Avfall och återvinning - prislista för hushållsavfallstjänster

Innehållsförteckning

En- och tvåfamiljshus

Hushållsavfall
Trädgårdavfall
Grovavfall
Slam från enkilda avloppsanläggningar

Flerbostadshus

Hushållsavfall
Grovavfall

Fritidshus

Hushållsavfall
Latrin

Verksamheter

Hushållsavfall från verksamhet
Matavfall, Gröna linjen
Tömning av fettavskiljare

En- och tvåfamiljshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter.

Kärl, volym                                                                                              190 l 370 l
Fast avgift, kr/år 864 1206
Rörlig avgift, kr/kg 3,07 3,07

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång varannan vecka.

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, kr/år 0 285 619 947 1 318 1725

Extrahämtning hushållsavfall i kärl

Avgift, kr/kärl                                                                                         338

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                                       283

Hushållsavfall i stationär sopsug i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år                                                                                           212
Rörlig avgift, kr/kg 2,39   

Dispens 

Avgifter i samband med dispens från hämtning av hushållsavfall från permanentbostad. 

Grundavgift vid dispens permanentbostad*, kr/år                                    485
Hemtagning av kärl vid dispens, kr 1086

*För att täcka kostnader för till exempel nyttjande av återvinningscentraler, omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall och batterier. 

 

Trädgårdsavfall

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall kan beställas för boende i Linköpings tätort, samt tätorterna Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen, Linghem, Malmslätt och Sturefors. Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka under trädgårdssäsongen, vecka 15-48. För att se vilka veckor du har hämtning logga in på Mina Sidor. Trädgårdsavfallshämtningen förlängs automatiskt från år till år, om du inte meddelar annat. Start och uppsägning kan ske när som helst, även mitt under pågående säsong.

Komposterbart trädgårdsavfall i kärl, tömning en gång varannan vecka.

Kärl, volym                                                                190 l
Fast avgift, kr/säsong                                                       746

Grovavfall

Till återvinningscentralerna Ullstämma, Malmen och Gärstad är privatpersoner i Linköpings kommun välkomna att lämna sitt sorterade grovavfall utan extra kostnad. Kostnaden för dessa täcks av avgiften för det ordinarie abonnemanget för hämtning av hushållsavfall.

Har du inte möjlighet att själv kunna besöka en återvinningscentral finns det möjlighet att beställa hämtning.

Grovavfall, hämtning efter beställning

Avgift för volym upp till 2 m3, kr/hämtning             347

Grovavfallet ska vara framställt vid tomtgräns/körbar väg och hanterbart för en person.
Max 2 m3 per hämtning.

Slam från enskilda avloppsanläggningar

Alla avloppsanläggningar ska enligt kommunens renhållningsordning tömmas minst en gång per år, med undantag för bad-, disk- och tvättbrunnar (BDT-brunnar) som töms vartannat år.

Vid schemalagd tömning ingår transport och avfallsbehandling vid Nykvarns reningsverk i avgiften. Avgiften bestäms av anläggningens volym och inte av den mängd som hämtas.

Körvägen för slamsugningsfordon ska vara tillräckligt bred och ha en bärighet som motsvarar 10 tons axeltryck. Vägen ska också vara fri från buskage och hängande grenar, brunnen måste vara åtkomlig och synlig. Brunnslocket får inte vara tyngre än att det lätt kan hanteras av en person.

Schemalagd tömning

Avgift, anläggningsvolym 0-4 m3, kr/tömning 1 096
Avgift, anläggningsvolym överstigande 4 m3, kr/m3 321
Avgift för slangutläggning över 30 m, kr/påbörjad tiometerslängd 319
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle 385

Tömning utöver ordinarie hämtningschema, inom 5 arbetsdagar

Framkörningsavgift, kr                                                                                                                                                          607
Tömningskostnad Se schemalagd tömning

Akut tömning

Akut tömning sker senast nästkommande arbetsdag från att vi har tagit emot beställningen. Vid beställning på fredagar kan tömning ske nästkommande måndag. Är behovet mer akut än så finns möjlighet att beställa akut tömning under övrig tid. 

Vid akut tömning får du betala en extra framkörningsavgift samt tömningsavgifter enligt tabell för schemalagd tömning. För mer information samt beställning av akut tömning ring 0771-25 26 27

Framkörningsavgift, måndag-fredag klockan 07-16*, kr                                                                                    1 216
Framkörningsavgift, övrig tid, kr 3 450
Tömningskostnad tillkommer   Se schemalagd tömning

 * Hela tömningen ska hinna utföras inom inom tidsramen. 

Fosforfälla

Hämtning av filtersäck*, kr/tömning 1859
Tömning av lösgranulat, kr/tömning 3716

* Filtersäck hämtas vid tomtgräns vid körbar väg. 

 

Flerbostadshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år                                                               1 074 1 348 2 189
Rörlig avgift, kr/kg 3,07 3,07 3,07

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 41-50 m
Avgift, kr/år 0 571 1 236 1 895 2 629 3 444

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                                       283

 

Hushållsavfall i mobil sopsug, hämtning en gång i veckan. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Tank, volym 1,0 m3 1,5 m3 2,0 m3 2,5 m3 3,5 m3 5,4 m3
Fast avgift, kr/år 6 893 10 164 12 366 14 697 20 343 28 885

 

Hushållsavfall i container, hämtning en gång i veckan.

Containrar, volym                                                                                                                                       7-8 m3
Containerhyra, kr/år                                                                                                                                                                    5 558
Fast avgift, kr/år 9 224
Rörlig avgift, kr/kg 3,07

Hushållsavfall i djupbehållare, hämtning en gång i veckan

Fast avgift, kr/år                                                                                                                                                        14 535
Rörlig avgift, kr/kg 3,07

I den fasta avgiften ingår en enklare invändig rengöring av djupbehållaren en gång per år.

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %. Tillkommer även för tilläggsavgift för dragväg. (Gäller ej stationär sopsug). 

Extrahämtning hushållsavfall och grovavfall (ej stationär sopsug)

Avgift, kr/kärl                                                                                                         338


Hushållsavfall i stationär sopsug i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år                                                                                                                  212
Rörlig avgift, kr/kg  2,39    

Hushållsavfall i stationär sopsug i Övre Vasastaden

Fast avgift per hushåll                                                                         771

Hushållsavfall i stationär sopsug där fastighetsägaren äger anläggningen

Fast avgift per hushåll, kr/år                                                                                 212
Rörlig avgift, kr/kg 2,39

Extrahämtning hushållsavfall, stationär sopsug

Avgift, kr/behållare/gång                                                                                   1 286

Grovavfall

Hämtning av grovavfall i container

Container, volym                                                                                                                                                                 7-8 m3 
Containerhyra, kr/år 6 599
Rörlig avgift, kr/kg 2,39
Hämtningsintervall  
Hämtning en gång i veckan, kr/år                                                               6 183
Hämtning en gång varannan vecka, kr/år 3 091
Hämtning en gång var fjärde vecka, kr/år 1546
Avrop, kr/tömning 338

 

Hämtning av grovavfall i kärl. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym                                                                                         370 l  660 l
Fast avgift, hämtning en gång per vecka, kr/år 769 967
Fast avgift, hämtning en gång varannan vecka, kr/år 585 777
Rörlig avgift, kr/kg 2,39 2,39

Tilläggsavgifter för dragväg

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, hämtning en gång i veckan, kr/år 0 571 1 236 1 895 2 629 3 444
Avgift, hämtning en gång varannan vecka, kr/år 0 285 619 947 1318 1725

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %. Även tilläggsavgifter för till exempel dragväg inkluderas. 

Extra hämtning grovavfall

Avgift, kr/kärl                                                                                                338

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                                           283

Fritidshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från fritidsbostäder hämtas varannan vecka under perioden vecka 18-40 eller 19-41. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter

Kärl, volym                                                                                                        190 l 370 l
Fast avgift, kr/säsong 1 309 1 829

Vid hämtning ska kärlet vara utställt vid tomtgräns/körbar väg. 

Dispens 

Avgifter i samband med dispens från hämtning av hushållsavfall från fritidshus. 

Grundavgift vid dispens fritidshus*, kr/år 304
Tilläggsavgift vid försent inlämnad dispens, hemtagning av kärl, kr                  1 086

*För att täcka kostnader för till exempel nyttjande av återvinningscentraler, omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall och batterier (miljöavgift). 

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                                                     283

Latrin

Latrin från fritidshus

Hämtning enligt beställning

Avgift hämtning, kr/kärl och kupong 488
Tillkommande framkörningsavgift, hämtning utöver schema, kr/hämtning 1086

Lämna själv på återvinningscentralerna Gärstad, Ullstämma och Malmen

Avgift lämna själv, kr/kärl och kupong                                                                           338

 

Latrinkärl och kuponger säljs tillsammans och finns att hämta/köpa på våra bemannade återvinningscentraler se information här

Vid hämtning ska kärlet vara märkt med ifylld kupong och vara framställt vid tomtgräns/körbar väg. När du lämnar själv ska kärlet också vara märkt och lämnas på markerad plats inne på återvinningscentralerna Gärstad, Malmen och Ullstämma. 

Verksamheter

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall från verksamhet 

Hushållsavfall från verksamhet i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym                                                                        190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 476 769 967
Rörlig avgift, kr/kg 2,39 2,39 2,39

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd0-1 m2-10 m11-20 m21-30 m31-40 m41-50 m
Avgift, kr/år 0 571 1 236 1895 2629 3 444

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning hushållsavfall från verksamhet (ej stationär sopsug) 

Avgift, kr/behållare/gång                                                      338

Byte av kärl/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                            283

 

Hushållsavfall från verksamhet i djupbehållare upp till 5 m3, hämtning en gång i veckan

Fast avgift, kr/år                                                                                                                                                        14 535
Rörlig avgift, kr/kg 2,39

I den fasta avgiften ingår en enklare invändig rengöring av djupbehållaren en gång per år.

 

Hushållsavfall från verksamhet i stationär sopsug - Övre Vasastaden

Fast avgift per verksamhet, kr/år                                                                      2045

Hushållsavfall från verksamhet i stationär sopsug - Vallastaden

Fast avgift per verksamhet, kr/år                                                                                                   212         
Rörlig avgift, kr/kg 2,39       

Hushållsavfall från verksamhet i stationär sopsug där fastighetsägaren äger anläggningen

Fast avgift per verksamhet, kr/år                                                                                 212
Rörlig avgift, kr/kg 2,39

Extra hämtning hushållsavfall, stationär sopsug

Avgift, kr/behållare/gång                                                                                           1286


Matavfall i separat kärl- Gröna linjen

Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m.

Kärl, volym                                     190 l 660 l
Fast avgift, kr/år                                                            476 476
Rörlig avgift, kr/kg 1,91 1,91

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Extra hämtning 

Avgift, kr/kärl                                                                    338

Byte av kärl/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                283

Tömning av fettavskiljare

Schemalagd tömning  
Ordinarie tömning, kr/tömning                                                   1 096
Slangutläggning över 10 m, kr/m 23
Behandlingsavgift, kr/m3 1 266
Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3 960
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle 385
Tömning utöver ordinarie hämtningsschema  
Framkörningsavgift, kr/tömning                                                                                                         2104
Slangutläggning över 10 m, kr/m Se schemalagd tömning
Behandlingsavgift Se schemalagd tömning
Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3 Se schemalagd tömning
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle Se schemalagd tömning

 Övrigt

Avfallsavgift för extra tjänster utöver ordinarie tjänsteutbud.

Helgfria vardagar klockan 08-16.

Rörlig avgift, kr/timme 1086

Evenemang

För avfallshämtning vid evenemang kontakta Kundservice för mer information. 

 

Avgifterna gäller från 2021-01-13 enligt beslut i Linköpings kommunfullmäktige. 

Hjälpte denna information dig? Nej