Vår klimatpåverkan

Hellre ungefär rätt än exakt fel

Hur beräknar man ett företags klimatpåverkan? Det finns i dag ingen vedertagen mätmetod vilket gör  att resultaten från olika företag och länder blir svåra att jämföra. Allt beror på. Men det innebär inte att vi  ger upp och inte mäter alls. Som ett led i vår ambition att ständigt minska vår klimatpåverkan tar vi på Tekniska Verken årligen fram vår totala klimatpåverkan. Vi gör det under devisen ”hellre ungefär rätt än exakt fel”. Eftersom klimatgaserna inte bryr sig om några landsgränser gör inte vi det heller.

På de här sidorna hittar du de ställningstaganden vi gjort i vår beräkning, vilka områden vi titta på och vilket resultat vi kom fram till.

Vår totala klimatpåverkan ur ett globalt perspektiv

Det första diagrammet visar resultatet för Tekniska verkens totala klimatpåverkan ur ett globalt perspektiv. Vår klimatmodell som du hittar här illustrerar hur allt hänger ihop och varför vi väljer att inte ta hänsyn till några landsgränser när vi beräknar vilken påverkan vår verksamhet har på klimatet. Det gör nämligen inte klimatgaserna heller.

Vi har sedan lyft ut några områden i ytterligare diagram för att tydliggöra de olika delarnas påverkan.

Påverkan utan produktionen av värme, kyla och el

Eftersom produktionen av värme, kyla och el är så dominerande i den totala redovisningen har vi  lyft bort dem för att tydliggöra de andra faktorer vi tittat på i våra beräkningar. Även våra elnätsförluster är borttagna ur detta diagram.

Klimatpåverkan från vår produktion av värme, kyla och el

Tekniska verkens klimatpåverkan har utvecklats positivt från 1980. Starkt bidragande till detta är ökad energiåtervinning av avfall, förvärv av småskalig vattenkraft och ökad elproduktion från kraftvärme.

Klimatpåverkan från biogasproduktionen

Biogasproduktionens största klimatnytta är att biogasen ersätter fossila bränslen och biogödseln ersätter konstgödsel, som har en hög klimatpåverkan.

Grundläggande antaganden

Av de antaganden och värderingar vi gjort är de här de viktigaste och de som ger störst genomslag i vår klimatuppföljning:

 • Alla koldioxidutsläpp från elproduktion och elanvändning påverkar den dyraste produktionen i drift i det framtida nordeuropeiska elsystemet, som ofta är gaskondenskraftverk.
 • Följden av att kunder är anslutna till fjärrvärme och/eller fjärrkyla gör att koldioxidutsläpp från kundernas egna värme- och kylanläggningar uteblir.
 • Energiåtervinning av avfall minskar i ett globalt perspektiv deponering och därmed utsläpp av deponigas.
 • Att biogas alltid ersätter petroleumprodukter.

Undersökta områden

Det finns idag ingen allmänt rådande definition om vad som ska vara med eller hur detaljerat för att inkluderas i beräkningen av ett företags klimatpåverkan. Det pågår en intensiv debatt om vilka metoder som ska användas i olika situationer och det finns ingen konsensus om vilket val som är det rätta. Det här är de områden som vi har identifierat som viktiga för att spegla Tekniska verkens verksamhet ur ett klimatperspektiv:

 • Produktion av värme, kyla och el
 • Egenanvändning av värme, kyla och el
 • Bränsletransporter
 • Biogasproduktion
 • Tjänsteresor
 • Bränsleförbrukning arbetsfordon
 • Kemikalier
 • De fem största inköpsposterna (utöver bränsle ochkemikalier)
Hjälpte denna information dig? Nej