Sökresultat för "Förnybar"

(56 träffar)
Visar 1-15 av 56 träffar
Relevans / Datum
 • Ledningsbunden förnybar energi måste vara lika mycket värd som lokalproducerad!

  Ledningsbunden förnybar energi måste vara lika mycket värd som lokalproducerad! Per Everhill Boverkets förslag till nya byggregler för näranollenergihus fastighetsägare skulle rekommenderas att byta ut befintlig resurseffektiv och förnybar fjärrvärme mot olika varianter av elvärme trots att det skulle innebära
  19 maj 2017
 • Dags att bryta kilowattimmans diktatur!

  våra högt ställda klimatmål är det nödvändigt att öka vår förnybara elproduktion. Genom att förnybar el är billigare att producera än fossil så trängs den marknaden med stor klimatnytta som följd. Problemet med huvuddelen av den förnybara elproduktion som byggs idag är att den är väderberoende och därmed oplanerbar
  28 april 2017
 • Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja

  att kräva nya investeringar i förnybar kraftvärmeproduktion. Kolpannan kommer konverteras för att kunna eldas med förnybara biobränslen, exempelvis restprodukter restprodukter från skogsindustrin och oljepannan kommer att köras på förnybar bioolja. På så vis kan vi nyttiggöra de restströmmar som den svenska skogsindustrin
  15 december 2017
 • Felaktig användning av ”grön el” är ett hinder för energieffektivisering

  är ett finansiellt instrument som syftar till att främja utbyggnaden för förnybar elproduktion. För varje producerad MWh får elproducenten en garanti av extra inkomst som skulle kunna bidra till ökad produktion för exempelvis förnybar el. Ökar efterfrågan på ursprungsmärkt el ökar också priset på ursprungsgarantierna
  28 maj 2018
 • Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall

  andra samhällssektorer? Målet att Sveriges elproduktion ska vara 100 % förnybar år 2040 är ett sådant exempel. Principellt ställer sig de flesta energiaktörer separera den fossila delen av avfallet från det organiska. Om målet 100 % förnybar elproduktion år 2040 innebär ett förbud mot energiåtervinning av restavfall
  19 april 2017
 • Låt industrin slippa köpa utsläppsrätter för biogas!

  mycket för våra svenska biogasföretag. Här finns emellertid ett problem. Om förnybar biogas och fossil naturgas samdistribueras i samma gasnät räknas nämligen blanda in biogas i sina processer. Rent fysiskt går det inte att skilja på förnybar metangas och fossil sådan ty det är samma slags molekyler det handlar om
  03 oktober 2019
 • Myndighetsaktivism hotar svensk elektrifiering

  svenska vattenkraften ska miljöanpassas i rimlig avvägning mot förlusten av förnybar elproduktion som maximalt får uppgå till 2,3 % av normalårsproduktionen arbetet. Den skarpa avvägningen mellan miljöinvesteringar, förlusten av förnybar elproduktion och andra samhällsintressen görs av de regionala Vattenmyndigheterna
  21 maj 2021
 • Svensk vattenkraftstrategi hotas av EU

  energibranschen och miljörörelsen om värdet av lokal biologisk mångfald kontra förnybar planerbar elproduktion. Miljösatsningar genom vattenkraftens miljöfond kostnad och nytta med åtgärden, teknisk potential eller vilka förluster av förnybar elproduktion åtgärderna innebär. Anpassas inte vattenkraften enligt förslaget
  07 december 2020
 • Hur säkerställer vi tillgången på energi 24/7/365 i framtiden?

  närtid samtidigt som vi via elcertifikatsystemet tillförs stora mängder förnybar elkraftproduktion i form av vindkraft. Vi kommer också avveckla delar av av vår vattenkraftsproduktion till förmån för lokala miljöåtgärder. Mer förnybar elproduktion gör otvivelaktigt miljönytta, men samtidigt så minskar våra
  04 juli 2017
 • Elen och klimatet

  Ett annat feltänk är att tro att det svenska elsystemet är en isolerad förnybar ö som är separerad från ett Europa fyllt av fossil kondenskraft. I detta vi kan exportera mer förnybar el eller att vi behöver importera mindre el. Fossil elproduktion är nämligen alltid dyrare än förnybar vilket gör att det är
  25 november 2016
 • Om vikten av teknikneutrala styrmedel

  det är tänkt att uppnå, exempelvis minskade utsläpp av växthusgaser, ökad förnybar elproduktion eller energieffektivisering. Elbusspremien främjar elbussar elbussar. Punkt. Vårt elcertifikatssystem främjar istället den producent av förnybar el som kan levererar sådan till lägsta möjliga pris oavsett teknik. Det
  28 april 2017
 • Solelsboomens elnätspåverkan – energiomställningens ”dolda” kostnad

  är flera. Det ökade intresset för klimatfrågan driver på investeringar i förnybar elproduktion. Tekniken för solceller har utvecklats avsevärt samtidigt prishöjningar kan förklaras av de ökade kostnaderna för att integrera mer förnybar elproduktion i elsystemet, eller för att dimensionera elnätet för att kunna
  11 augusti 2020
 • Vattenkraftens miljöfond - Sveriges enskilt största miljöinvestering genom tiderna!

  säkerställer en helhetssyn på åtgärder i förhållande till förlusten av förnybar vattenkraftsel. Förslaget, som senare utvecklades till konkreta lagförslag att ta tillvara lokala miljöintressen i balans med fortsatt produktion av förnybar energi. Det gynnar såväl klimatet som många av de svenska nationella miljömålen
  05 juli 2018
 • Varför denna blogg?

  vattenkraftverk som gör stor klimat-och samhällsnytta genom produktionen av förnybar och reglerbar el och om vår syn på avfall som innebär att det inte borde
  19 april 2016
 • Det började med en bok

  kollektivt, cyklar och går. Vi bor i hyresrätt med fjärrvärme och har valt förnybar el. Vi har inga barn än (tydligen stor påfrestning på klimatet), och återvinner
  10 januari 2018

Datum

Innehållstyp