Sökresultat för "Småskalig elproduktion"

(60 träffar)
Visar 1-15 av 60 träffar
Relevans / Datum
 • Vi behöver ett styrmedel som främjar planerbar elproduktion

  Vi behöver ett styrmedel som främjar planerbar elproduktion Per Everhill Den senaste tiden har en rad utredningar och projekt om Sveriges framtida energibehov gäller tillkommande svensk elproduktion kan vi konstatera att det för närvarande byggs ganska mycket väderberoende elproduktion i form av vindkraft tillsammans
  06 september 2019
 • Energilager för mindre aktörer i Sverige

  att tillsätta en utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer (M 2017:04). Detta som en del av hur vi ska kunna integrera stora mängder förnybar, men också oplanerbar elproduktion i våra energisystem med bibehållen leveransförmåga. Tanken är att elproducenterna
  12 februari 2018
 • Boverkets nya byggregler: På tvären mot såväl Energikommissionen som Miljömålsberedningen

  tydligt konkurrensen mellan olika uppvärmningsformer, till fördel för småskalig egenägd energiproduktion inom eller i en byggnads närhet som är betydligt innebära att det inte går att kompensera ett svagt klimatskal med egen elproduktion vilket över tiden gynnar god byggnadsstandard. Såväl Miljömålsberedningen
  01 mars 2017
 • Tankar om framtidens fordonsflotta

  fortfarande används fossila bränslen på marginalen i den europeiska elproduktionen innebär ökad elanvändning ökade utsläpp av växthusgaser. Genom att använda reningsmöjligheter och effektivitetsvinster. Den kraftiga ökningen av småskalig förnybar elproduktion bidrar också positivt. För att kunna ersätta så stora mängder
  02 juli 2017
 • Småskaliga ångmaskiner löser inte Sveriges energiutmaningar

  kraftvärmeanläggningar för en fortsatt diskussion i detta ämne.  kraftvärme, småskalig elproduktion
  06 september 2016
 • Många nyttor med energilager, men ingen ”silver bullet” för svensk effektbalans

  vinterdagar. I augusti släppte Powercircle en rapport som påvisar nyttan med småskalig energilagring i fastigheter som ett sätt att minska behovet av ansluten lagringsförmåga. För motsvarande peng skulle vi få väldigt mycket ny planerbar elproduktion vilket skulle ge ett betydligt större bidrag till vår förmåga att hantera
  28 september 2016
 • Ledningsbunden förnybar energi måste vara lika mycket värd som lokalproducerad!

  att den snedvrider konkurrensen mellan olika uppvärmningsformer. Egen småskalig energiproduktion inom eller i en byggnads närhet gynnas framför storskaliga innebära att det inte går att kompensera ett svagt klimatskal med egen elproduktion och därmed över tiden gynnar god byggnadsstandard. Problematiken mildras
  19 maj 2017
 • Solelsstrategin ur elnätssynvinkel

  elnätsföretagen och hur vi kan samarbeta för att främja utbyggnaden av småskalig förnybar energiproduktion. Elnätsföretagens engagemang är oerhört viktigt investeringar för att klara ett förändrat effektbehov. Även om den egna elproduktionen över tiden kommer reducera solelsprosumentens effektbehov kommer prosumenten
  11 januari 2017
 • Myndighetsaktivism hotar svensk elektrifiering

  särskilt viktigt för att kunna balansera en allt högre andel väderberoende elproduktion. I bred politisk enighet beslutades att den svenska vattenkraften ska ska miljöanpassas i rimlig avvägning mot förlusten av förnybar elproduktion som maximalt får uppgå till 2,3 % av normalårsproduktionen. Åtgärderna är också
  21 maj 2021
 • Svensk vattenkraftstrategi hotas av EU

  miljörörelsen om värdet av lokal biologisk mångfald kontra förnybar planerbar elproduktion. Miljösatsningar genom vattenkraftens miljöfond Detta pågick till 2015 skulle kunna miljöanpassas i rimlig avvägning mot förlusten av fossilfri elproduktion. Lösningen gick ut på att branschens solidariskt skulle finansiera miljöåtgärder
  07 december 2020
 • Nej, elsystemet begränsas inte av gränser på kartan

  Sverige kan använda el utan att påverka klimatet. Det är rätt att den elproduktion som råkar finnas i Sverige till största delen är utsläppsfri. Därför Därför gör den stor klimatnytta genom att tränga ut dyrare fossil elproduktion från marknaden. Elmarknaden baseras nämligen på principen ”merit of order” vilket
  20 september 2017
 • Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall

  energisystemet i stort? Hur påverkas andra samhällssektorer? Målet att Sveriges elproduktion ska vara 100 % förnybar år 2040 är ett sådant exempel. Principellt ställer fossila delen av avfallet från det organiska. Om målet 100 % förnybar elproduktion år 2040 innebär ett förbud mot energiåtervinning av restavfall med delvis
  19 april 2017
 • Höga skatter riskerar vårt värdefullaste energislag!

  Sverige är unikt genom att vattenkraften svarar för ungefär hälften av elproduktionen. Få länder har tillgång till en så stor andel förnybar och klimateffektiv under de närmaste åren fortsätta i takt med utbyggnaden av mer oreglerbar elproduktion. Fortsätter denna utveckling kommer det att få svåra konsekvenser för
  19 april 2016
 • Dags att bryta kilowattimmans diktatur!

  klara våra högt ställda klimatmål är det nödvändigt att öka vår förnybara elproduktion. Genom att förnybar el är billigare att producera än fossil så trängs stor klimatnytta som följd. Problemet med huvuddelen av den förnybara elproduktion som byggs idag är att den är väderberoende och därmed oplanerbar. Det
  28 april 2017
 • Negativa elpriser för första gången i Sverige

  marknaden än vad köparna efterfrågade.  Men varför stänger man inte av elproduktionen när man inte får betalt? Det finns främst två skäl till detta. Produktionen åter blir positivt. Bild1 Ett negativt elpris slår hårt mot all slags elproduktion, även för de som genom bidrag på får en positiv intäkt per kWh vid minuspris
  10 februari 2020

Datum

Innehållstyp