Vår syn på energieffektivisering

Bakgrund

Både inom EU och i Sverige finns idag ett stort fokus på energieffektivisering. EU:s energieffektiviseringsmål mäts i primärenergi, det vill säga minskad användning av de totala energiresurserna. Föreslagna åtgärder och regler handlar dock ofta om att minska den köpta energin
– oavsett form och åtgång av energiresurser ur ett helhetsperspektiv. Bland annat märks detta i Boverkets
regler för nya byggnader och i EU:s Energieffektiviseringsdirektiv.

I Boverkets regelverk ingår bland annat hur byggnaden värms, något som bedöms utifrån energislag och energianvändning. Marknadens olika klassificeringssystem utgår också ofta från köpt energi och innehåller egna bedömningar om vad som är bra och dåligt bränsle. Energiåtervinning ur avfall och produktion av kraftvärme värderas inte positivt.

Tekniska verkens ståndpunkt

Inom Tekniska verken anser vi att vi måste ta hänsyn till kommande generationer genom att minska vår användning av jordens begränsade energiresurser.

Vi förespråkar en klarsynt systemsyn

Klimatpåverkan från energianvändningen bör ses ur ett helhetsperspektiv, där man ser till åtgången av energiresurser och den totala klimatpåverkan i hela systemet. Energibesparing är viktigt, men när man prioriterar åtgärder ska man titta på den totala besparingen av energiresurser.

Boverkets byggregler styr fel

Vi anser att Boverkets byggregler och marknadens miljöklassningssystem, i likhet med EU:s effektivitetsmål, borde utgå från minskad användning av primärenergi. Den köpta energin, som man valt att utgå från, är enklare att mäta men kan styra helt fel. Man måste se hur den totala resursförbrukningen påverkas och vi tror på att försöka uppskatta den så gott det går. Den lokalt uppmätta förbrukningen är endast en del i en sådan beräkning.

Ett mål är samhällsnytta

Tekniska verken är ett kommunägt bolag, som i flera sammanhang har förmånen att kunna agera utan krav på kortsiktig ekonomisk vinning. Ett av våra mål är samhällsnytta. Vi vill hjälpa våra kunder och vet att det finns många lönsamma energibesparingsåtgärder som de med lite hjälp skulle kunna genomföra. Förutom en lägre totalkostnad för kunden tar detta oss ett steg närmare det hållbara samhället. Genom god insikt i våra kunders förbrukning av el och värme kan vi hjälpa dem att hitta de mest lönsamma och resursbesparande åtgärderna.

Verksamma i avfallstrappans alla delar

Resurseffektivitet innebär också att ta hand om sådant som annars skulle gå förlorat. Tekniska verken åstadkommer detta på flera olika sätt, bland annat genom utveckling av biogasen i Sverige och genom att göra fjärrvärme av spillvärme från elproduktion och industrier. Vi är verksamma i avfallstrappans alla delar. Vi har också investerat i elnäten för att minska dess förluster. Dessutom är det en effektivisering i sig att vara en del i ett kraftvärmesystem.

Hjälpte denna information dig? Nej