Miljöredovisning

Tekniska verkens miljöredovisning för 2016 är ett utdrag ur vår årsredovisning.

Balans mellan samhällsnytta, miljöåtgärder och ekonomi

För att driva utvecklingen mot världens mest resurseffektiva region arbetar vi systematiskt enligt en strategisk plan. Planen revideras årligen och baseras på omvärldsanalys, nuläge och framtidsbild. Här presenteras några av de insatser som gjorts under året.

Klimat

Minska växthusgaser globalt
Öka andelen förnybar energi
Energieffektivisering

 • Lejonpannan är nu i full drift. Avfall har ersatt olja och kol i Linköpings energisystem, vilket minskar klimatpåverkan med 97 000 ton CO2/år.
 • I Katrineholm har vi börjat ta emot bränsletransporter med tåg istället för lastbil.
 • Linköping och Katrineholm är i topp i Sverige när det gäller andel solel i våra elnät. Vi gör det enkelt för kunden att få sina solceller uppkopplade och bidra till förnybar elproduktion.
 • Fortsatt förnybar elproduktion har tryggats i vår största vattenkraftstation Malfors, genom att byta turbinreglering samt el- och kontrollutrustning.
 • Lastmaskiner på Vika och vid Kraftvärmeverket i Katrineholm går nu på 100 % fossilfri diesel, HVO. 
 • Försäljningen av fjärrvärme och fjärrkyla har ökat.
 • Fjärrkylan i citynätet har en ny kylmaskin som kyls mot Stångån, vilket ökar verkningsgraden. Ökad möjlighet till frikyla för fjärrkyleproduktion minskar elförbrukningen.
 • Ny frekvensstyrd kompressor på Kraftvärmeverket i Linköping minskar elförbrukningen.
 • 4 289 kvicksilverarmaturer i Linköpings belysningsnät har bytts till LED under året och därmed minskat elförbrukningen. Trots att antalet armaturer växer, så sänker vi det totala energiuttaget.
 • Vi har bidragit till utbyggnaden av elbilsladdning inom regionen, med över 30 nya laddplatser i Linköping, Mjölby, Kisa, Ringarum, Katrineholm och Kolmården.
 • Ökad avsättning för slagg-grus minskar energikrävande brytning av nytt material.
 • Andelen biogas i Linköpings fordonsgas är över 99 %, mindre än 1 % är tillsatt naturgas.
 • Andelen biogas för Näts transporter under arbetet har ökat från 72 % till 86 %.
 • Genom digitalisering av arbetshandlingar kan de nås vid fältarbete, vilket betydligt begränsar onödiga transporter.
 • Energikartläggning har utförts för våra små avloppsverk och åtgärder är utförda.
 • En förstudie pågår för en gastät gödselbrunn vid biogasanläggningen.
 • Biogasanläggningen har bytt ut gamla värmeväxlare till mer energieffektiva.
 • Tekniska verken är medlem i nätverket Östgötautmaningen för fossilfria transporter.

Resurseffektivitet

Kretslopp
Verkningsgrad
Avfallstrappan

 • Återföring av näringsämnen till åkermark sker via slam och biogödsel. Nykvarnsverket har producerat 10 900 ton slam och biogasanläggningen 41 150 ton konventionell biogödsel och 64 500 ton Kravcertifierad biogödsel med gott näringsinnehåll. När dammen i Västerlösa avloppsreningsverk tömdes gick bottenmaterialet till åkermark.
 • Slagg-grus är en restprodukt från avfallsförbränningen. Blandat med cement blir det ett bra alternativ till asfalt, som ger stabila ytskikt som tål intensiv belastning av arbetsfordon. Under 2016 har ytor byggts på Gärstad avfallsanläggning och på olika platser i Norrköping.
 • Stora mängder slagg-grus har använts som en del i en deponitäckningskonstruktion i Vingåker. Det ersätter naturmaterial som morän, grus och sand.
 • Inmatningspumparna i biogasanläggningen utsätts för kraftigt slitage. Byte till nytt fabrikat har ökat livslängden avsevärt.
 • Samarbetet med norska Greve Biogass vid Oslofjorden fortsätter. Vi bistår med erfarenheter och kompetens kring uppstart av biogasanläggningen och robust biogasproduktion.
 • I en förstudie undersöktes de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för storskalig säsongslagring av värme från en avfallsförbränningsanläggning.

Skadliga ämnen till luft, mark och vatten

Rening och utsläpp
Kemikalier
Olyckor

 • Första spadtaget för Nykvarnsverkets fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten togs den 14 oktober 2016. Det blir den första storskaliga läkemedelsreningen i landet.
 • Ett passivt skydd mot oljeutsläpp har installerats runt vår oljedepå Pampushamnen i Norrköping.
 • På kylcentralen vid FOI har vi installerat en ny reningsanläggning med avhärdningsfilter och UV-ljus, som renar kylvattnet till absorbtionskylemaskinerna. Det minskar behovet av biocid och korrosionsinhibitor samt minskar vattenåtgången med cirka 11 000 m³/år.
 • Kvävebelastningen till luft per producerad mängd energi har sjunkit i och med att Lejonpannan ersätter eldning i Kraftvärmeverket i Linköping. Detsamma gäller utsläpp till vatten.
 • Låg nederbörd under året har medfört längre uppehållstider och därmed bättre kväverening både i Nykvarn och i Gärstads lakvattendammar.
 • Vi deltar i ett SLU-projekt för kartläggning av antibiotikaresistenta bakterier, läkemedelsrester, patogena bakterier m.m.
 • Björkebergs avloppsreningsverk är avvecklat och ombyggt till en pumpstation, som pumpar spillvattnet via Maspelösa till Nykvarnsverket.
 • Vi ger processtöd till Kolmårdens djurpark gällande frågor som berör vattenrening för sälar och delfiner.
 • Rågasledningar som innehåller kondensvatten har byggts om, så att detta processvatten leds tillbaka in i biogasprocessen.
 • Nytt miljötillstånd för panna 6 i Katrineholm ger förutsättningar för bättre drift, som har gett lägre utsläpp av totalkväve till luft.
 • Vattenkraften har installerat nivåvisning i Båtsjön, så vi kan förebygga skadligt låga vattennivåer.
 • Genom informationsinsatser strävar vi efter att hindra att skadliga ämnen förs in i avloppssystemet. Några exempel är biltvättarhelgen, världstoalettdagen som i år fokuserade på att inte spola ner snus, informationsfilm på Östgötapendeln om toalettvett och vykort till hushåll med enskilda avlopp om vad som inte ska slängas i avloppet.

Samhällsnytta och socialt ansvar

Leveranssäkerhet och kvalitet
Arbetsmiljö
Socialt ansvar
Information

 • Den 7 december var det nyinvigning av Råberga vattenverk, som kompletterats med UV-ljus, kontaktfilter, kolfilter och förbättrad styrning. Därmed har Linköping mycket trygg dricksvattenförsörjning, med två separata verk i två separata vattentäkter, som vart och ett har tillräcklig kapacitet att producera 45 000 m3/dygn, vilket motsvarar medeldygnsförbrukningen år 2030.
 • Den ledningsbundna infrastrukturen som ligger under S:t Larsgatan är en viktig del av stadens försörjning av el, fjärrvärme, vatten och bredband via fiber. Ledningarna var gamla, vissa från tidigt 1900-tal. Under 2016 byttes och förnyades ledningsnätet, i ett projekt som krävde mycket samarbete, både internt mellan olika ledningsägare inom Tekniska verken och med kommunen och Östgötatrafiken.
 • Grundvattennivåerna är historiskt låga i Östergötland. Vid behov har människor fått möjlighet att hämta vatten vid vårt tappställe på Runstensgatan.
 • Fjärrvärmenätets övervakningssystem har byggts ut, för att upptäcka läckor i god tid så att skadorna kan minimeras.
 • Under sommarens revisionsperiod på Gärstadverket genomfördes alkoholtester för att främja säker arbetsmiljö. Det fungerade mycket bra och personalen ställde sig positiva till åtgärden.
 • Elnätets höga leveranssäkerhet, med få elavbrott och låga elnätspriser, bidrar till att människor och företag vill bo och verka, flytta till och etablera sig i Linköping. Leveranssäkerheten i Linköping är för närvarande 99,9972% och i Katrineholm 99,9703 %.
 • En mottagningshall för matavfall byggs, för att få en bättre arbetsmiljö vid biogasanläggningen.
 • Produktionsanläggningarna har sett över samtliga stegar till kammare på våra verk, en hel del behöver bytas och byggas om för att motsvara dagens krav.
 • I ett fortsatt arbete för mångfald har personalen bland annat diskuterat frågor som ”vilka fördomar har jag?” och ”hur beter jag mig mot andra människor?”
 • Med hjälp av ett konsultföretag som jobbar för ett inkluderande samhälle har mångfaldsarbetet fortsatt ytterligare och har resulterat i en mångfaldskommité.
 • Vi bidrar till att försköna och trygga staden med god belysning, utbyte av trasiga belysningsstolpar och kabelskåp samt att sanera klotter på anläggningarna.
 • Elkraftsingenjörer är en yrkeskategori som är bristvara på arbetsmarknaden, och Tekniska verken Nät är mentorföretag i en YH-utbildning för framtida elkraftsingenjörer. Vi finns också med i en fiberteknikutbildning på Campus Nyköping, samt erbjuder praktikplatser för nyanlända och personer långt ifrån arbetsmarknaden. Ett exempel är projekt Mirjam, som ska underlätta för utrikesfödda kvinnor att komma ut i arbetslivet. 
 • Öppet hus på anläggningarna är väldigt uppskattat. 1 100 besökare kom till Gärstad under dagen, 200 besökte avloppsreningsverket, 450 åkte deponisafari och 20 personer provade att klättra i elstolpar.
 • Öppet hus på Lejonpannan, Linköpings nya kraftvärmeverk, där det gavs ett unikt tillfälle att besöka Lejonpannan och få guidade turer som annars inte är öppet för visning för allmänheten.
 • Vikten av miljöomsorg, återvinning och resurseffektivitet kommuniceras till barn och ungdomar vid årliga aktiviteter som leksaksloppis, Bosse och Bettan samt genom sommarjobb, studiebesök och intressanta examensarbeten.
 • Vi hade loppis på Vika Återvinningscentral i Katrineholm där pengarna som samlades in går till lokala projekt och stödorganisationer.
 • Tekniska verken Innovation Camp är ett samverkansprojekt mellan Ung Företagsamhet och Tekniska verken. Cirka 100 ungdomar får under 24 timmar lära sig att samarbeta och att under tidspress leverera klimatsmarta och innovativa lösningar.
 • Tillsammans med ett annat kommunalägt bolag, Lejonfastigheter är Tekniska verken med och deltar i Stadsfesten där Tekniska verkens leksakåtervinning har blivit oerhört populär bland barnen i Linköpings kommun där de samtidigt får lära sig mer om återvinning och resurseffektivitet.
 • Som huvudsamarbetspartner med studentorganisationen Navitas, tar Tekniska verken ett socialt ansvar samtidigt som vi bidrar till ungas ökade kunskap runt resurseffektivitet. Tekniska verken deltog också på Kalasmottagningen där vi tar emot nya studenter i Linköpings kommun.
 • Hälsoutmaningen – där alla medarbetare inbjöds och alla fick delta. Det blev ett stort gensvar där 64 lag deltog, cirka 500 personer.

Ekonomi och utveckling

Kund- och marknadsfokus
Innovation
Verksamhetsutveckling

 • I en rapport till Linköpings kommun beskrivs på vilka sätt vi lever upp till ägardirektiven. Några exempel:
  • Att ha en prissättning som ligger under riksgenomsnittet, vilket ska stimulera ökad inflyttning och nyetableringar.
  • Att bygga ut ledningsbunden infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla, elnät, vatten, avlopp och bredband som del av Linköpings expansion i nya områden och förtätning i befintliga områden.
  • Vårt arbete med digitalisering inom elnät och fjärrvärme.
  • Innovativa lösningar som kulverten i Vallastaden.
  • Medverkan och stöttning i olika mentorskapsprogram och yrkesutbildningar.
 • Tekniska verken har patenterat en ny metod, som gör det möjligt att gjuta in svetsbar plast i betong, i samarbete med företaget Uponor som tillverkar kulverten i Vallastaden.
 • Ytterligare ett patent kommer från en medarbetare, och kallas för ”Tilas-konceptet”. Det är en ny teknik, som gör det möjligt att spruta in ammoniak i förbränningspannan på värmeverken för att reducera mängden giftiga kväveoxider i utsläppen från pannorna.
 • Med stöd av RE:Source och Energimyndigheten undersöks de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för storskalig säsongslagring av värme från en avfallsförbränningsanläggning. RE:Source är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.
 • Processen för nyanslutning av fastigheter utvecklas, främst för att underlätta för kunden med ”en väg in” istället för olika kontaktpersoner för varje nyttighet. Samverkan mellan ledningsnäten leder också till effektivisering i entreprenadskedet.
 • Verksamhetsutveckling sker även av interna processer, exempelvis inköp, bokslut och rehabilitering.
 • Tekniska verken delfinansierar och är aktiva i BRC, Biogas Research Center, ett kompetenscentrum för biogasforskning med bred tvärvetenskaplig inriktning. BRC skapar interaktion på flera olika plan – mellan näringsliv, akademi och samhälle, mellan olika perspektiv samt mellan olika discipliner och kompetensområden.
 • Tekniska verken har inlett samarbete med Kolmården (Park & Resorts) för att tillsammans arbeta med resurseffektivitet och hållbarhet. Elhandel, vattenrening, energieffektivisering och laddlösningar för elbilar är samarbetsområden som påbörjats under året. Tillsammans har vi möjlighet att kommunicera vårt budskap till över 700 000 besökare årligen.
 • Klimatklivet - Tekniska verken satsar tolv miljoner kronor på att skapa 170-180 laddplatser för elbilar i Linköping med omnejd. Klimatklivet stödjer projektet med sex miljoner kronor. Samtidigt har man blivit delägare i Clever Sverige som är landets ledande laddoperatör. Det är en viktig del av visionen om ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Miljöincidenter och överskridna villkor

Tekniska verken jobbar med en mängd olika uppgifter under ett år. I de flesta fall lyckas vi bra. De genomförda insatser som i korthet belysts här, är bara några av många exempel från 2016. Ibland går det dock inte riktigt som vi hade tänkt.

Under 2016 har Tekniska verken inträffade några mindre miljöincidenter. Dessa har rapporterats enligt rutin, internt och till berörda myndigheter. Åtgärder har vidtagits för att hindra upprepning.

 • Överskridet BOD-värde på utgående processvatten från biogasproduktionen, har åtgärdats genom ombyggnation.
 • En brist i återströmningsskydd av inkommande vatten till anläggningen, ett nytt brutet vattensystem har installerats.
 • Syre i gasledningen från Nykvarnsverket ner till Åby biogasanläggning.
 • Problem med utskovsluckorna i vattenkraftsstationen Nykvarn i Stångån. Avvikelser från vattendom både i augusti och september har anmälts till Länsstyrelsen.
 • Efter byte av entreprenör för hämtning av hushållsavfall har vi haft problem med ett stort antal missade tömningar. Veckomöten och vitesregler har införts.
 • Hög stofthalt vid oljepannan på Kraftvärmeverket vid start den 5 januari. Efter felsökning och ett flertal åtgärder hittades rosthål i multicyklonen, som lagades. För att klara Linköpings värmebehov beviljades dispens, enligt 20§ förordningen (2013:252), fram till sista mars 2016.
 • Stoftproblem vid vissa småcentraler.
 • Flera CO-överskridanden i Kisa.
 • Ett antal akuta stopp i fjärrvärmeleveranserna, orsakade av både produktionsstopp och läckor på fjärrvärmenätet. Problemen har lösts utan att behöva starta alternativ produktion. 

Vår strävan är att minska klimatpåverkan, men ibland blir resultatet det motsatta.

 • Försäljningen av biogas har minskat.
 • Injusteringsproblem i den nya styr- och regleranläggningen för huvudkontoret på Brogatan har bidragit till att el- och fjärrvärmeförbrukningen ökat något från föregående år.
 • Träpulverpannan som producerat ånga till Cloetta har ersatts av en elångpanna.

Klagomål
Media har återkommande uppmärksammat regleringsproblematiken kring sjön Yxern, där vattennivån är den lägsta på mer än 20 år, trots att vi tappar minsta möjliga volym vatten som vattendomen tillåter. Att på eget bevåg ändra regleringen motsvarar lagbrott och är därmed inget alternativ. Vi arbetar tillsammans med andra intressenter för att få tillstånd till avsteg samt en ny vattendom.

Hjälpte denna information dig? Nej