Lagar, regler och riktlinjer

Tekniska verken har i uppdrag av Linköpings kommun att ansvara för att leverera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och leda bort dagvatten (regnvatten) inom tätorterna i kommunen.

Huvudman för den allmänna va-anläggningen i Linköpings kommun är Tekniska verken i Linköping AB (publ) nedan kallat Tekniska verken.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Tekniska verken.

För att täcka nödvändiga kostnader för Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller den som enligt Lagen om allmänna vattentjänster jämställs med ägare eller beträffande allmän platsmark, den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

För tjänster som inte regleras i taxan och för vilka huvudmannen är berättigad att debitera fastighetsägaren, träffas överenskommelse mellan fastighetsägaren om ersättningens storlek. Dessa tjänster utförs till självkostnadspris. Mål som rör tvist mellan fastighetsägare inom verksamhetsområdet och Tekniska verken beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av statens VA-nämnd enligt § 53 Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) nedan kallad Vattentjänstlagen.

Taxan (se Taxeföreskrifter pdf-fil) för vatten och avlopp är uppdelad i bruknings- och anläggningsavgifter. Därtill kommer övriga avgifter för specifika tjänster. Brukningsavgifterna är periodiska och tas ut för vattenförsörjning (V), spillvattenavledning (S) samt avledning av dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet (Df) och gator och allmän platsmark (Dg).

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs i enlighet med § 24 och § 26 Vattentjänstlagen. 

Övriga villkor och förutsättningar vad gäller anslutning och brukande av den allmänna VA-anläggningen regleras i Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) samt i gällande ”Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen i Linköpings kommun (ABVA)”.

Vattentjänstlagen

Länk till vattentjänstlagen.

Bestämmelser och föreskrifter 

ABVA (pdf)

Taxeföreskrifter (pdf)

Information till fastighetsägare om Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (pdf)

Återströmmningsskydd - information och riktlinjer (pdf)

Råd om fettavskiljare (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej