Så här regleras sjöarna

Vättern

Vättern är en naturligt reglerad sjö. Det betyder att den verkliga nivån får ändras beroende av hur den naturliga vattennivån rör sig. Den naturliga vattennivån beräknas veckovis och beror på den oreglerade tillrinningen av vatten, det vill säga den nederbörd och avdunstning i sjön, inom avrinningsområdet.

Roxen

Roxen är en naturligt reglerad sjö. Det betyder att den verkliga vattennivån som hålls i sjön hela tiden ligger mycket nära den naturliga nivå som sjön skulle haft om den varit oreglerad, den så kallade naturliga vattennivån. Den naturliga vattennivån beräknas veckovis och beror på den oreglerade tillrinningen, det vill säga nederbörd och avdunstning i sjön och inom sjöns avrinningsområde.

Den högsta och lägsta tillåtna verkliga nivån i Roxen beror hela tiden på hur hög den naturliga vattennivån är för tillfället.

Glan

Glan är en naturligt reglerad sjö. Det betyder att den verkliga vattennivån som hålls i sjön hela tiden ligger mycket nära den nivå som sjön skulle haft om den varit oreglerad, den så kallade ”naturliga nivån”. Den naturliga nivån beräknas veckovis och beror på den oreglerade tillrinningen, det vill säga nederbörd och avdunstning i sjön och inom sjöns avrinningsområde.

Den högsta och lägsta tillåtna verkliga nivån i Glan beror hela tiden på hur hög den naturliga vattennivån är för tillfället.

Järnlunden

Vattensnivån i Järnlunden justeras med hjälp av åtta reglerluckor vid Brokind. Om vattennivån skulle överstiga 86 meter så måste alla luckor hållas öppna tills vattennivån återigen underskrider 86 meter. Vid den nivån så ger varje öppen lucka ett flöde av ungefär två kubikmeter per sekund.

Järnlunden saknar sänkningsgräns, men det finns en överenskommelse om att sjön inte ska sänkas lägre än till 85,51 meter under den period då kanalbåten är i drift.

Sommen

Sommens dämningsgräns är satt till 201,50 meter och dess sänkningsgräns till 200 meter. Utöver det gäller en minitappning av 3,5 kubikmeter per sekund under juni, juli och augusti och 4,0 kubikmeter per sekund övriga månader.

Ordlista

Dämningsgräns: Högsta tillåtna vattennivå.

Naturlig avbördning: Den mängd vatten som hade runnit ur en sjö om denna hade varit oreglerad, det vill säga om den inte haft någon fördämning.

Naturlig vattennivå: Den vattennivå som en sjö hade haft om den varit oreglerad, det vill säga utan någon fördämning.

Sänkningsgräns: Lägsta tillåtna vattennivå.

Verklig vattennivå: Den vattennivå som en sjö har i verkligheten.

Mer om sänkningsgränser och dämningsgränser

Den sänkningsgräns (lägsta vattennivå) och den dämningsgräns (högsta vattennivå) som gäller för en viss sjö finns inskriven i den gällande vattendomen för sjön. Dessa gränser är ofta bestämda genom att det har noterats lägsta respektive högsta naturliga vattennivå för sjön och tänkt att det bör vara lämpligt att tillåta reglering mellan dessa vattennivåer. Samtidigt har det tagits hänsyn till allmänna och enskilda intressen, såsom exempelvis fiske och båttrafik.

Innehållet i vattendomar beslutas av Mark- och miljödomstolen. De är också den myndighet som kan ändra en befintlig vattendom permanent. Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att granska så att vattendomarna följs. Under speciella omständigheter kan de medge tillfälliga avsteg från en vattendom. Motala Ström är ett undantag, där är det SMHI som har ansvaret som tillsynsmyndighet.

Hjälpte denna information dig? Nej