Tekniska verken fasar ut kol och fossil olja

Large thumbnail
Pressmeddelanden
05 december 2017 11:54

I november 2017 fattade Tekniska verkens styrelse beslut om att bolaget inför eldningssäsongen år 2021 ska sluta elda kol och fossil olja i sin kraftvärmeproduktion. Beslutet gäller ett klimatmässigt normalt år, och under normal drift, och innebär att fjärrvärme, fjärrkyla och el som produceras i kraftvärmeverket i centrala Linköping enbart skall eldas med återvunna och/eller förnyelsebara bränslen. Det i sin tur innebär att de pannor som idag eldas med kol och fossil olja behöver konverteras, en investering som beräknas uppgå till 200 miljoner kronor.

Första steget är att bygga om kolpannan på Kraftvärmeverket för att kunna ersätta kolet med förnybara biobränslen, som exempelvis restavfall från skogsindustrin, vilket kommer att påbörjas under våren 2018.

Andra steget handlar om att bygga ut ackumulatorkapaciteten. En ackumulator kan liknas vid en stor termos som gör det möjligt att lagra energi effektivare över dygnen.

Tredje steget innebär att oljepannorna ska anpassas till förnybar bioolja som bränsle.

- Vi är glada att styrelsen fattat det här beslutet. Det här är ett stort och viktigt steg som Tekniska verken nu tar, mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle med minsta möjliga klimatpåverkan. I början av 1980-talet kom nästan all el och fjärrvärme från olja och kol. Nu fyrtio år senare kan vi äntligen sätta punkt för denna period och få ett energisystem där vi använder förnyelsebara eller återvunna bränslen, säger Anders Jonsson, koncernchef för Tekniska verken i Linköping.

Minskningen av olje- och koleldningen har pågått de senaste decennierna. Kol- och oljepannorna vid kraftvärmeverket har i huvudsak använts kortare perioder när det varit riktigt kallt, och vid behov av reservkapacitet några enstaka dagar per år.

- Tekniska verken har genom åren successivt minskat andelen kol och fossil olja, inte minst genom den stora investeringen av Lejonpannan. Med det här beslutet har vi nu fullföljt den långsiktiga strategin att göra 100 procent av energiproduktionen fri från kol och fossil olja, som är resultatet av ett långsiktigt miljöarbete som gjort skillnad på riktigt, säger Gösta Gustavsson, vice ordförande i Tekniska verken.

Även om olje-och kolförbrukningen varit låg är klimatpåverkan stor, och en övergång till andra bränslen kommer att ge stor klimat- och miljönytta som betyder mycket när det gäller att nå målet att Linköping ska kunna vara koldioxidneutralt år 2025.

- Det här beslutet kommer innebära minskade utsläpp med 35 000 ton CO2 per år. Det är lika mycket som
30 000 Linköpingsbors årliga bilåkande. Ett mycket viktigt steg för att kommunen ska nå sina ambitiösa klimatmål, 
säger Rebecka Hovenberg, styrelseordförande för Tekniska verken.

Avvecklingen av kol och fossil olja i kraftvärmeverket kommer att göras stegvis i takt med vad nödvändiga tillståndsprocesser tillåter, och beräknas vara klart inför eldningssäsongen år 2021. Beslutet kommer inte att påverka planen att på sikt flytta kraftvärmeverket från nuvarande plats, men avvecklingen kommer att ske vid senare tidpunkt än planerat, och samordnas med planerade järnvägsinvesteringar.


För mer information kontakta gärna:
Anders Jonsson, vd för Tekniska verken-koncernen, 013-20 82 21
anders.jonsson@tekniskaverken.se

Rebecka Hovenberg, styrelseordförande, Tekniska verken i Linköping AB, 013-20 62 40
rebecka.hovenberg@tekniskaverken.se

Gösta Gustavsson, vice ordförande i Tekniska verken i Linköping AB, 070-540 19 32
gosta.gustavsson@tekniskaverken.se