PUL och konsumenträtt

PUL - Behandling av personuppgifter

Inom Tekniska verken-koncernen är vi mycket angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i personuppgiftslagen (PUL). Nedan finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. Du bör läsa dem noga. 

Tekniska verkens riktlinje för skydd av personuppgifter

Vi respekterar integritetsskyddet för dina personuppgifter. Inom våra bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi använder dina personuppgifter till att stödja och förbättra vår relation med dig, till exempel för att uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal, ge dig service och support samt till att informera om produkt- och tjänsteerbjudanden. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dina personuppgifter till företag utanför oss med ditt samtycke. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

Information som vi samlar in om dig

Vi efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Vi ber dig om information som gör det möjligt för oss att handlägga vårt gemensamma avtal, förbättra ditt besök på någon av våra webbplatser, uppfylla önskemål om information, stödja våra kundrelationer, hjälpa dig med service/support eller till uppföljning av dina besök.

 Vi kan komma att samla in information om du:

 • Registrerar dig på hemsidor som tillhör Tekniska verken
 • Begär prisuppgifter för produkter och/eller tjänster
 • Ingår avtal om produkter och/eller tjänster
 • Begär hjälp från våra produktrådgivare
 • Fyller i en begäran om support eller begär teknisk support via telefon eller e-post
 • Levererar synpunkter via en online- eller telefonundersökning
 • Deltar i kampanjerbjudanden
 • Prenumererar på ett nyhetsbrev
 • För att uppfylla legala krav
 • Kontaktar oss via talsvar och SMS
 • Kontaktar Kundombudsmannen
 • Kontaktar Kundservice
 • Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och mässor med mera
 • Skickar brev och e-post  

Samtycke

I samband med att du lämnar personuppgifter till oss får du också bekräfta att du har tagit del av denna information och lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter enligt angivna ändamål och denna riktlinje. Önskar du ytterligare begränsningar för användning av dina personuppgifter än vad som anges i denna riktlinje skickar du in dessa begränsningar skriftligen till vårt personuppgiftsombud

Vi använder bara din personliga information till vissa ändamål

Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med PUL. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål, eller andra ändamål som medges enligt gällande lag.

 • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal
 • För att förbättra vår information, våra produkter och tjänster
 • För statistiska ändamål
 • För kundkontakt
 • För informations- och marknadsföringsändamål av affärsområden och bolag inom Tekniska verken-koncernen eller samarbetspartners till Teknisk verken-koncernen. 

Tillfällen när vi vidarebefordrar din personliga information

Din information kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom vår organisation eller till ombud eller underleverantörer som utför tjänster för oss, t ex service- och underleverantörer. I dessa fall kommer vi att reglera att informationen endast används i samband med den verksamhet som organisationerna bedriver för oss och att all information behandlas enligt PUL. 
Vi kan befordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Vi kommer inte att vidarebefordra din personliga information för marknadsföring av externa organisationer utan ditt tillstånd.

Personlig information om dig (t ex namn, adress och telefonnummer) eller information om dina beställningar och de produkter du köpt kommer inte att överlämnas eller säljas till externa organisationer, för t ex användning i marknadsföring eller för att kontakta dig, utan ditt tillstånd.

Gallring

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, t ex för statistik eller bokföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har rätt att, en gång per år, efter skriftlig begäran inom 4 veckor från mottagandet, få information om vilken typ av personlig information som vi har om dig, vilka ändamål vi använder informationen till, möjliga mottagare av sådan information och vilka dessa mottagare är.

Efter skriftlig begäran från dig kommer vi att inom 4 veckor från mottagandet korrigera, radera och/eller stoppa vidare behandling av informationen om den visar sig vara felaktig, ofullständig eller irrelevant för ändamålet med behandlingen.

Skriftlig begäran

Skriftlig begäran, via brev eller e-post, i dessa frågor ställs till personuppgiftsombudet för Tekniska verken.

Adress:
Tekniska verken i Linköping AB
Att: Stefan Jakobsson
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
stefan.jakobsson@tekniskaverken.se

Ändringar av bestämmelserna för personuppgifter

Sker det förändringar i våra bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Tredjeparts webbplatser

Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t ex via en hyperlänk, kan samla in personlig information om dig. Vår riktlinje för sekretess och behandling av dina personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till från Tekniska verkens webbplats.

Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara elnätskund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska.

Kontakta i första hand vår kundservice via e-post kundservice@tekniskaverken.se eller på tel 0771-25 26 27.

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagens kapitel 11. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument.

Ellagen konsumentens rättigheter (pdf)

Prövning av ärendet - om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skriftligen kontakta oss på Tekniska verken så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via vanlig post eller via e-post info@tekniskaverken.se.

Tekniska verken Linköping Nät AB
Box 1500
581 15 Linköping

Ångerrätt

Om avtal ingåtts via telefon eller internet har du enligt distansavtalslagen rätt att inom 14 dagar ångra köpet. Ångerfristen börjar gälla från den dag du erhållit avtalsbekräftelsen. Ångerrätten bortfaller om leverans enligt avtal, med ditt samtycke, påbörjas under ångerfristen.

Externa rådgivare och myndigheter

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst. Mer information finner du på www.arn.se

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan vända dig till Ei för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet. Du kan även kontakta Ei om du har synpunkter och klagomål gällande elnätspriser, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. Ei reglerar också den intäktsram som elnätsföretagen får ha. Läs mer på www.ei.se

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Läs mer på www.energimarknadsbyran.se

Oberoende användarrådgivning


Du kan få oberoende rådgivning om energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler hos din kommun. Du hittar din energirådgivare på www.energimyndigheten.se

Hjälpte denna information dig? Nej