Sökresultat för "Säkerhet"

(29 träffar)
Visar 1-15 av 29 träffar
Relevans / Datum
 • Elnätens regleringsmodell motverkar nödvändiga säkerhetssatsningar

  Elnätens regleringsmodell motverkar nödvändiga säkerhetssatsningar Per Everhill I mitten av oktober presenterade regeringen sin proposition för totalförsvarets frågan ökad markant de senaste åren. När det gäller de svenska elnätens säkerhetsarbete finns det tyvärr regulatoriska hinder som direkt motverkar branschens
  13 november 2020
 • Nya emissionskrav för reservpannor och dess konsekvenser för det svenska fjärrvärmesystemet

  samhällskritisk nytta som måste ha mycket hög leveranssäkerhet. För att garantera en hög leveranssäkerhet i fjärrvärmesystemet krävs att det alltid finns den samhällsnytta som reservanläggningarna ger idag i form av ökad leveranssäkerhet i fjärrvärmesystemet. På sikt utgör liggande förslag ett hot mot hela
  19 april 2016
 • Är effektiva elnätsföretag ett problem?

  koncessionen kommer krav på elsäkerhet, anslutningsplikt för kunder, krav på mätning, IT-säkerhet, intrångsersättningar, leveranssäkerhet med mera som naturligtvis bygga elnäten billigare? Är kapitalkostnaderna rimliga? Är kraven på leveranssäkerhet för låga? Den svenska elnätsdebatten borde kretsa kring sådana frågor
  06 april 2021
 • Det där med elnätsavgifter…

  deras rimlighet utifrån det aktuella elnätets utformning, anläggningar, leveranssäkerhet, effektiviseringspotential samt en skälig avkastning på investerat med stränga krav på leveranssäkerhet främjas effektiva företag. Dessa kan öka sin vinst genom att med bibehållen leveranssäkerhet driva sin verksamhet
  16 maj 2016
 • Energi i Almedalen

  tradition på tisdagen. Här skulle jag vilja tipsa om Ellevios seminarium om cybersäkerhet med fokus på elnätet. Frågan är aktuellt inte minst genom attackerna energiföretagen avseende cybersäkerhet. Det är tung uppslutning i panelen med representanter från bland annat MUST och MSB. Cybersäkerhet inom energibranschen
  28 juni 2017
 • Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

  försämrade säkerhetsläget i vår omvärld tycker jag det är viktigt att säkerhetsfrågan ligger högt på dagordningen. Det handlar bland annat om IT-säkerheten för lång erfarenhet av dessa frågor från verksamhet i länder med stora säkerhetsutmaningar. Sist, men inte på något sätt mindre viktigt skulle jag vilja lyfta
  30 juni 2019
 • Kraftvärme gör nytta i flera samhällssektorer – vem ser till helheten?

  kraftvärme är en förutsättning för att klara denna utveckling med bibehållen leveranssäkerhet. Utan omställningen till bio-och avfallseldad kraftvärme hade Sveriges
  05 juli 2016
 • Regelförenklingar ett måste för cirkulär ekonomi på mikronivå

  som ställs på olika aktörer i form av exempelvis hygienkrav, säkerhetskrav, konsumentsäkerhet och garantier. Som jägare får jag inte sälja mitt överskott vara värt lite lägre skatteintäkter eller inom rimliga gränser sänkta säkerhetskrav. Ett bra exempel på hantering i den riktningen är de senaste årens förenklingar
  17 december 2018
 • Hur säkerställer vi tillgången på energi 24/7/365 i framtiden?

  Almedalen. Frågan har i allra högsta grad en politisk dimension eftersom leveranssäkerheten i elsystemet berör oss alla. Det skulle räcka med ett rykte om risk mellan länder är inte heller någon enskild ”silver bullet” avseende leveranssäkerhet vilket exempelvis problematiken med instängningseffekter i förbindelserna
  04 juli 2017
 • Svensk elnätsreglering måste främja nya smarta affärsmodeller

  har det historiskt varit den bästa lösningen för att garantera en hög leveranssäkerhet. De senaste åren har emellertid teknikutveckling gått framåt i ett
  22 november 2017
 • Myndighetsaktivism hotar svensk elektrifiering

  oförändrat jämfört med tidigare förvaltningscykel.  Viktiga aspekter som dammsäkerhet och påverkan på kulturmiljöer beaktas inte alls. Vattenmyndigheternas
  21 maj 2021
 • Mikroproduktion av solel – bra kan bli bättre!

  generellt ROT-avdrag för investeringar i solel skulle ge en betydligt större säkerhet för den enskilde investeraren. Vi hoppas nu att se samma utveckling som
  19 april 2016
 • Tekniska verkens inspel till elektrifieringsstrategin

  investering. Förutom kapacitetsbehov kan det handla om till exempel leveranssäkerhet, obsoleta nätkomponenter eller förbättringar med hjälp av ny teknik elektrifiering på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. Ansvaret för driftsäkerheten i det svenska elsystemet måste tydliggöras. Det handlar till exempel
  17 februari 2021
 • Reflektioner inför årets energipolitiska debatt – Energispektrum

  hantera.  Det finns ett behov av att politiken definierar vilket behov av leveranssäkerhet vi ska ha i Sverige och vad det får kosta. Frågan om framtidens effektförsörjning
  02 juli 2018
 • Vattenmiljö och vattenkraft

  det svenska elsystemet, inte minst när det gäller att med bibehållen leveranssäkerhet kunna integrera stora mängder framtida oplanerbar kraftproduktion.
  16 november 2017

Datum

Innehållstyp