Vattenskyddsområden

Linköpings dricksvatten tas från två olika vattentäkter, Motala ström och Stångån. För att de även i framtiden ska kunna fortsätta leverera dricksvatten av hög kvalitet är de skyddade som vattenskyddsområden. Särskilda regler gäller för de som bor, verkar i och besöker området.

Länsstyrelsen har beslutat om vattenskyddsområde för både Motala ström (Norrbysjön och Ljungsjön) och Stångån (mellan Tannefors sluss och Brokinds sluss). Det betyder bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om vattnet och följa de särskilda regler och föreskrifter som gäller där.

150 000 personer får varje dag sitt dricksvatten från våra vattentäkter och vi behöver hjälpas åt att vårda vattnet. Om vi alla bidrar och följer föreskrifterna kommer vi även i framtiden att kunna njuta av rent och friskt vatten. Varje dag. Dygnet runt. I din kran.

Olyckor med spill eller läckage inom vattenskyddsområdet

Ring SOS Alarm 112 och anmäl vad som har hänt.

Stångån

Vattenskyddsområdet är märkt med skyltar längs större vägar och farleder. Stångåns vattenskyddsområde är indelat i tre olika skyddszoner. Reglerna är olika beroende på inom vilken skyddszon man befinner sig.

  • Den primära zonen omfattar själva Stångån och en 50 meter bred strandremsa på vardera sidan av ån och här gäller flest föreskrifter.
  • Den sekundära skyddszonen, består av avrinningsområdet till den primära zonen men också sjöarna Stora Rängen och Lilla Rängen
  • Inom den tertiära zonen (ytterområdet) gäller i första hand allmän försiktighet.

För dig som bor i området

  • I hela skyddsområdet ska skadliga ämnen hanteras på sådant sätt att du inte förorenar mark, grund- eller ytvatten.
  • I primär och sekundär skyddszon, där till exempel Linköpings tätort och Sturefors ingår, är det förbjudet att tvätta bilen på hårdgjorda ytor, till exempel asfalt. Vattnet från uppfarter och gator går till en dagvattenledning som rinner direkt ut i Stångån eller till ett vattendrag som i sin tur leder ut i Stångån.

För dig som är verksamhetsutövare eller jordbrukare

  • Restriktioner i både primär och sekundär skyddszon för bland annat hantering av petroleumprodukter, etablering av ny miljöfarlig verksamhet, täktverksamhet, större anläggningsarbeten samt uppställning av arbetsfordon och tankbilar.
  • Vid bland annat lagring av gödsel gäller speciella föreskrifter. För spridning av kemiska bekämpningsmedel i primär och sekundär skyddszon måste du söka tillstånd från Länsstyrelsen.

För dig som rör dig i området

  • hantera kemiska produkter med aktsamhet. Det kan till exempel vara när du tankar båten eller oljar in din brygga.

Karta över Stångåns vattenskyddsområde

Ljung, Motala Ström

Vattenskyddsområdet är märkt med skyltar längs vägar och farleder. Ljungs vattenskyddsområde är indelat i tre olika områden med omfattande förhållningsregler för respektive område. Reglerna är olika beroende på inom vilken skyddszon man befinner sig.

Läs mer i Länsstyrelsens beslut om vad som gäller för just din situation.

Intagsområde och inre skyddszon

Här gäller flest föreskrifter. Området omfattar intaget av vatten vid Ljungs badplats och vattenområdet mellan Borensbergs kraftstation och Malfors kraftverksdamm samt ett c:a 50 meter brett landområde i anslutning till vattenområdet. I de fall det finns invallningsvallar är det där gränsen ligger mellan inre och yttre skyddszon.

Yttre skyddszon

Landområdet som är tillrinningsområde till Motala Ström.

För dig som bor, verkar eller befinner dig i området

Det är viktigt att känna till och följa de regler och föreskrifter som gäller för respektive område. Läs detaljerna i Länsstyrelsens beslut nedan.

Karta över Ljungs vattenskyddsområde

Om du har frågor om föreskrifterna för Ljungs vattenskyddsområde vänder du dig till Länsstyrelsen.

Hjälpte denna information dig? Nej