Sökresultat för "Nox-avgiften"

(22 träffar)
Visar 1-15 av 22 träffar
Relevans / Datum
 • NOx-avgift som skatt?

  NOx-avgift som skatt? Per Everhill Sannolikt ingen bra idé om syftet är minskade utsläpp. Utsläpp av kvävedioxider från förbränning är ett globalt miljöproblem levande sjöar och vattendrag. Därför infördes 1992 en avgift på kväveoxidutsläpp, den så kallade NOx-avgiften, för att minska utsläppen av kväveoxider från f
  20 december 2016
 • Det där med elnätsavgifter…

  med elnätsavgifter… Per Everhill I veckan presenterades årets Nils Holgerssonundersökning som bland annat visade att de svenska elnätsavgifterna ökat möjligheter att höja sina avgifter. Det är bra. Elnät är en kollektiv nyttighet vars finansiering är hela kundkollektivets ansvar, där avgifternas storlek givetvis
  16 maj 2016
 • Diskbänksrealism – hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken?

  "Bonus-malus system" för avfall. Tänk dig att en avgift betalas för allt avfall när det uppstår. Använd sedan avgiften som bonus till den som kan ta hand om avfallet
  01 juli 2019
 • Låt elskatten styra mot smartare elanvändning

  elpriset på elbörsen. Energimarknadsinspektionen har också utrett hur elnätsavgifternas struktur kan användas för att främja efterfrågeflexibilitet och sådan för elanvändning (elpris), kostnaden för elöverföring (elnätavgifter) samt skatter och avgifter. Den ungefärliga fördelningen mellan dessa kan du se i
  19 april 2016
 • Så kan svensk energiförsörjning bli säkrare under kris och krig

  borde vara en prioriterad fråga som skulle kunna finansieras med elberedskapsavgiften. Möjliggör bränslesubstitution i krislägen utan att företagen riskerar
  15 januari 2018
 • Inga smarta elnät utan forskning och utveckling

  betalt för.  Exempelvis får svenska elnätsföretag idag inte ta ut några avgifter från sina kunder för att bedriva forskning och utveckling. Intäktsregleringen som alla pratar om i branschen. Därför tillåts elnätsföretagen höja sina avgifter något om de kan hänföra höjningen till forskning och utveckling. I Storbritannien
  19 april 2016
 • Skatteförslag riskerar sänka svensk konkurrenskraft på avfallsbehandlingsmarknaden

  hand om avfall. I många länder har deponiförbud införts alternativt höga avgifter för att deponera avfall vilket tvingar avfallslämnarna att köpa avfall och inte minst för svensk ekonomi. Idag ligger marknadspriset för behandlingsavgifterna på omkring 30-40 euro/ton i Sverige. Det är betydligt lägre än i
  02 november 2017
 • Avfall ska energiåtervinnas så resurseffektivt som möjligt

  miljöpåverkan samtidigt som svenska företag anklagas för prisdumpning av avfallsbehandlingsavgifter. Det är inte sant. Förklaringen till att norskt avfall ofta energiåtervinns gränsöverskridande handel skulle vara leda till minskad total miljönytta och högre avgifter för såväl avfalls- som fjärrvärmekunderna. Det är viktigt att poängtera
  19 april 2016
 • Historiska kostnader främjar inte effektiva elnät

  I Sverige ansvarar Energimarknadsinspektionen för att elnätsföretagens avgifter är skäliga i förhållande till de tjänster de erbjuder, det vill säga distribution
  19 april 2016
 • Hur skapas incitament för effektiv elnätsverksamhet?

  andra länder, exempelvis Storbritannien, tillåts elnätsföretagen höja sina avgifter inom vissa ramar om de kan hänföra höjningen till forskning och utveckling tillåter en viss nivå av finansiering av forskning och utveckling via elnätsavgifterna utöver befintlig intäktsram. I ljuset av regeringens beslut om kraftigt
  07 september 2018
 • Kallt, mörkt och vindstilla – om effektbrist och prissignaler

  Att sedan det totala elpriset idag till mer än 40 % består av skatter och avgifter som är konstanta oavsett om vi har överskott eller underskott på effekt också stor roll. På elnätsidan går vi visserligen mot mer effektbaserade avgifter, men de har ingen koppling till den nationella effektsituationen och utgör
  27 februari 2018
 • Mikroproduktion av solel – bra kan bli bättre!

  solenergistad har flera förklaringar. Exempelvis tar kommunen inte ut någon avgift för bygglov för solcellsanläggningar. Tekniska verkens elnätsföretag började
  19 april 2016
 • Energispektrum: Hur kan vi öka investeringarna i elnäten?

  detta är att alla komponenter av elpriset (elhandel, elnät, skatter och avgifter) huvudsakligen baseras på uttagen kilowattimme. Detta gynnar inte alls elnätsföretag, bland annat Tekniska verken, mot allt mer effektbaserade avgiftsstrukturer, men elnätskostnaden utgör endast en mindre del av kundens totala elkostnad
  01 juli 2019
 • Reflektioner inför årets energipolitiska debatt – Energispektrum

  verkligen låg i vågskålen innan överenskommelsen på grund av olika skatter och avgifter. Fastighetsskatten för vattenkraftverk var stundtals högre per producerad önskvärt med andra signaler från politiken än ett ensidigt fokus på avgiftssänkningar. En annan fråga som energikommissionen åtminstone delvis duckade för
  02 juli 2018
 • Solelsstrategin ur elnätssynvinkel

  elnätsidan. Därför är det mycket viktigt att kommande regelverk kring elnätsavgifter tar hänsyn till elnätsägarnas behov av att få betalt för den merkostnad
  11 januari 2017

Datum

Innehållstyp