Ersättning och avgifter för din elproduktion

Tekniska verkens elnätsbolag ersätter dig för elen du levererar in till elnätet. Du kan också sälja överskottsel och elcertifikat till ett elhandelsföretag.

Produktionsersättning (nätnytta)

Tekniska verken betalar en ersättning till dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet. Nätnytta inne­bär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät, tack vare din elproduktion. Ersättningen betalas ut månadsvis och redovisas på din elnätsfaktura.

Avgift för mätning

  • Mätning för anslutningar på 16-63 ampere ingår i normalfallet i din ordinarie nätavgift.
  • För anslutningar som är större än 63 ampere tillkommer en årsavgift. Se aktuella priser.
  • Avgift kan tillkomma om inmatningen till elnätet är större än din användning under kalenderåret.

Ersättning för såld el

Den el som matas in i elnätet måste registreras hos ett elhandelsföretag, oavsett om du ska sälja din överskottsel eller inte. Du väljer själv elhandelsföretag och de sköter sedan kontakten med oss på Tekniska verken. Gör du inte ett aktivt val så tilldelar vi automatiskt samma elbolag som du köper el från. Producerar du mer el än vad du använder, kan du sälja överskottselen till elhandelsföretaget. 

För abonnemang större än 100 ampere

Är ditt nätabonnemang större än 100 ampere måste du själv välja ett elhandelsbolag. Gör du inget val kommer inmatningen inte att registreras och du går miste om ersättning för din produktion.

Elhandelsföretagets anmälan måste vara oss tillhanda senast 14 dagar före avtalets startdatum. Det går inte att få ersättning retroaktivt utan tidigast från det datum  som elhandlaren anger som startdatum.

Överstiger din elförsäljning 30 000 kr (ex. moms) under ett år krävs momsregistrering hos Skatteverket. Läs mer på reglerna på skatteverket.se.

Elcertifikat

Du kan även få ersättning genom så kallade elcertifikat. Det är ett ekonomiskt stöd som ska gynna de som producerar förnybar el. Varje megawattimme (1000 kilowattimmar) el som du producerar ger ett elcertifikat. Detta kan sedan säljas till ett elhandelsbolag. 

Elcertifikat för överskottsproduktionen

Väljer du elcertifikat för den el du säljer till elhandlaren krävs ingen separat mätning. Du behöver bara teckna avtal med en elhandlare och göra en anmälan till Energimyndigheten som sedan meddelar oss att anläggningen är godkänd. I anmälan ska du ange ditt nya anläggnings-id som du har fått i din bekfräftelse. Efter godkännande skickar vi mätvärden till elcertifikatssystemet.

Elcertifikat för hela produktionen

Vill du ha elcertifikat för hela produktionen, både den el du själv använder och säljer, krävs en särskild mätare och du får ytterligare ett anläggningsid. Mätningen kan utföras av oss eller annat företag. Du behöver även teckna avtal med en elhandlare samt anmäla till Energimyndigheten.

Det går inte att få ersättning för elcertifikat retroaktivt, utan tidigast från det datum som Energimyndigheten har godkänt anläggningen.

Vi hjälper dig med mätning och rapportering för elcertifikat

  • Vi tar en årlig avgift för denna tjänst. Se priser här.
  • Energimyndighetens webbsida ansöker du om att få din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat. Där skapar du även ett certifikatkonto.
  • Du ansvarar för att det finns en mätarplats som är godkänd av oss.
  • Vi installerar en godkänd mätare, samlar in mätvärden och rapporterar dessa till Energimyndigheten så fort vi fått besked från Energimyndigheten att din anläggning är godkänd.
  • Du bevakar själv att kompletta mätserier finns i Energimyndighetens system CESAR genom att logga in på ditt certifikatkonto.
  • Skulle det saknas mätvärden, kontakta matteknik.service@tekniskaverken.se så skickar vi om mätvärdena.

Skattereduktion för egen elproduktion

Du som producerar förnybar el kan få skattereduktion för antalet kilowattimmar som du matar in på elnätet. Din anläggning måste uppfylla vissa krav. Läs mer hur det fungerar på Skatteverkets hemsida.

Investeringsstöd från Länsstyrelsen

Du kan få ett statligt stöd som täcker upp till 20 procent av dina investeringskostnader för din anläggning. Du ansöker om stödet hos Boverket men Länsstyrelsen hanterar och godkänner din ansökan. För att få ansökan godkänd skickar du ett intyg till Länsstyrelsen på att din anläggning är ansluten till elnätet. Som intyg kan du använda bekräftelsen som vi skickar när din anläggning är ansluten. Läs mer om solcellsstödet hos Energimyndigheten.

Hjälpte denna information dig? Nej