Tekniska verkens verksamhet minskar klimatpåverkan

Tekniska verken bidrog tillsammans med våra kunder till att minska klimatpåverkan med totalt 746 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2016. Det motsvarar lika mycket som om alla invånare i Linköpings kommun skulle avstå att köra bil i drygt 4 år.

Ett energiföretag står ofta för en relativt stor påverkan jämfört med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion och transporter står för den största delen av våra utsläpp av växthusgaser.

Trots det så visar klimatbokslutet att Tekniska verkens påverkan på klimatet är positiv, det vill säga att vår verksamhet ger en lägre klimatpåverkan än den troliga alternativa produktionen av våra nyttigheter skulle gett.

Jämförelse med 2015

Resultatet är lägre än 2015 och beror främst på minskad elproduktionen från våra vattenkraftverk. Det i sin tur beror på att nederbörden endast varit 75 procent av det normala i vårt område.

Resultatet hålls ändå uppe av nya Lejonpannan som gett mer el och samtidigt minskat vår användning av kol och olja.

Så här har beräkningarna gjorts

Klimatbokslutet har tagits fram i samarbete med Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och miljö.

Profu har i sina beräkningar tagit hänsyn till att nyttigheterna värme, kyla, el, fordonsbränsle och avfallsbehandling skulle behövas oavsett om Tekniska verken fanns eller inte. Och de alternativen skulle också innebära en klimatpåverkan.

-De flesta beräkningar av vår klimatpåverkan utgår tyvärr från ett alldeles för snävt synsätt. Att använda ett brett och globalt synsätt, som Profu gör, är helt nödvändigt för att få ett relevant resultat, menar Johan Lundén energiingenjör på Tekniska verken.

 

Ordförklaring

Koldioxidekvivalent (CO2e) – är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på växthuseffekten och den globala uppvärmningen. 

 

Visste du att?

Om alla kommuninvånare i Linköping avstod från att köra bil under drygt 4 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Tekniska verken bidrog med under 2016. 

 

Kontakta oss för mer information

Johan Lundén
Energistrateg
Energi
Hjälpte denna information dig? Nej