Sökresultat för "Restavfall"

(23 träffar)
Visar 1-15 av 23 träffar
Relevans / Datum
 • Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall

  Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall Per Everhill Snart går remisstiden ut för Energikommissionens slutbetänkande. De mål och förslag nyttiggöra återvunnen energi från restavfall. I Sverige finns idag ett 30-tal kraftvärmeanläggningar där restavfall (avfall där de fraktioner som kan materialåtervinnas
  19 april 2017
 • Energiåtervinning av avfall i EU ETS styr inte mot minskade utsläpp

  undantag av avfall som energiåtervinns på grund av bristande sortering) av restavfall, det vill säga sådant avfall som inte kunnat återvinnas högre upp i avfallshierarkin skulle ha gått till spillo. Så är emellertid inte fallet i många länder där restavfall i huvudsak läggs på soptippen med omfattande metangasläckage som följd
  21 september 2018
 • Det kom ett mail från Indien…

  med en beskrivning av den Europeiska marknaden för energiåtervinning av restavfall samt vilka pris per ton hade kunde förvänta sig att behöva betala för återbruk och materialåtervinning. När svenska energiföretag importerar restavfall från andra länder för energiåtervinning är det en avfallsbehandlingstjänst
  30 januari 2017
 • Hur löser vi sopsorteringens gordiska knut?

  återkommande plockanalyser av avfall konstaterat att en hel del av det restavfall från hushållen som går till energiåtervinning i själva verket är producentansvarsavfall återvunnet avfall. Vi vill alltså helt eliminera det fossila innehållet i restavfallet. Det är en stor utmaning, bland annat då vi som energi-och avfallsföretag
  01 juli 2019
 • Svensk avfallsimport minskar utländsk deponering

  för återanvändning. Idag importerar svenska kraftvärmeverk stora mängder restavfall från länder i Europa som saknar egen förmåga att energiåtervinna avfall det står inte på något sätt i motsatts till att minska deponeringen av restavfall genom effektiv svensk energiåtervinning. avfall, avfallsimport
  18 oktober 2016
 • Vi vill inte energiåtervinna plast!

  plastavfall. Det plastavfall som energiåtervinns idag är uppblandat med övrigt restavfall. Det beror främst på att det saknas separata insamlingssystem för många plastdetaljer på kläder. Sådant plastavfall blandas istället med övrigt restavfall vilket avsevärt försvårar materialåtervinning. Effektiva insamlingssystem
  31 mars 2017
 • När priset på utsläppsrätter inte spelar någon roll

  plast i olika former) vilket innebär att svenska energibolag som eldar restavfall i kraftvärmeverk behöver täcka utsläppen med utsläppsrätter. Hur påverkar hälften kommer ju tillbaka!  I Sverige energiåtervinns också en hel del restavfall från länder som saknar egen förmåga att göra det effektivt, till exempel
  21 maj 2021
 • När valet står mellan dåliga alternativ: Beskatta energiåtervinning av svenskt avfall!

  stort underskott på kvalificerade anläggningar för energiåtervinning av restavfall. Med ett stort värmebehov och ett väl utbyggt fjärrvärmesystem har Sverige minska ”sopbergen” och att med bästa tillgängliga teknik ta hand om det restavfall som av olika skäl inte kan materialåtervinnas. Vi har bland annat världens
  31 maj 2019
 • Moderna energikrav måste beakta resurseffektivitet

  anledningar inte materialåtervunnits ändå behöver förbrännas. Mängden restavfall som samhället genererar har således ingen koppling till behovet av värme
  09 maj 2018
 • Stängd marknad för undermålig återvinning ger incitament att klättra i avfallshierarkin

  sina avfallsutmaningar. I Sverige kan vi exempelvis nyttiggöra utsorterat restavfall från Storbritannien med avsevärt högre effektivitet än i många andra länder naturligtvis att hitta nya marknader för billigast möjliga avsättning av sitt restavfall. Trenden när det till exempel gäller metaller visar att det sannolikt
  14 mars 2018
 • Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja

  bränslet i Tekniska verkens kraftvärmeproduktion. Det handlar om så kallat restavfall vilket innebär att de fraktioner som effektivt kan materialåtervinnas
  15 december 2017
 • Rötkammaren 75 gånger effektivare än soptippen

  i Linköping har Sveriges största biogasanläggning baserat på organiskt restavfall (till exempel mat- och slakteriavfall) – där sker rötningen under kontrollerade
  19 april 2016
 • Brännheta skatter löser inte våra avfallsutmaningar

  vilket tyvärr ofta gör deponering till det enda lokala alternativet för det restavfall som inte kan materialåtervinnas. Deponier läcker metangas över tiden vilket inte kan tillgodogöras i form av fjärrvärme. Dessutom riskerar mängden restavfall som deponeras att öka. Det leder i sig till sämre klimatnytta globalt
  29 november 2018
 • Kan miljöskatter ge ökade utsläpp?

  skedde emellertid en omställning. Svensk kraftvärme bytte bränsle till restavfall, biobränslen och i mindre utsträckning naturgas. Numera återstår mindre
  23 augusti 2019
 • Energiåtervinning av avfall = samhällsnytta

  produktion bort från elmarknaden. Det ger stor klimatnytta. Så länge vi har ett restavfall som inte kan tas omhand högre upp i avfallshierarkin kommer det finnas
  19 februari 2018

Datum

Innehållstyp