Dränering av fastighet - omläggning av servisledning

Om du ska dränera om din fastighet eller lägga om ledningar i din tomtmark rekommenderar vi att du samtidigt ser över hur dräneringen, avrinning från tak samt eventuella golvbrunnar utomhus (så kallade spygatter) är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Om det finns en dagvattenledning utbyggd i gatan är det inte längre tillåtet att koppla dina ledningar för dagvatten till spillvattenledningarna (avloppet). Om din fastighet saknar en servisledning för anslutning till allmän dagvattenledning så kan vi på din begäran anlägga en anslutning som normalt når fram till en halvmeter utanför din tomtgräns.

Om du tidigare har haft dispens att koppla din dagvattenledning från dränering/spygatter till spillvattenledningen på grund av att dagvattenledningen ligger högre än dräneringsledningarna och därför inte kan få självfall, får du nu istället pumpa vattnet till dagvattenledningen.

Läs mer om dränering (pdf)

 

Hjälpte denna information dig? Nej