Klimatbokslut 2017

Vi har tillsammans med våra kunder bidragit till att minska klimatpåverkan med cirka 656 600 ton CO2e under 2017. Det är lika mycket som om alla invånare i Linköpings kommun skulle avstå att köra bil i nästan 4 år.

Anledningen till de positiva siffrorna är att vår resurseffektiva produktion av el, värme, kyla och biogas ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Ett bra exempel på detta är att vi gör el och fjärrvärme från avfall som annars hade hamnat på deponi.

Klimatbokslutets resultat är något lägre än förra året och beror dels på att en av turbinerna på Gärstad inte har kunnat producera el på grund av ett omfattande rotorfel. Dels också på att vattenkraften endast producerat 42 procent el jämfört med ett normalår. Anledningen är lite regn och snö under 2016 och halva 2017 som gjort att nivåerna i vattenmagasinen sjönk till låga nivåer.

Systemgräns för miljöredovisning

Standarden att göra en miljöredovisning på idag är att använda ett bokföringsperspektiv. Ett förenklat sätt att räkna på ett företags klimatpåverkan.

I vårt klimatbokslut används istället ett konsekvensperspektiv som kommer betydligt närmare verkligheten. Här tas hänsyn till vad som hade hänt om inte Tekniska verken funnits och ett troligt scenario för hur våra produkter och tjänster då hade producerats. Dessutom hur verksamheten påverkar klimatet globalt, inte bara inom exempelvis den egna kommuns- eller landsgränsen.

 

Ordförklaring

Koldioxidekvivalent (CO2e) – är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på växthuseffekten och den globala uppvärmningen. 

 

Visste du att?

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska utsläppen av koldioxid med lika mycket som om alla invånare i Linköpings kommun skulle avstå från att köra bil under nästan 4 år.

 

Kontakta oss för mer information

Johan Lundén
Energistrateg
Energi

  

Hjälpte denna information dig? Nej