Exempel på vårt arbete

Vatten - vanligast och viktigast

Vi levererar ett gott och friskt dricksvatten, tar hand om avloppsvattnet och leder bort dagvattnet i Linköpings kommun. Varje dygn producerar vi ca 50 000 kubikmeter friskt och gott dricksvatten till Linköpings invånare. 

Avfall - problem eller resurs

Vi tar emot och behandlar i stort sett alla typer av avfall. Efter att avfallet har sorterats finns det kvar ett bra brännbart material. I Sverige återvinns mer än 99 procent av allt hushållsavfall genom materialåtervinning, energiutvinning eller biologisk behandling. I Linköping använder vi alla metoderna och bara en mindre del av avfallet deponeras.

Avfall blir till biogas och biogödsel

Biogas är världens renaste bränsle. Helt förnybart och en del av naturens kretslopp för en hållbar framtid. Genom utsorteringen av matavfall i Gröna Påsen gör vi biogas. Ett 100 % förnybart fordonsbränsle. Med biogas i tanken minskar utsläppen och användningen av fossila bränslen.

Fjärrvärme - energi ur avfall

Med fjärrvärme tas resurser till vara på ett effektivt sätt. Den största delen av värmen kommer från resurser som annars skulle ha gått förlorade. Fjärrvärme bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en bättre miljö med renare stadsluft. Den största delen av värmen kommer från sådant som annars skulle ha gått till spillo – exempelvis avfall, spillvärme och rester från skogsindustrin. 

El - flödande energi, nät och elhandel

Intresset för småskalig elproduktionökar samtidigt som ny förenklad teknik för det möjligt för fler att producera egen el. Produktionen sker oftast i små solcellsanläggningar. Som elnätsföretag är vi positiva till egenproduktion av el och vårt mål är att underlätta för alla som vill bli småskaliga elproducenter.

Vattenkraftens påverkan på klimat och miljö

Sedan länge engagerar vi oss i den lokala miljön runt våra vattenkraftverk och genomför ett antal frivilliga aktiviteter. Bland annat förnyar vi den befintliga laxtrappan vid Sommens regleringsdamm i Laxberg.

Rening av läkemdelsrester

Vi har Sveriges första fullskaliga reningssteg av läkemedelsrester i avloppsvatten vid Nykvarnsverket. Det är med hjälp av ozon som över 90 procent av läkemedelsresterna som lämnar kroppen renas bort ur avloppsvattnet. På så sätt värnar vi om vattendragen och djurlivet i regionen. 

Kulvertsystem i Vallastaden

I Vallastaden har vi utvecklat en innovativ lösning i form av ett unikt kulvertsystem med nya miljölheter för infrastruktur. Resultatet är att samtliga ledningar – el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug samlas i en 2,5 meter i diameter stor kulvert. Den här lösningen gör att ledningsinfrastrukturen tar mindre plats och dessutom är 100 procent återvinningsbar.

Forskning och utveckling

För att nå vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region arbetar vi ständigt med att förbättra våra processer, något som gynnar både miljö och ekonomi. Forskning och utveckling är viktigt för att utvecklas, nå uppsatta mål och ligga i framkant. 

Vår syn på

Energibranschen är i många avseenden en hårt reglerad bransch. Olika regelverk, styrmedel och lagar har stor påverkan på våra möjligheter att klara de krav som våra ägare ställer på oss. I dokumenten "Vår syn på avfall", "Vår syn på energieffektivisering" och "Vår syn på el och klimat" beskriver vi vår grundsyn med utgångspunkt i vår vison. 

Hjälpte denna information dig? Nej