett felplanerat avfallsrum kan leda till tungt fysiskt arbete, medföra risker för olyckor och förslitningsskador samt öka skadlig stress hos hämtningspersonalen.

Vi har sammanfattat några tips och råd på hur ett avfallsutrymme ska vara byggt för att vara säkert och effektivt. För mer information om lagkrav, riktlinjer och rekommendationer, läs på Avfall Sveriges hemsida.

För att ett avfallsutrymme ska vara utformat på ett bra sätt finns det några riktlinjer att följa. Enligt Avfall Sverige är det viktigt att bland annat se över transportvägens skick, mått samt dragvägen. 

Transportvägens skick 

 • Transportvägen som hämtningspersonalen använder ska ha en hårdgjord yta, exempelvis asfalt, betong eller liknande, för att personalen ska kunna dra eller skjuta avfallsbehållare utan hinder. Andra ytor som gräs, kullersten eller grus kan skapa svårigheter för hämtningspersonlen och räknas inte som hårdgjorda ytor.
 • Transportvägen ska alltid ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö samt hållas halkfri året om.

Transportvägens mått

 • Om transportvägen har körning i båda riktningar ska den vara 5,5 meter bred. Om parkering finns i anslutning till transportvägen ska vägen vara bredare. Bredden i detta fall beror på vilken typ av parkering som tillåts, om det exempelvis är parkering utmed vägen eller snedställd parkering.
 • Om transportvägen är mötesfri och ingen parkering angränsar kan vägen vara smalare, men minst 3,5 meter bred.
 • Vägens bredd får inte påverkas av träd, annan växtlighet eller snövallar.

Dragvägen

Dragväg är vägen mellan avfallsutrymmet och hämtningsfordonet.

 • Dragvägen ska vara så kort som möjligt och max 10 meter lång.
 • Dragvägen ska vara minst 1,2 meter bred. Om den ändrar riktning bör bredden vara 1,35 meter.
 • Dragvägen ska ha minst 2,1 meters fri höjd.
 • Dragvägen ska alltid vara jämn, hårdgjord, halkfri och vara fri från trånga passager eller hinder.
 • Trappsteg och trösklar ska inte förekomma på dragvägen.
 • Trottoarkanter ska i möjligaste mån undvikas. Om kanter inte kan undvikas ska fasade kantstenar eller motsvarande användas.
 • Lutning på dragvägen ska i så stor utsträckning som möjligt undvikas.

Framkomlighet

 • Hämtningsfordonen ska i största möjliga mån inte behöva backa in eller ut vid avfallsrummet. Vid platser som gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden ska backning undvikas.

Kom ihåg att ställa kärlen med handtagen utåt för att underlätta vid avfallshämtningen.

Hjälpte denna information dig? Nej