Tekniska verken tycker

Energibranschen är i många avseenden en hårt reglerad bransch. Olika regelverk, styrmedel och lagar har stor påverkan på våra möjligheter att klara de krav som våra ägare ställer på oss.

I Tekniska verkens fall är ägaren Linköpings kommun och därmed indirekt alla medborgare i Linköping. Våra åsikter utgår ifrån vår vision och de ägardirektiv som våra uppdragsgivare gett oss.

Miljö- och samhällsnytta

Till skillnad från många andra företag så handlar vår verksamhet inte bara om pengar. Visst ska vi vara affärsmässiga, men minst lika viktigt är att vi levererar miljö-och samhällsnytta.

Vår vision är att skapa världens mest resurseffektiva region. Det är något som vi tar på största allvar och som kräver långsiktiga villkor och styrmedel. Därför måste vi påtala för beslutsfattare när olika förslag och regelverk gör det svårare för oss att nå vår vision. Vi berättar gärna när vi tycker något är bra, samtidigt som vi inte tvekar att påtala fel och brister. Vi försöker också presentera nya idéer för hur vi kan få ett mer resurseffektivt samhälle.

 

Innehåll

Vår syn på
Våra positionspapper
Remissvar
Rapporter
Skrivelser

Kom gärna med idéer och synpunkter

Du får gärna komma med idéer kring ämnen vi ska ta upp eller synpunkter på vad vi skriver. Energifrågan är en av våra viktigaste utmaningar inför framtiden och förtjänar verkligen att debatteras.

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs-ansvarig
Marknad

Vår syn på

De här dokumenten beskriver vår grundsyn inom olika viktiga områden kopplade till vår vision. Utgångspunkten är vår vision och de ägardirektiv som våra uppdragsgivare gett oss.

Vår syn på avfall

I Sverige är vi långt framme när det gäller att ta hand om avfall på ett resurseffektivt och miljömässigt bra sätt genom att energiåtervinna det i stället för att lägga det på deponi. I ett avfallseldat kraftvärmeverk blir avfall både el och värme och i Sverige tar vi även emot avfall från andra europeiska länder som inte kommit lika långt i utvecklingen. Läs vidare.

Vår syn på energieffektivisering

Både inom EU och i Sverige finns idag ett stort fokus på energieffektivisering. EU:s  energieffektiviseringsmål mäts i primärenergi, det vill säga minskad användning av de totala energiresurserna. Föreslagna åtgärder och regler handlar dock ofta om att minska den köpta energin
– oavsett form och åtgång av energiresurser ur ett helhetsperspektiv. Bland annat märks detta i Boverkets regler för nya byggnader och i EU:s Energieffektiviseringsdirektiv. Läs vidare.

Vår syn på el och klimat

El framställs genom att energi från olika energikällor omvandlas, exempelvis solen som skiner, vatten som strömmar och kol som brinner. I Norden framställs el i huvudsak från förnybara energikällor och kärnkraft. Utanför Norden produceras en stor el av elen från fossila bränslen. Oavsett hur och från vilken energikälla elen producerats så kan den transporteras långa sträckor i ledningar vilket är en stor fördel. Genom att vårt elsystem är sammankopplat med andra länder påverkar vår elanvändning förbrukningen av fossila bränslen – trots att Sveriges elproduktion i princip är klimatneutral. Läs vidare.

Våra positionspapper

I våra positionspapper kan du läsa vad vi tycker i en enskild fråga som berör vår verksamhet.

Biogödsel – en hörnsten i den cirkulära biogasekonomin

Svenska konsumenter efterfrågar allt mer ekologiskt mat. Man skulle kunna tro att våra möjligheter att producera ekologiska livsmedel begränsades av tillgång på odlingsareal eller kanske antalet bönder. Det är emellertid tillgången på biogödsel som idag är den främsta begränsande faktorn för denna typ av jordbruk. Läs mer (pdf)

Kommunägda företags roll på den svenska bredbandsmarknaden

I regeringens bredbandsstrategi från 2010 fastställs en rad ambitiösa mål för framtidens svenska IT-infrastruktur. År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag. Läs mer (pdf)

Remissvar

2017

Miljöbyggnad 3.0
Läs mer (pdf)

Förslag till ändrade regler i BBR och BEN
Tekniska verken i Linköping AB önskar genom detta remissyttrande lämna förslag och synpunkter på Boverkets förslag till ändrade regler i BBR och BEN. Läs mer (pdf)

Strategi för ökad användning av solel samt heltäckande solelsstatistik
Tekniska verken Linköping Nät AB önskar genom detta remissyttrande lämna synpunkter på förslag till strategi för ökad användning av solel samt förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20). Läs mer (pdf)

2016

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion
Tekniska verken i Linköping AB fokuserar i detta remissvar på några centrala frågeställningar viktiga för bolagets verksamhet. För övrigt ställer sig bolaget helt bakom det remissvar och det särskilda yttrande som lämnats av branschföreningen Energiföretagen Sverige. Läs mer (pdf)

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon
Tekniska verken i Linköping AB önskar genom detta remissyttrande lämna förslag och synpunkter på Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33. Läs mer (pdf)

Förordning om elbusspremie
Tekniska verken i Linköping AB önskar genom detta remissyttrande lämna förslag och synpunkter på Promemoria med förslag till förordning om elbusspremie. Läs mer (pdf)

2015

Energiskatt på el - en översyn av det nuvarande systemet
Tekniska verken i Linköping AB önskar genom detta remissyttrande lämna förslag och synpunkter på betänkandet Energiskatt på el - En översyn av det nuvarande systemet SOU 2015:87. Läs mer (pdf)

Individuell mätning och debitering i befintliga byggnader
Tekniska verken i Linköping AB önskar genom detta remissyttrande lämna förslag och synpunkter på Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34). Läs mer (pdf)

En kommunallag för framtiden
Tekniska verken i Linköping AB önskar genom detta remissyttrande lämna förslag och synpunkter på SOU 2015:24. Läs mer (pdf)

Vattenförvaltningen i Södra Östersjöns vattendistrikt
Härmed översänds Tekniska verken i Linköping ABs remissyttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram. Läs mer (pdf)

Anläggningsbesked för biodrivmedel
Tekniska verken i Linköping AB önskar genom detta remissvar lämna förslag och synpunkter på Promemoria - anläggningsbesked för biodrivmedel, M2015/3227/R. Läs mer (pdf)

2014

Fossilfri fordonstrafik
Tekniska verken i Linköping AB önskar genom detta remissvar lämna förslag och synpunkter på Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84). Läs mer (pdf)

Rapporter

Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden för hållbar återföring av fosfor

Naturvårdsverkets föreslagna nya gränsvärden för metaller i biogödsel/rötrest innebär att anläggningar som rötar matavfall kommer att få mycket svårt att avsätta sin rest. Läs mer (pdf)

Rapport konsekvensbeskrivning vattenkraftstation Svartåfors

Denna rapport utgår ifrån en tänkt utrivning av Svartåfors vattenkraftstation strax utanför Linköping, men konsekvenserna är i princip allmängiltiga för alla mindre vattenkraftstationer. Läs mer (pdf)

Skrivelser

Här publicerar vi olika skrivelser och liknande dokument där Tekniska verken tar ställning i olika frågor som berör vår verksamhet.

Energiskatt på el för trycksättning vid produktion av fordonsgas

I april 2016 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen1 att företag som framställer fordonsgas måste betala energiskatt på den el som åtgår för att trycksätta gasen till 200 bar. I detta PM redovisas bakgrund och bedömda konsekvenser av detta ställningstagande. Läs mer (pdf)

Synpunkter på Miljöbyggnad

Tekniska verken har framfört sina åsikter vid två av de hearingtillfällen som anordnats och väljer också att betona sina huvudsakliga synpunkter i denna skrivelse. Tekniska verkens övergripande åsikt är att bedömningskriterierna för indikator 4 Energislag bygger på alltför stora förenklingar av både energisystem och avfallshantering i Sverige och Europa. Läs mer (pdf)

Synpunkter på elnätsregleringen

Tekniska verken Linköping Nät AB samt Tekniska verken Katrineholm Nät AB välkomnar Energimarknadsinspektionens inbjudan att lämna skriftliga synpunkter på elnätsregleringen. Läs mer (pdf)

Synpunkter till Energikommissionen från rundabordssamtalet den 20/8-2015 

I Östergötland har vi redan idag kommit långt på vägen mot ett mer resurseffektivt samhälle. Vår värme kommer till stor del från återvunnen energi via fjärrvärme, vi är ledande inom biodrivmedelsutveckling samtidigt som vi kan visa upp ett stort antal växande företag inom miljöteknikområdet. Dessa satsningar har gett oss många erfarenheter som vi gärna delar med oss av. I detta dokument skulle vi särskilt vilja belysa några områden där vi hoppas att Energikommissionen beaktar våra synpunkter. Läs mer (pdf)

Östergötland appeal on carbon taxex

Den svenska koldioxidbeskattningen har framgångsrikt bidragit till att skapa förutsättningar för utveckling av biodrivmedel. Koldioxidbeskattningen ifrågasätts emellertid av EU-kommissionen ur ett konkurresperspektiv. Med anledning av detta har Tekniska verken tillsammans med en rad andra östgötska aktörer skrivit ett brev till EU-kommissionen där vi ber EU-kommissionen ompröva sin inställning. Läs mer (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej