Sökresultat för "Deponi"

(19 träffar)
Visar 1-15 av 19 träffar
Relevans / Datum
 • Rötkammaren 75 gånger effektivare än soptippen

  senaste året har vissa miljödebattörer försökt lyfta fram fördelarna med avfallsdeponier. Dessa utspel har också fått stor uppmärksamhet i media. Istället för och biogas föreslår man att avfallet borde läggas på en modern variant av deponier, så kallade bioceller, för att långsamt omvandlas till bland annat biogas
  19 april 2016
 • Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare

  från risodling, gruvverksamhet boskapsuppfödning samt från läckande avfallsdeponier. Generellt kan man säga att utsläppen är ett resultat av samhällets av avfallet på deponi och då handlar det om avfallsfraktioner där andra behandlingsmetoder saknas. Orsaken till den låga andelen deponi är att vi i Sverige
  20 december 2016
 • Energiåtervinning av avfall = samhällsnytta

  effektiv energiåtervinning. I de flesta länder i världen är det emellertid deponi som är förstahandsalternativet för uttjänta produkter och då ofta utan att materialåtervinna och energiåtervinna i den ordningen. Om vi bortser från deponi så är energiåtervinning den avfallsbehandlingsmetod som fångar upp samhällets
  19 februari 2018
 • Brännheta skatter löser inte våra avfallsutmaningar

  materialåtervinnas. Deponier läcker metangas över tiden vilket är en mycket mer klimatpåverkande gas än exempelvis koldioxid. Ett annat miljöproblem med deponier är risken omfattande negativ miljöpåverkan. Bild2 Många länder har infört partiella deponiförbud eller skatt på avfall som deponeras vilket medfört en ökad efterfrågan
  29 november 2018
 • Vem ska ta klimatkostnaden för våra sopor – Fjärrvärmekunderna eller de som skapar avfallet?

  skapar nytta på flera områden. Dels minskar mängden avfall som läggs på deponi (soptipp) där det annars skulle läckt ut stora mängder metangas till atmosfären långt utanför anläggningen i form av minskade läckage av metangas från deponier ute i Europa. Konsekvensen blir att de svenska fjärrvärmekunderna får ta
  03 juli 2018
 • Energiåtervinning av avfall i EU ETS styr inte mot minskade utsläpp

  materialspill som inte kan omhändertas på något annat sätt eftersom vi har ett deponiförbud i Sverige. Genom energiåtervinning nyttiggörs denna resurs som annars gånger kraftigare växthusgas än koldioxid). Ska vi minska utsläppen från deponier i Europa behöver mängden restavfall som energiåtervinns öka och inte tvärtom
  21 september 2018
 • När valet står mellan dåliga alternativ: Beskatta energiåtervinning av svenskt avfall!

  avfall är alternativet i de allra flesta länder deponi, det vill säga att lägga avfallet på soptippen. Deponi är det sista och sämsta steget i avfallshierarkin metanutsläpp som är en avsevärt mer klimatpåverkande växthusgas än koldioxid. Deponi innebär också risker för läckage av olika slag (exempelvis tungmetaller)
  31 maj 2019
 • Skatteförslag riskerar sänka svensk konkurrenskraft på avfallsbehandlingsmarknaden

  pacitet och ett avfallsberg som bara växer.  Många länder har infört deponiförbud eller skatt på avfall som deponeras vilket medfört en ökad efterfrågan eller mindre stänga krav på att ta hand om avfall. I många länder har deponiförbud införts alternativt höga avgifter för att deponera avfall vilket tvingar
  02 november 2017
 • Sverige behöver mål och styrmedel för resurseffektivitet

  avfallet. Förutom att det indirekt minskade utsläppen av metangas från våra deponier blev hela vårt samhälle mer resurseffektivt. Vi kommer behöva energiåtervinning främja återvinning högt upp i avfallshierarkin. Alla som lämnar avfall till deponi eller energiåtervinning betalar en avgift för detta (malus). Avgiften används
  22 september 2020
 • Svensk avfallsimport minskar utländsk deponering

  bäst för miljö och klimat medan deponering är i särklass sämst. På många deponier tas avfallet inte omhand överhuvudtaget och läcker över tiden ut stora
  18 oktober 2016
 • Framgångsrik svensk miljöteknikexport utreds utan branschmedverkan

  energiåtervinning bidrar till att mer avfall i Europa kan lyftas i avfallshierarkin från deponi till energiåtervinning. Våra beräkningar visar att Tekniska verkens energiåtervinning
  30 september 2016
 • Kraftvärme gör nytta i flera samhällssektorer – vem ser till helheten?

  grannländer med att ta hand om deras avfall som då istället skulle behöva gått på deponi med avsevärda metangasutsläpp som följd. Kraftvärmen är också ett utmärkt
  05 juli 2016
 • Hur löser vi sopsorteringens gordiska knut?

  alla delar av avfallshierarkin, från avfallsförebyggande verksamhet till deponi. Navet i verksamheten är naturligtvis energiåtervinningen i våra kraftvärmeverk
  01 juli 2019
 • Dags att gå från ord till handling i klimatarbetet, men hur?

  fjärrvärmesystem kan vi nyttiggöra avfall som annars skulle lagts på metangasläckande deponier ute i Europa. Den el som vi samtidigt producerar kan vi dessutom exportera
  03 juli 2016
 • Avfall ska energiåtervinnas så resurseffektivt som möjligt

  tyvärr att stora mängder avfall som inte kan materialåtervinnas läggs på deponi (soptippar) där det med tiden läcker ut metangas som är en betydligt mer
  19 april 2016

Datum

Innehållstyp