Dagvatten - så fungerar hanteringen i Linköping

Regn och smältvatten från snö som rinner bort från vägar, parkeringsplatser, tak och andra hårda ytor i staden kallas för dagvatten. För att inte riskera översvämning på avloppsreningsverket leds dagvattnet bort i separata ledningssystem till närmaste vattendrag.

Under naturliga förhållande tränger större delen av vattnet från regn och smält snö ner i marken innan det når våra vattendrag. Men i tätbebyggda områden med asfalterade och andra hårdgjorda ytor måste vattnet på marken istället ledas bort för att inte orsaka översvämning. Att lösa dagvattenfrågan är en förutsättning för att nya bostadsområden ska kunna växa fram. Vattnet måste helt enkelt ha någonstans att ta vägen för att det inte ska bli översvämningar.

Vattnet kan ledas bort på olika sätt, i ledningar (slutna system) eller via diken och dammar (öppna system) som mynnar ut i ett vattendrag, som till exempel Stångån. 

Arbetet med dagvatten i Linköping utgår från Linköpings kommuns dagvattenpolicy och  dagvattenstrategi.

Rening

Dagvattnet kan bli förorenat av t ex biltrafiken, byggmaterial, djurspillning eller biltvättar hemma på uppfarten. I och med att dagvattnet inte leds till något reningsverk innan det når Stångån kan det behöva renas.

Kunskapen kring dagvattenhantering och dagvattenrening har ökat på senare år och idag finns många olika tekniker. Generellt gäller att ju närmare källan reningen sker desto bättre blir resultatet och tillsammans behöver vi ta vårt ansvar. Du som enskild fastighetsägare har ett särskilt ansvar för att ta hand om dagvatten vid din fastighet.

När dagvattnet runnit ner i ledningsnätet är det vi på Tekniska verken som tar över ansvaret för reningen. Vi har flera större och mindre så kallade öppna dagvattenreningsanläggningar runtom i staden, bland annat i Södra Ekkällan. Vår senaste anläggning byggde vi tillsammans med kommunen i Jakobsdal, mellan Johannelund och Ekholmen.

Dagvattendamm i Södra Ekkällan.

Dagvattendamm i Södra Ekkällan.

I en öppen dagvattenreningsanläggning skapar vi flera naturliga reningssteg där föroreningar som följer med i vattnet får sjunka till botten (sedimenteras) och renas i flera steg, med hjälp av växter, innan det rinner vidare. 

Ett öppet dagvattensystem kan både lösa problemet med avrinning, minska mängden föroreningar som följer med från gator och vägar, och samtidigt bidra till en trevlig närmiljö i området.

Fastighetsägarens ansvar 

LOD eller Lokalt omhändertagande av dagvatten, betyder att du som är fastighetsägare har ett enskilt ansvar för att hantera dagvattnet. Lokalt vid din fastighet ska det ordnas med rening, minskning och/eller fördröjning av avrinningen av dagvatten innan det når det allmänna dagvattennätet eller släpps vidare till recipient.

Till exempel kan du som fastighetsägare ordna så att dagvattnet används för bevattning, att det infiltreras i marken, fördröjs i damm eller leds på ytan till en mark längre bort som släpper genom vattnet. Läs mer om hur Sara löste detta genom att bygga en damm på sin tomt. 

Läs mer i broschyren om dagvatten och LOD (PDF)

Regler kring dagvatten

Branschreglerna säger däremot inte att anläggningarna ska klara av alla situationer. När det regnar mer än vad ledningarna är dimensionerade för kommer dagvattnet att rinna på markytan och det kommer finnas risk för källaröversvämningar eller andra skador. 

Nya normer för dagvattenhantering gäller alla ledningar, även de som byggdes innan normen beslutades. Det betyder att de ledningssystem som tidigare byggts och som uppfyllde då gällande krav inte alltid klarar dagens krav.

Brunnar på gatan

I Linköping är det vi på Tekniska verken som äger och sköter själva ledningsnätet och även större dagvattenanläggningar på allmän platsmark. Gatubrunnarna ingår inte i vårt uppdrag utan det är den som ansvarar för själva gatan som också är ansvarig för gatubrunnarna och att de fungerar som de ska.

I de centrala delarna av Linköping är det normalt kommunen som har det ansvaret. Vänd dig därför dit om du vill göra en felanmälan eller har några frågor.

Hjälpte denna information dig? Nej