Historik och fakta Yxern

Historik

2001 köpte Tekniska verken i Linköping AB fem vattenkraftverk av Sydkraft och Västerviks Kraft.

Sjön har sänkts vid två tillfällen. Första gången 1864 för att skapa mer jordbruksmark och andra gången 1938, i samband med vattendomen.

Fakta Yxerns vattendom

Vattenhushållningsbestämmelserna regleras i en vattendom från 1938 och regleringsrätten innehas av Yxerns Regleringsföretag som ägs av Tekniska verken i Linköping AB, Uddekvarn kraft AB, Totebo AB, Guldkäppen AB och Gunnar Björup.

Vattendomens minsta tillåtna tappning har tillämpats sedan maj 2013. Ett kort undantag gjordes i samband med vårfloden 2015 för att undvika översvämning. Årsmedelproduktionen av vattenkraft i Botorpsströmmen är 16-17 miljoner kWh, vilket motsvarar produktionen från 3-3,5 vindkraftverk.

Ett möte om Yxerns framtid hölls på Tekniska verken i Linköping den 29 juni 2016. På plats var representanter från Tekniska verken, Linköpings kommun, Vimmerby kommun, Västerviks kommun, Vattenrådet och Regleringsföretaget. Länsstyrelsen hade inte möjlighet att närvara.

En gemensam skrivelse gjordes till Länsstyrelsen i Kalmar om nödvändigheten att tillfälligt få tappa mindre vatten från Yxern. 0,5 m3/s istället för 0,8 m3/s. Länsstyrelsen avslog ansökan samma månad.

I augusti 2016 överklagas Länsstyrelsens beslut men Länsstyrelsen avslår även den och lämnar istället över ärendet till Mark och miljödomstolen.

Förändrad tappning

Idag tappas 0,8 m3/s vatten från Yxern. Vattendomen anger att vi ska tappa mellan 0,8-4,0 m3/s vid dagens vattennivåer.

2002, 2003 och 2004 fick Regleringsföretaget tillstånd av Länsstyrelsen i Kalmar att prova att tappa 0,4 m3/s. Men de boende nedströms ansåg att det blev för lite vatten i Yxeredsån, vilket medförde problem för dem.

Under 2000-talet gjordes flera testperioder, godkända av Länsstyrelsen, med en minimitappning på 0,6 m3/s utan negativa effekter.

2008 meddelar Länsstyrelsen i Kalmar att de inte längre kunde ge tillstånd till försök med lägre tappning än den som vattendomen från 1938 kräver. De uppmanade regleringsföretaget att istället ansöka om förändrad minimitappning till Mark- och miljödomstolen.

2014 lämnas en ansökan om ändrad vattenhushållning in till Mark- och miljödomstolen där regleringsföretaget ansöker om en minskad tillåten minimitappning när nivån börjar bli låg.

Några månader senare skickas även en ansökan till Länsstyrelsen om att få tillämpa den, till domstolen ansökta, lägre tappningen i väntan på dom men regleringsföretaget får avslag.

Mark- och miljödomstolen mottog 23 yttranden från myndigheter, kommuner och privata sakägare, varav 21 var negativa till föreslagen förändring. Vilket innebar att regleringsföretaget då drog tillbaks sin ansökan. Hade ansökan gått igenom hade vattennivån i Yxern varit cirka en halv meter högre än vad den är idag.

Noll-tappning

Noll-tappning av Yxern innebär att Yxeredsån, nedströms regleringsdammen, skulle torrläggas.

Vattendomen historiskt och idag

Vattendomen har inte ändrats någon gång, utan har samma lydelse som 1938.

1957-59 togs ett nytt förslag till vattenhushållningsregler fram. Regleringsföretaget hade då att välja på att byta till de nya bestämmelserna eller behålla de gamla i kombination med att betala mer skadestånd till sakägarna. Dåvarande delägare av regleringsföretaget valde att betala mer i skadestånd till sakägarna.

Regleringsföretaget överklagade storleken på skadeståndet till Vattenöverdomstolen, som idag heter Mark- och miljööverdomstolen, men fick avslag.

Juridiken

Vår advokat på Foyen Advokatbyrå gör inte samma bedömning som Kammarkollegiet. Kammarkollegiet menar att man inte är bunden av de gränser som nämns i vattendomen från 1938, utan att reglerföretaget, där Tekniska verken ingår, själv kan bestämma hur mycket vatten som ska tappas. Reglerföretagets advokat tolkar saken annorlunda och skriver:

”Foyen delar inte den synen på vad som ingår i ett tillstånd och vad som är ett villkor, utan har utgångspunkten att vattenhushållningsbestämmelserna som anges i utslaget är en del av tillståndet och således ska följas. Domsvillkor i vattendomar är ovillkorliga och skall följas, precis på samma sätt som domar i tviste- eller brottsmål.”

Regleringsföretagets advokat säger också att Länsstyrelsen i Kalmar kan tillåta ett tillfälligt avsteg från tillståndet i vattendomen och utfärda ett föreläggande:

”om det är brådskande och nödvändigt för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer. Här bör man vara medveten om att vattenhushållningsbestämmelserna ska tillgodose såväl sakägare i sjön som nedströms i ån. Länsstyrelsen anser inte att det nu är fråga om en sådan situation om ett föreläggande eller förbud ska anses brådskande och nödvändigt i miljöbalkens mening.”

Vidare anser vår advokat att Regleringsföretaget måste hålla sig till de villkor som givits för verksamheten och ska inte göra avsteg från de angivna vattenhushållningsreglerna, d v s vattendomen från 1938. Brott mot gällande villkor kan medföra såväl skadestånd som fängelse.

Nuläge

I dialog med Länsstyrelsen i Kalmar Län har Yxerns Regleringsföretag, där Tekniska verken i Linköping är en av fem ägare, presenterat ny information om den allvarliga situationen med Yxerns låga vattennivå. Läs pressmeddelandet här.

Hjälpte denna information dig? Nej