Frågor & svar om vattenreglering vid Yxern

Hur många vattenkraftverk äger Tekniska verken AB i Yxernområdet?
Vi äger 5 stycken vattenkraftverk i området. Därutöver finns det 4 stycken vattenkraftverk till i området med andra ägare. 

Hur länge har Tekniska verken ägt kraftverken vid Yxern?
Tekniska verken köpte vattenkraftverken vid Yxern 2001, några av Västerviks Kraft och några av Sydkraft. 

Vad har Tekniska verken gjort för att förbättra situationen för fisken?
I detta vattendrag har inga konkreta åtgärder gjorts. Det finns heller inga krav eller skyldigheter att göra något utan det sker i så fall frivilligt. Innan ev. frivilliga åtgärder genomförs tycker vi det är viktigt att ha en samlad bedömning av naturvärden kontra elproduktion och klimatnytta i alla vattendrag vi har verksamhet i. 

Det har gjorts flera utredningar tidigare och vi håller på med ytterligare utredningar just nu för att skaffa oss kunskap att göra den bedömningen.

Vad tjänar Tekniska verken på kraftverken vid Yxern?
Med dagens låga elpris och de driftskostnader som anläggningarna har (bland annat fastighetsskatt per producerad kilowattimma) gör Tekniska verken idag ingen vinst på vattenkraftsanläggningarna vid Yxern.

Varför har Tekniska verken vattenkraftverken kvar om de inte genererar några pengar, är det inte bättre att de rivs?
Vi har ett långsiktigt perspektiv. Vår strategi är att fortsätta äga vattenkraft då den i princip är klimatneutral. Vattenkraften fyller en viktig funktion i dagens energisystem och vi tror att den kommer bli ännu viktigare i framtiden, bland annat som reglerkraft för att kunna möjliggöra en ökad andel oreglerbar vind-och solenergi i Sverige.

Om kraftverken rivs ut och dammarna tas bort innebär det också att ganska stora områden som idag är sjöar kommer att torrläggas helt, detta påverkar inte bara biologin utan även exempelvis fastigheter som idag ligger vid en sjö men inte längre kommer att göra det. Överväger man en utrivning måste effekterna av det utredas först.

Vad säger ni till de som bor kring Yxern och ser förödelsen?
Det ser inte bra ut, det håller vi verkligen med om. Men Vattendomen från 1938 måste vi följa även om vi tycker den är otidsenlig. Vi måste följa de lagar som finns.

Varför ser ni inte till att ändra tappningarna?
Vi har tidigare försökt hitta sätt att minska skadorna genom att ändra tappningarna. Med godkännande från Länsstyrelsen tappade vi mindre under en begränsad tid, men när tiden gick ut var domen tvungen att följas igen, och vi fick inte tillstånd att fortsätta med den lägre tappningen som vi hade prövat.

Varför har Tekniska verken inte ansökt om att ändra domen?
Det har vi. Vi har försökt ändra på domen till något bättre när gäller att motverka de låga vattenstånden som kan uppstå. Men sakägarna, det vill säga markägarna, kommuner, Länsstyrelse osv tyckte inte att det var tillräcklig utan vill se en helt ny dom.

Nu har Yxerns regleringsföretag, där Tekniska verken ingår, dragit tillbaks ansökan, istället har vi tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar, Vimmerby kommun, Västerviks kommun  och Yxerns regleringsföretag skickat ett gemensamt brev till Kammarkollegiet där vi rådfrågar hur vi ska kunna komma vidare i ärendet.

Varför ansöker ni inte om en helt ny dom?
Att göra det är en för stor och komplicerad process. Det kräver många utredningar och en mycket omfattande juridisk process som Yxerns regleringsföretag (där Tekniska verken ingår) inte klarar av ekonomiskt.

Vad är Yxerns regleringsföretag?
I Botorpsströmmen finns fler kraftverksägare än Tekniska verken i Linköping AB. Regleringsföretaget ägs av alla kraftverksägarna och dess uppgift är att reglera vattnet i enlighet med domen för alla kraftverksägares bästa. TvAB är största delägare men har inte ensam majoritet. 

I Vattendomen från 1938 står det att det finns en skyldighet att upprätthålla ålyngelledare, men så har inte skett-varför?
Det fanns inga ålyngelledare när vi blev delägare i regleringsföretaget 2001 och vi har helt enkelt inte haft vetskap om att det skulle finnas.

Kommer ni ordna ålyngelledare nu?
Ålyngelledare fanns inte när vi köpte stationerna 2001, men vi är skyldiga att ordna ålyngelledare även om de inte kommer att ha någon praktisk betydelse. Det finns ett tiotal vandringshinder innan Yxern som ålen också har svårt att passera. 

Vad är ålyngelledare?
En teknisk anordning som hjälper ålyngel att passera förbi en damm.

Vad har Tekniska verken investerat för att göra det bättre för fisken?
I Botorpsströmmen har inga investeringar som varit riktade mot enbart fisk gjorts. Däremot har investeringar som syftar till att bibehålla produktionen gjorts. Dessa investeringar bidrar till koldioxidfri elproduktion som gynnar klimatet och därmed även fisken.

Tekniska verken har fått 151 miljoner, så kallade elcertifikatpengar. Varför har inte pengarna använts till förbättrande åtgärder för fisken?
Elcertifikatpengarna är till för att stimulera förnyelsebar elproduktion.
(Tekniska verken har investerat flera miljarder i förnyelsebar elproduktion under senaste 15 åren.)

Hjälpte denna information dig? Nej