Miljövärden för fjärrvärme 2019

Värdena är framtagna utifrån de riktlinjer som finns i Överenskommelse i Värmemarknadskommittén. Från 2018 års överenskommelse tydliggörs det att värderingen av fjärrvärme i ett bokföringsperspektiv inte ska användas för till exempel val av uppvärmningsform eller till energieffektiviseringsåtgärder. Då ska istället ett beslutsperspektiv användas. Detta ger i allmänhet helt andra emissionsfaktorer både för fjärrvärme och el.

För fjärrvärmen i Linköping anger vi därför två emissionsfaktorer för klimatpåverkan. Ett bokföringsvärde som endast ska användas för historisk redovisning samt ett beslutsvärde lämpat för utvärdering av en förändrad energianvändning.

För specifika åtgärder, till exempel en energibesparingsåtgärd med en viss lastprofil, kan mer specifika beräkningar behöva göras. Kontakta Teresia Göransson för mer information. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Linköping
Katrineholm
Borensberg
Kisa
Skärblacka och Kimstad
Åtvidaberg

Linköping

Emission av växthusgaser i ett beslutsperspektiv för miljöredovisning

- 40 g/kWh

Detta värde ska användas för utvärdering av beslut som till exempel energieffektivisering eller vid val mellan fjärrvärme och andra energilösningar. Värdet speglar den faktiska påverkan ett beslut ger på fjärrvärmesystemet vilket ger ett annat resultat än när medelvärden eller värden för ursprungsmärkt energi används.

Värdet baseras på förväntad utveckling av energisystemen både lokalt och i omvärlden. Hänsyn tas till exempel till att fjärrvärme i Linköping efter 2021 kommer att produceras utan kol och fossil olja. Att värdet blir negativt beror bland annat på att en besparing av fjärrvärme leder till minskad elproduktion i våra kraftvärmeverk och därmed en ökad klimatpåverkan eftersom el behöver produceras på annat sätt.

Bedömning av elanvändning i beslutsperspektiv ger ett värde på cirka 500 g/kWh. Detta värde ska alltså användas för utvärdering av beslut som till exempel energieffektivisering eller vid val mellan fjärrvärme och till exempel värmepump. Eftersom en förändrad elanvändning i Sverige till stor del påverkar fossil elproduktion i Nordeuropa blir klimatpåverkan relativt stor. Detta trots att värdet tar hänsyn till förväntad utveckling av det elsystemet, vilket innefattar att mer förnybar el kommer in.

Emission av växthusgaser ur ett bokföringsperspektiv för miljöredovisning

Förbränning: 100 gram koldioxid /kWh
Transport: 3 gram koldioxid /kWh
Summa: 103 gram koldioxid /kWh

Emissionsfaktorn för Linköpings fjärrvärme har minskat från 2018 framför allt på grund av att vi inte längre eldar kol.

Resursanvändning

Primärenergifaktor: 0,08
Andel restbränslen: 96 %

Förnybarhet

Andel förnybart: 73 %
Andel kol och olja: 1,9 %

Produktionsmix fjärrvärme Linköping

Avfall 78,0 %
Trä 19,9 %
Olja 1,5 %
Kol 0,6 %

Katrineholm

Emission av växthusgaser

Förbränning: 4 gram koldioxid/kWh
Transport: 5 gram koldioxid/kWh
Summa: 9 gram koldioxid/kWh

Resursanvändning

Primärenergifaktor: 0,05

Förnybarhet

Andel förnybart: 100 %

Produktionsmix fjärrvärme Katrineholm

Returträ 73,9 %
Trä 24,5 %
Bioolja 1,6 %

Borensberg

Koldioxidvärde 

14 gram koldioxid/kWh såld fjärrvärme.

Bränslemix Borensberg

Trä 97,0 %
Bioolja 3,0 %

Kisa

Koldioxidvärde

29 gram koldioxid/kWh såld fjärrvärme.

Bränslemix Kisa

Köpt biovärme 96,0 %
Olja 4,0 %

Skärblacka och Kimstad

Koldioxidvärde 

78 gram koldioxid/kWh såld fjärrvärme.

Bränslemix Skärblacka och Kimstad

Spillvärme 46,0 %
Ånga 53,0 %
Olja 1,0 %

Åtvidaberg

Koldioxidvärde

17 gram koldioxid/kWh såld fjärrvärme.

Bränslemix Åtvidaberg

Trä 84,0 %
Köpt biovärme 16,0 %
Olja 0,0 %

Kontakta oss för mer information

Empty profile photo
Teresia Göransson
Energiingenjör 2
Energi
Hjälpte denna information dig? Nej