Pressmeddelanden

Tekniska verkens biogassatsning har sedan starten för 20 år sedan präglats av innovation och miljötänkande, och har idag utvecklats till en väl fungerande marknad för ett av världens renaste fordonsbränslen. Nu ser företaget över möjligheten att renodla verksamheten till biogasproduktion och öppnar därmed för att biogasmackarna skulle kunna övertas av andra aktörer på marknaden.

Tekniska verken i Linköping bygger landets första fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvattnet, med byggstart hösten 2015. Med hjälp av ozon beräknas över 90 procent av läkemedelsresterna kunna renas bort. Ozonreningsanläggningen blir ett delsteg i avloppsvattenreningen på Nykvarnsverket i Linköping.

Den biogödsel som Tekniska verken producerar i sin biogasanläggning i Linköping, har nu blivit KRAV-certifierad. För att det skulle kunna bli möjligt krävdes först ett godkännande av Jordbruksverket för insamlingssystemet av hushållens matavfall, vilket tog ett helt år.   

Tekniska verken i Linköping har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, bedrivit ett projekt där man i pilotskala har testat en metod för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester med hjälp av ozon. Resultaten är mycket positiva, avloppsvattnet kan renas till mer än 90% med hjälp av den nya tekniken och Tekniska verken ser nu över möjligheten att bygga en fullskalig ozonreningsanläggning vid Nykvarnsverket.

2014 har varit ett år präglat av ekonomiska utmaningar för elbolaget Bixia. Nu har företaget sett över sin verksamhet utifrån de förändringar som hela branschen står inför. Det handlar bland annat om nya regler för elmarknaden som kan innebära att alla elkunder måste göra ett aktivt val av elleverantör. Därför har Bixia beslutat att stänga sju av sina tio kontor och i samband med det berörs cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret i Linköping är ett av de tre kontoren som kommer att finnas kvar. 

Vi människor mår bäst när kroppstemperaturen är runt 37 grader, stiger den till  42 grader då är vi illa däran. Fram till nu har man trott att även bakterier i biogasanläggningar har farit illa av feber, men ny forskning visar på motsatsen. De så kallade superbakterierna älskar feber och allra bäst mår de vid 42 grader.  

Tekniska verken i Linköping tar stort grepp i frågan gällande läkemedelsrester i avloppsvattnet. De substanser som binder in i slammet kommer i slutänden hamna på åkermarken och här har man nu tittat på sätt att ytterligare behandla slammet för att minska resterna från läkemedel och andra organiska föreningar.

Tekniska verken i Linköping har varit branschledande när det gäller att göra det så enkelt och överskådligt som möjligt för mikroproducenter av el. De små producenterna har kunnat kvitta sin produktion mot sin konsumtion, det vill säga att den el som använts har bytts mot den el som levererats in till Tekniska verken. Vid ett eventuellt överskott av el har producenten fått betalt för elen som levererats in till nätet.  Redovisning av de kilowattimmar man konsumerat och den el man levererat har skett i slutet av varje månad. 

Tekniska verken-koncernen presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2014.

Industridoktorand från Tekniska verken i Linköping lägger fram avhandling om förbättrad biogas-produktion från kväve- och svavelrika material.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar