Ordlista

Avloppsenhet
Golvbrunn, toalettstol, badkar, handfat, etc.

Avloppsvatten
Förorenat vatten som leds bort i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och
dräneringsvatten.

Dagvatten
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dräneringsvatten
Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som leds bort i dräneringsledning eller dike.

Duplikatsystem
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten leds bort i skilda ledningar.

Förbindelsepunkt
Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen (normalt 0,5 meter) där din privata servisledning ansluter till VA-huvudmannens (Tekniska verken) ledning.

Kombinerat avloppssystem
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten leds bort i gemensam ledning.

Recipienten
Sjö, hav, vattendrag som tar emot behandlat eller obehandlat avloppsvatten.

Separera
Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem.

Servisledning
Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.

Spillvatten
Förorenat vatten från bland annat hushåll och industrier.

Spygatt
Golvbrunn utan vattenlås för avledning av dagvatten.

Vatteninstallation
Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin etc.

Det allmänna VA-nätet
Vatten- och avloppsnät inom Linköpings kommun som ägs av Tekniska verken i Linköping AB (publ).

Hjälpte denna information dig? Nej