Kraftvärme - el och värme på samma gång

El är för de flesta ett självklart energislag och som går att använda till en mängd olika saker. Det som kanske inte är lika självklart är att vid all elproduktion så uppstår ytterligare ett energislag - nämligen värme.

Vid de flesta anläggningar där el produceras så används inte värmen. I ett elkraftverk så kyls värmen istället bort. Ett kraftvärmeverk är däremot byggt och konstruerat på ett sätt som gör att både elen och värmen kan användas. Elen kan vi använda till en mängd olika saker och värmen används för att värma elementen och varmvattnet i fastigheter, det kallas då för fjärrvärme.

I ett kraftvärmeverk eldas olika bränslen i en eldstad för att sätta fart på turbinen, till exempel biobränsle och avfall. Oavsett vilket bränsle som används för att elda med, så nyttjas det bättre då både elen från turbinen och värmen från eldstaden tas till vara på samtidigt. Det är helt enkelt ett sätt att spara på jordens resurser.

I Linköping

I Linköping finns två kraftvärmeanläggningar. Den ena centralt i Linköping och den andra på Gärstad.

På Gärstad används avfall från hushåll och verksamheter som bränsle till de fem pannorna. I Kraftvärmeverket i Linköping eldas det med biobränsle i två av pannorna och den tredje pannan, som det tidigare har eldats olja i, byggs om till att kunna elda bioolja istället.

Tillsammans producerar de värme till drygt 80 000 villors årsbehov.

Så funkar det på Gärstadverket!

Klon flyttar avfallet

Alla de olika sorternas avfall från hushåll och industrier tippas ned i kraftvärmeverkens bunkrar där en kranförare styren gigantisk klo, som kan ta 6-7 ton avfall i ett enda lyft. Med hjälp av klon kan kranföraren blanda och släppa ner avfallet in i pannan där det sedan eldas.

Ångan används till el och värme

Pannan övervakas noga för att hålla rätt temperatur, minst 850 grader, så vissa farliga gifter som kan finnas med i avfallet helt förstörs. Den varma röken från elden i pannan värmer sedan vatten till ånga. Ångan driver i sin tur ångturbinen för att göra el som skickas ut på elnätet.

Därefter används ångan för att värma fjärrvärmevattnet, som i sin tur skickas ut på fjärrvärmenätet för att värma element och dricksvatten i till exempel lägenheter, villor, hos företag och skolor.

Rök och aska renas

Röken och askan renas i den avancerade reningsutrustningen, det är den som tar mest plats i glashusen vid E4:an. Till exempel samlas tungmetaller och kvicksilver ihop för att kunna tas om hand på ett säkert sätt, likaså sorteras metaller ut för att kunna materialåtervinnas.

Bottenaskan, den aska som blir kvar i botten av eldstaden, används som konstruktionsmaterial för sluttäckning av deponier. Flygaskan, den aska som samlas in från röken, används som utfyllnad av ett kalkbrott. Här pågår det en del spännande teknikutveckling inom branschen där man ser på att kunna utvinna salter ur flygaskan och kanske även metaller på lite sikt.

Det som sedan är kvar och släpps ut i skorstenarna är nästan bara vattenånga och koldioxid. 

Hjälpte denna information dig? Nej